PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Technika religionistické práce II - ARL100003
Anglický název: Techniques of Research and Academic Writing II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová
Vyučující: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová
Korekvizity : ARL100097
Prerekvizity : ARL100002
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (04.01.2019)
Úvodní kurs určený studentům prvního ročníku bakalářského studia religionistiky, podmínkou je atestace z kursu Technika religionistické práce I. V letním semestru se budeme věnovat především (1) technice psaní prací (volba tématu, tvorba osnovy, způsob citování a parafrázování, poznámkový aparát, syntax bibliografických odkazů v poznámkách, základní typografická pravidla českého textu) a (2) četbě primárních teoretických textů analyzujících základní religionistické pojmy a diskuzi nad nimi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (04.01.2019)

Cílem kursu v letním semestru je zejména:

1/ naučit se pracovat s prameny (vedení bibliografie, poznámky, souhrny)

2/ naučit se efektivnímu postupu při psaní prací

3/ vstřebat pravidla kladená na žánr jakékoli vědecké písemné práce

4/ osvědčit schopnost zprostředkovat nezasvěcenému publiku určité odborné téma

5/ seznámit se s kulturním a teoretickým pozadím nejvýznamnějších religionistických pojmů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (04.01.2019)

1/ účast v kurzu: je zaveden bodový systém - za plnou účast na hodině jsou body 2, za pozdní příchod do 10 min je 1 bod, jinak 0. V tomto semestru můžete získat 26 bodů, požadované minimum je 20.

2/ odevzdání resumé tří anglických článků do termínů uvedených v sylabu kurzu.

3/ odevzdání anotace cizojazyčné knihy (nejlépe klíčové publikace pro písemnou práci), rozsah 2 NS, termín: 30. 4.

4/ ústní prezentace tématu písemné práce v rozsahu 10 minut.

5/ aktivní účast v diskuzi nad zadanými texty na základě domácí přípravy. 

6/ korekvizitou kurzu je navazující předmět Písemná práce I. - atest bude udělen až po odevzdání finální verze písemné práce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (10.01.2018)

Rozšiřující informace k zadaným úkolům jsou uvedeny v sylabu kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (04.01.2019)

1/ 22. 2. Struktura výuky v LS, zadání úloh, informace k Písemné práci I.

2/ 1. 3. Způsob psaní prací: různé typy prací a požadavky na ně, role vedoucího práce, volba tématu, tvorba osnovy, způsob četby, postup při psaní.

3/ 8. 3.  Diskuze nad odevzdanými resumé I - Arnal, "Definition" (odevzdat do 4.3.).

William E. Arnal, "Definition", in W. Braun and R. T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London and New York: Cassell, 2000, s. 21-34.

Úkoly pro resumé: Charakterizujte rozdíl mezi "substantivistickými" a "funkcionalistickými" definicemi náboženství a ukažte, v čem jsou oba typy problematické. Charakterizujte definici náboženství Clifforda Geertze a vysvětlete, co má společného a čím se liší od "substantivistických" a "funkcionalistických" definic. Na základě poslední části článku vysvětlete, jaké řešení navrhuje sám autor článku. Pokuste se zaujmout vlastní stanovisko k celému problému.

Rozsah: 300 slov (vlastní stanovisko se nezapočítává do celkového rozsahu resumé).

4/ 15. 3. Technika kritického přístupu k textu - hodnocení 5 resumé studentů předešlých ročníků (odevzdat do 11.4.).

Každý z Vás obdrží 5 různých resumé Arnalova článku vypracovaných studenty v minulých letech. Budete mít za úkol každé resumé oznámkovat (na stupnici od 1 do 4) a zároveň je písemně kriticky okomentovat dle následujících kritérií: respektování žánru; rozložení textu; obsahová správnost; formulační přesnost; stylistika; pravopis; formální úprava.

Zadaná resumé budeme společně všichni probírat na hodině. 

5/ 22. 3. Diskuze nad textem I: teorie přechodových rituálů. Arnold van Gennep, Přechodové rituály, Portál 2018. (s. 11–27, 61–82, 123–137, 157–161; doslov Martina Pehala, s. 209–223).

6/ 29. 3. Diskuze nad textem II: teorie přechodových rituálů - liminalita a communitas. Chlup, Radek, „Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Turnera I–II (pdf)“, Religio: Revue pro religionistiku 13/1 (2005): 3–28; 13/2 (2005): 179–197. 

7/ 5. 4. Diskuze nad textem III: teorie přechodových rituálů - vývoj teorií hrdinského mýtu. Robert A. Segal, Theorizing about Myth, s. 117-134; Joseph Campbell, Flight of the Wild Gander, s. 43-56.

Otázky ke Campbellovi:

1) Co myslí opozicí „tough vs. tender minded“? Srovnejte s Lévi-Straussovým „domestikovaným“ vs. „divokým“ myšlením. Jakou úlohu hraje takto vystavěná opozice v Campbellově přístupu? Jaký přístup kritizuje a jaký sám zaujímá?

2) Co je to metafora (metonymie, synekdocha), dejte ke každému po příkladu z každodenního života a po příkladu z mytologie/rituálu. Co označují termíny vehiculum a tenor?

3) Jaké dva možné výklady vzniku mýtů a náboženských symbolů kontrastuje, na jakou stranu se staví a proč?

Otázky k hrdinskému mýtu:

1. Jak vypadá Rankův model? Jaké motivy zdůrazňuje?

2. Jak vypadá Raglanův model? Kolik z celkových 22 prvků najdete v řeckém mýtu o Oidipovi a křesťanském mýtu o Ježíšovi?

3. Jak vypadá Campbellův model?

4. Najděte každý jeden náboženský mýtus a jedno dílo moderní kultury (román, film, komiks…), které dobře sedí na Campbellův model.

5. Kritické zamyšlení: Co dělat s případy, kdy sedí zhruba polovina nebo i méně prvků?

8/ 12. 4. Diskuze nad odevzdanými resumé II - Winch, "Understanding a Primitive Society" (odevzdat do 8. 4.).

Peter Winch, "Understanding a Primitive Society", in B. R. Wilson (ed.), Rationality, Oxford: Blackwell, 1970, s. 78-94, 101-106.

Úkoly pro resumé: Čím se podle Evans-Pritcharda liší naše myšlení od myšlení primitivů? V čem Winch s Evans-Pritchardem souhlasí a v čem ne? V čem spočívá nelegitimní metafyzický nárok, který podle Winche Evans-Pritchard vznáší? Proč věda neodkrývá nezávislou skutečnost? Čím se Winchova pozice liší od prótagorovského relativismu? Jaká jsou Winchova kritéria skutečnosti? Existují čarodějnice? Lze náboženské představy kritizovat? Lze racionalitu měřit bezrozporností? Jak se má Evans-Pritchardova pozice ke stanoviskům raného a pozdního Wittgensteina? Jak kritizuje zandskou magii Alasdair MacIntyre a jak se Winch jeho kritiku snaží vyvrátit? V čem podle Winche spočívá pravý smysl magie? Jak je třeba rozumět jiným kulturám? Připadá vám Winchova argumentace přijatelná a pro religionistiku přínosná?

[K Wittgensteinovi viz J. Peregrin, "Obrat k jazyku a analytická filosofie", in Obrat k jazyku: Druhé kolo, Praha: Filosofia, 1998, s. 15-17.]

Rozsah: 500 slov (vlastní stanovisko se nezapočítává do celkového rozsahu resumé).

9/ 19. 4. Velikonoce.

10/ 26. 4.  Žánr vědecké práce: odkazování, citace, parafráze, poznámky pod čarou.

11/ 2. 5. Žánr vědecké práce – pokračování: poznámky pod čarou, typografie, korektury.

12/ 9. 5. Diskuze nad odevzdanými resumé III - Versnel, "Some Reflections on the Relationship Magic - Religion" (odevzdat do 5.5.).

Versnel, "Some Reflections on the Relationship Magic - Religion", Numen 38 (1991): 177-197.

Úkoly pro resumé: Jaký je rozdíl mezi "esencialistickým" a "funkcionalistickým" pohledem na magii a jak se k oběma těmto přístupům staví Versnel? Jaký je rozdíl mezi emickým a etickým přístupem a jak se oba promítají do problematiky magie? Jaký je autorův přístup k definicím religionistických pojmových kategorií? Jakým způsobem mají příklady z antiky ilustrovat Versnelův metodologický přístup?

[K protikladu etický/emický viz R. T. McCutcheon (ed.), The Insider/Outsider Problem in the Study of Religion, London - New York: Cassell, 1999, s. 15-17.]

Rozsah: 500 slov (vlastní stanovisko se nezapočítává do celkového rozsahu resumé).

13/ 16. 5. Diskuze, evaluace.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK