PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Technika religionistické práce II - ARL100003
Anglický název: Techniques of Research and Academic Writing II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová
Vyučující: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová
Korekvizity : ARL100097
Prerekvizity : ARL100002
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Rituál na iniciaci - Ibn Fadlan.pdf Popis rituálu na iniciaci (Ibn Fadlan a jeho líčení staroseveského pohřbu) doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (10.01.2018)

Úvodní kurs určený studentům prvního ročníku bakalářského studia religionistiky, podmínkou je atestace z kursu Úvod do religionistiky I. V letním semestru se budeme věnovat především technice psaní prací: volba tématu, tvorba osnovy, způsob četby, poznámky z četby, vedení osobní bibliografie, způsob citování a parafrázování, poznámkový aparát, syntax bibliografických odkazů v poznámkách, základní typografická pravidla českého textu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (23.02.2017)

Cílem kursu v letním semestru je zejména:

1/ naučit se pracovat s prameny (vedení bibliografie, poznámky, souhrny)

2/ naučit se efektivnímu postupu při psaní prací

3/ vstřebat pravidla kladená na žánr jakékoli vědecké písemné práce

4/ osvědčit schopnost zprostředkovat nezasvěcenému publiku určité odborné téma

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (10.01.2018)

1/ alespoň 80% účast - povoleny jsou tři absence za semestr, pozdní příchod o více než deset minut je počítán jako absence. Je zaveden bodový systém - za plnou účast na hodině jsou body 2, za pozdní příchod do 10 min je 1 bod, jinak 0. V tomto semestru můžete získat 24 bodů, požadované minimum je 18.

2/ odevzdat do termínů uvedených v sylabu resumé tří anglických článků.

3/ odevzdat anotaci cizojazyčné knihy (nejlépe klíčové publikace pro písemnou práci), rozsah 2 NS, termín: 30. 4.

4/ ústně zreferovat téma své písemné práce v rozsahu 10 minut.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (10.01.2018)

Rozšiřující informace k zadaným úkolům jsou uvedeny v sylabu kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (08.04.2018)

1/ 23. 2. Struktura výuky v LS: zadání úloh, informace k Písemné práci I.

2/ 2. 3. Způsob psaní prací: různé typy prací a požadavky na ně, volba tématu, tvorba osnovy, způsob četby, postup při psaní, online archivy elektronických knih, repozitáře knih a článků, academia.edu, Google Books, repozitáře disertací.

3/ 9. 3. Diskuze nad Dumézilovým textem na základě zadaných otázek.

Georges Dumézil: Mýty a bohové Indoevropanů, Praha: Oikúmené 1997, strany 69-127, 163-173, 196-197.

Připravte si odpovědi na tyto doprovodné otázky:

        1) Jak vypadá ideální Dumézilův systém ve své abstraktní formě? Kromě základní triadické struktury, dochází k nějakém poddělení? Jaké jsou mezi funkcemi a podfunkcemi vztahy (jsou si některé blíž)?

2) Jaké kultury slouží Dumézilovi jako zdroje příkladů? Přijdou vám všechny příklady stejně přesvědčivé? Které nejvíce a které nejméně?
3) Na jakých aspektech/rovinách kultur se funkční systém manifestuje? U kterých kultur je rovin více naráz?
4) Proč Dumézil trvá na indoevropskosti struktury? Jsou nějaké protipříklady? (tj. Dumézilovská triáda z neindoevropské kultury).
5) Teoretické aspekty: Co přesně myslí Dumézil svým termínem "funkce"?
6) Jakým způsobem Dumézil reflektuje rozdílnost jednotlivých kultur? Jak se vypořádává z neshodami? (případ krále, Zarathuštrovy reformy, Germánů).
7) Jak se má "velká bohyně" k triadické struktuře?
8) Jak jsou dle Dumézila vůči sobě vymezeny kulturní charaktery Indů a Římanů? Jaký to má efekt na dochované motivy a struktury?
9) Najděte alespoň jeden příklad typické Dumézilovské triády v moderní kultuře! (postavy nebo skupiny v literatuře, filmech, komixech, barevná typologie v deskových nebo PC hrách, esoterika a populární psychologie, politika...). 

4/ 16. 3. Referát Zuzana Tréglová. Vývoj teorie hrdinského mýtu, diskuze na základě zadaných otázek.

Robert A. Segal, Theorizing about Myth, s. 117-134.

Joseph Campbell, Flight of the Wild Gander, s. 43-56.

Otázky ke Campbellovi:

1) Co myslí opozicí „tough vs. tender minded“? Srovnejte s Lévi-Straussovým „domestikovaným“ vs. „divokým“ myšlením. Jakou úlohu hraje takto vystavěná opozice v Campbellově přístupu? Jaký přístup kritizuje a jaký sám zaujímá?

2) Co je to metafora (metonymie, synekdocha), dejte ke každému po příkladu z každodenního života a po příkladu z mytologie/rituálu. Co označují termíny vehiculum a tenor?

3) Jaké dva možné výklady vzniku mýtů a náboženských symbolů kontrastuje, na jakou stranu se staví a proč?

Otázky k Hrdinskému mýtu:

1. Jak vypadá Rankův model? Jaké motivy zdůrazňuje?

2. Jak vypadá Raglanův model? Kolik z celkových 22 prvků najdete v řeckém mýtu o Oidipovi a křesťanském mýtu o Ježíšovi?

3. Jak vypadá Campbellův model?

4. Najděte každý jeden náboženský mýtus a jedno dílo moderní kultury (román, film, komiks…), které dobře sedí na Campbellův model?

5. Kritické zamyšlení: Co dělat s případy, kdy sedí zhruba polovina nebo i méně prvků?

5/ 23. 3. Referát Helena Hájková. Diskuze nad odevzdanými resumé I - Arnal, "Definition" (odevzdat do 17.3.).

William E. Arnal, "Definition", in W. Braun and R. T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London and New York: Cassell, 2000, s. 21-34.

Úkoly pro resumé: Charakterizujte rozdíl mezi "substantivistickými" a "funkcionalistickými" definicemi náboženství a ukažte, v čem jsou oba typy problematické. Charakterizujte definici náboženství Clifforda Geertze a vysvětlete, co má společného a čím se liší od "substantivistických" a "funkcionalistických" definic. Na základě poslední části článku vysvětlete, jaké řešení navrhuje sám autor článku. Pokuste se zaujmout vlastní stanovisko k celému problému.

Rozsah: 300 slov (vlastní stanovisko se nezapočítává do celkového rozsahu resumé).

- 30. 3. Velikonoce -

6/ 6. 4. Referát Aleš Slapnička, Adéla Weislová. Technika kritického přístupu k textu - hodnocení 5 resumé studentů předešlých ročníků (odevzdat do 2.4.)

Každý z Vás obdrží 5 různých resumé Arnalova článku vypracovaných studenty v minulých letech. Budete mít za úkol každé resumé oznámkovat (na stupnici od 1 do 4) a zároveň je písemně kriticky okomentovat dle následujících kritérií:

1/ Formální úroveň (pravopis, grafická úprava, rozvržení textu do odstavců apod.).

2/ Věcná správnost (je článek shrnut správně?, nechybí nic zásadního?, není nějakému tématu věnováno příliš mnoho pozornosti na úkor ostatních?).
3/ Srozumitelnost (pochopil by z resumé Arnalovu argumentaci i ten, kdo článek nečetl?).

Zadaná resumé budeme společně všichni probírat na hodině. 

7/ 13. 4. Referát Kateřina Děkanovská. Teorie mýtu, diskuze na základě zadaných otázek.

Robert Segal, Stručný úvod do teorie mýtu. Praha: ExOriente, 2017, s. 11-19, 127-138 (pasáž o Girardovi můžete vynechat).

  1. Prostřednictvím jakých otázek Segal přístupy k mýtu srovnává?
  2. Lze tyto otázky přibližně vztáhnout k Arnalovu rozdělení pokusů o definování náboženství?
  3. Vidíte nějaký rozdíl ve vztahu běžného užití výrazů náboženství a mýtus k jejich užití v odborném diskurzu?
  4. Jakým směrem by interpretaci mýtu o Adónidovi vedli Tylor, Frazer, Campbell, Raglan, Eliade, Tylor? (Buď nahlédněte do příslušných kapitol v knize, nebo se lépe pokuste odhadnout bez nápovědy.)
  5. Prostřednictvím které se Segalových otázek zkoumají mýtus Malinowski, Sorel, Cassirer a Dumézil? Jaký je v jejich pojetí vztah mýtu a ideologie?
  6. Jakou funkci plnil podle Segala mýtus o Adónidovi v řecké společnosti? Domníváte se, že měl ideologický rozměr?
  7. Jaké mýty byste ve vztahu ke stávajícímu českému/evropskému politickému uspořádání označili za ideologii? Mají podle vašeho názoru náboženský status?

8/ 20. 4. Diskuze nad odevzdanými resumé II - Winch, "Understanding a Primitive Society" (odevzdat do 16.4.).

Peter Winch, "Understanding a Primitive Society", in B. R. Wilson (ed.), Rationality, Oxford: Blackwell, 1970, s. 78-94, 101-106.

Úkoly pro resumé: Čím se podle Evans-Pritcharda liší naše myšlení od myšlení primitivů? V čem Winch s Evans-Pritchardem souhlasí a v čem ne? V čem spočívá nelegitimní metafyzický nárok, který podle Winche Evans-Pritchard vznáší? Proč věda neodkrývá nezávislou skutečnost? Čím se Winchova pozice liší od prótagorovského relativismu? Jaká jsou Winchova kritéria skutečnosti? Existují čarodějnice? Lze náboženské představy kritizovat? Lze racionalitu měřit bezrozporností? Jak se má Evans-Pritchardova pozice ke stanoviskům raného a pozdního Wittgensteina? Jak kritizuje zandskou magii Alasdair MacIntyre a jak se Winch jeho kritiku snaží vyvrátit? V čem podle Winche spočívá pravý smysl magie? Jak je třeba rozumět jiným kulturám? Připadá vám Winchova argumentace přijatelná a pro religionistiku přínosná?

[K Wittgensteinovi viz J. Peregrin, "Obrat k jazyku a analytická filosofie", in Obrat k jazyku: Druhé kolo, Praha: Filosofia, 1998, s. 15-17.]

Rozsah: 500 slov (vlastní stanovisko se nezapočítává do celkového rozsahu resumé).

9/ 27. 4. Referát Klára Frýdová, Ladislav Nový. Žánr vědecké práce (odkazování, citace, parafráze).

10/ 4. 5. Referát Jan Pospíšil, Kamila Schewczuková. Žánr vědecké práce – pokračování (poznámky pod čarou, typografie).

11/ 11. 5. Diskuze nad odevzdanými resumé III - Versnel, "Some Reflections on the Relationship Magic - Religion" (odevzdat do 5.5.).

Versnel, "Some Reflections on the Relationship Magic - Religion", Numen 38 (1991): 177-197.

Úkoly pro resumé: Jaký je rozdíl mezi "esencialistickým" a "funkcionalistickým" pohledem na magii a jak se k oběma těmto přístupům staví Versnel? Jaký je rozdíl mezi emickým a etickým přístupem a jak se oba promítají do problematiky magie? Jaký je autorův přístup k definicím religionistických pojmových kategorií? Jakým způsobem mají příklady z antiky ilustrovat Versnelův metodologický přístup?

[K protikladu etický/emický viz R. T. McCutcheon (ed.), The Insider/Outsider Problem in the Study of Religion, London - New York: Cassell, 1999, s. 15-17.]

Rozsah: 500 slov (vlastní stanovisko se nezapočítává do celkového rozsahu resumé).

Termín odevzdání: 5.5.

12/ 18. 5. Referát Františka Pintová, Marie Paclíková. Korektury.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK