PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Technika religionistické práce II - ARL100003
Anglický název: Techniques of Research and Academic Writing II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4514
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová
Korekvizity : ARL100097
Prerekvizity : ARL100002
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (13.01.2014)

Úvodní kurs určený studentům prvního ročníku bakalářského studia religionistiky a navazuje na kurs Úvod do religionistiky I. V letním semestru se budeme věnovat především technice psaní prací: volba tématu, tvorba osnovy, způsob četby, poznámky z četby, vedení osobní bibliografie, způsob citování a parafrázování, poznámkový aparát, syntax bibliografických odkazů v poznámkách, základní typografická pravidla českého textu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (23.02.2017)

Cílem kursu v letním semestru je zejména:

1/ naučit se pracovat s prameny (vedení bibliografie, poznámky, souhrny)

2/ naučit se efektivnímu postupu při psaní prací

3/ vstřebat pravidla kladená na žánr jakékoli vědecké písemné práce

4/ osvědčit schopnost zprostředkovat nezasvěcenému publiku určité odborné téma

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (10.03.2017)

1/ alespoň 80% účast – celkem 12 hodin (x 2 body = 24) => zisk alespoň 18 bodů; plná účast (2 body), pozdní příchod do 10 min. (1 b.), o více než deset minut (0 b.)

2/ odevzdat do určených termínů resumé tří anglických článků

3/ odevzdat do určeného termínu anotaci cizojazyčné knihy (nejlépe klíčové publikace pro písemnou práci), rozsah 2 NS, termín: 30. 4.

4/ ústně zreferovat téma své písemné práce (rozsah: 10 minut)

Přesné termíny a pravidla tolerance pozdních odevzdání budou stanovena během prvního výukového týdnu.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (17.03.2017)

Rozšiřující informace k zadaným úkolům:

 10.3. - Diskuse nad Dumézilem: Přečíst Georges Dumézil: Mýty a bohové Indoevropanů, Praha: Oikúmené 1997, strany 69-127, 163-173, 196-197

 Připravte si odpovědi na tyto doprovodné otázky:

1) Jak vypadá ideální Dumézilův systém ve své abstraktní formě? Kromě základní triadické struktury, dochází k nějakém poddělení? Jaké jsou mezi funkcemi a podfunkcemi vztahy (jsou si některé blíž)?
2) Jaké kultury slouží Dumézilovi jako zdroje příkladů? Přijdou vám všechny příklady stejně přesvědčivé? Které nejvíce a které nejméně?
3) Na jakých aspektech/rovinách kultur se funkční systém manifestuje? U kterých kultur je rovin více naráz?
4) Proč Dumézil trvá na indoevropskosti struktury? Jsou nějaké protipříklady? (tj. Dumézilovská triáda z neindoevropské kultury)
5) Teoretické aspekty: Co přesně myslí Dumézil svým termínem "funkce"?
6) Jakým způsobem Dumézil reflektuje rozdílnost jednotlivých kultur? Jak se vypořádává z neshodami? (případ krále, Zarathuštrovy reformy, Germánů)
7) Jak se má "velká bohyně" k triadické struktuře?
8) Jak jsou dle Dumézila vůči sobě vymezeny kulturní charaktery Indů a Římanů? Jaký to má efekt na dochované motivy a struktury?
9) Najděte alespoň jeden příklad typické Dumézilovské triády v moderní kultuře! (postavy nebo skupiny v literatuře, filmech, komixech, barevná typologie v deskových nebo PC hrách, esoterika a populární psychologie, politika...)

 

17.3. - Diskuse nad Campbellem: Přečtěte si tři kratší texty, které jsou v seznamu souborů označené "četba CAMPBELL", tj.:
SEGAL, Theorizing about Myth, s. 117-134
CAMPBELL, Flight of the Wild Gander, s. 43-56
CAMPBELL, Thou art that, s. 1-9
A poté si přečtěte souhrn o hrdinském monomýtu na Wikipedii (je docela přehledný):
https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey

24.3. - Resumé I. William E. Arnal, "Definition", in W. Braun and R. T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London and New York: Cassell, 2000, s. 21-34
Úkoly pro resumé: Charakterizujte rozdíl mezi "substantivistickými" a "funkcionalistickými" definicemi náboženství a ukažte, v čem jsou oba typy problematické. Charakterizujte definici náboženství Clifforda Geertze a vysvětlete, co má společného a čím se liší od "substantivistických" a "funkcionalistických" definic. Na základě poslední části článku vysvětlete, jaké řešení navrhuje sám autor článku. Pokuste se zaujmout vlastní stanovisko k celému problému.
Rozsah: 300 slov (vlastní stanovisko se nezapočítává do celkového rozsahu resumé).
Termín odevzdání resumé: 10. 3. 24:00

 7.4. - Technika psaní resumé. Každý z Vás obdrží 5 různých resumé Arnalova článku vypracovaných studenty v minulých letech. Budete mít za úkol každé resumé oznámkovat (na stupnici od 1 do 4) a zároveň je písemně kriticky okomentovat dle následujících kritérií:
1/ Formální úroveň (pravopis, grafická úprava, rozvržení textu do odstavců apod.).
2/ Věcná správnost (je článek shrnut správně?, nechybí nic zásadního?, není nějakému tématu věnováno příliš mnoho pozornosti na úkor ostatních?).
3/ Srozumitelnost (pochopil by z resumé Arnalovu argumentaci i ten, kdo článek nečetl?). Zadaná resumé budeme společně všichni probírat na hodině.
Termín odevzdání: 31.3.

 5.5. - Resumé II: Peter Winch, "Understanding a Primitive Society", in B. R. Wilson (ed.), Rationality, Oxford: Blackwell, 1970, s. 78-94, 101-106
Úkoly pro resumé: Čím se podle Evans-Pritcharda liší naše myšlení od myšlení primitivů? V čem Winch s Evans-Pritchardem souhlasí a v čem ne? V čem spočívá nelegitimní metafyzický nárok, který podle Winche Evans-Pritchard vznáší? Proč věda neodkrývá nezávislou skutečnost? Čím se Winchova pozice liší od prótagorovského relativismu? Jaká jsou Winchova kritéria skutečnosti? Existují čarodějnice? Lze náboženské představy kritizovat? Lze racionalitu měřit bezrozporností? Jak se má Evans-Pritchardova pozice ke stanoviskům raného a pozdního Wittgensteina? Jak kritizuje zandskou magii Alasdair MacIntyre a jak se Winch jeho kritiku snaží vyvrátit? V čem podle Winche spočívá pravý smysl magie? Jak je třeba rozumět jiným kulturám? Připadá vám Winchova argumentace přijatelná a pro religionistiku přínosná?
[K Wittgensteinovi viz J. Peregrin, "Obrat k jazyku a analytická filosofie", in Obrat k jazyku: Druhé kolo, Praha: Filosofia, 1998, s. 15-17]
Rozsah: 500 slov (vlastní stanovisko se nezapočítává do celkového rozsahu resumé).
Termín odevzdání: 28.4. 

 12.5. - Resumé III: H. S. Versnel, "Some Reflections on the Relationship Magic - Religion", Numen 38 (1991): 177-197
Úkoly pro resumé: Jaký je rozdíl mezi "esencialistickým" a "funkcionalistickým" pohledem na magii a jak se k oběma těmto přístupům staví Versnel? Jaký je rozdíl mezi emickým a etickým přístupem a jak se oba promítají do problematiky magie? Jaký je autorův přístup k definicím religionistických pojmových kategorií? Jakým způsobem mají příklady z antiky ilustrovat Versnelův metodologický přístup?
[K protikladu etický/emický viz R. T. McCutcheon (ed.), The Insider/Outsider Problem in the Study of Religion, London - New York: Cassell, 1999, s. 15-17.]
Rozsah: 500 slov (vlastní stanovisko se nezapočítává do celkového rozsahu resumé).
Termín odevzdání: 5.5.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (03.10.2017)

Předběžný sylabus:

 

1/ Úvod k LS (zadání úloh, informace k písemné práci).

2/ Způsob psaní prací (různé typy prací a požadavky na ně, volba tématu, tvorba osnovy, způsob četby, postup při psaní, online archivy elektronických knih, repozitáře knih a článků, academia.edu, Google Books, repozitáře disertací).

3/ Referát, Dumézil (rozsah stran a otázky viz výše).

4/ Referát, Campbell (rozsah stran a otázky viz výše.)

5/ Résume I - Arnal, "Definition" (odevzdat do 10.3.).

6/ Referát, technika čtení.

7/ Technika psaní resumé z článku - hodnocení 5 resumé studentů předešlých ročníků (odevzdat do 31.3.).

8/ Referát, žánr vědecké práce (odkazování, citace, parafráze, poznámkový aparát, syntax bibliografických odkazů).

9/ Referát, poznámky pod čarou, typografie.

10/ Resume II - Winch, "Understanding a Primitive Society" (odevzdat do 28.4.).

11/ Resume III - Versnel, "Some Reflections on the Relationship Magic - Religion" (odevzdat do 5.5.).

12/ Referát, korektury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK