PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Technika religionistické práce II - ARL100003
Anglický název: Techniques of Research and Academic Writing II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová
Vyučující: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová
Korekvizity : ARL100097
Prerekvizity : ARL100002
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (04.01.2019)
Úvodní kurs určený studentům prvního ročníku bakalářského studia religionistiky, podmínkou je atestace z kursu Technika religionistické práce I. V letním semestru se budeme věnovat především (1) technice psaní prací (volba tématu, tvorba osnovy, způsob citování a parafrázování, poznámkový aparát, syntax bibliografických odkazů v poznámkách, základní typografická pravidla českého textu) a (2) četbě primárních teoretických textů analyzujících základní religionistické pojmy a diskuzi nad nimi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (21.02.2019)

Cílem kursu v letním semestru je zejména:

1/ naučit se pracovat s prameny (vedení bibliografie, poznámky, souhrny)
2/ naučit se efektivnímu postupu při psaní prací
3/ vstřebat pravidla kladená na žánr jakékoli vědecké písemné práce
4/ osvědčit schopnost zprostředkovat nezasvěcenému publiku určité odborné téma
5/ seznámit se s kulturním a teoretickým pozadím nejvýznamnějších religionistických pojmů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (23.05.2019)

1/ účast v kurzu: je zaveden bodový systém - za plnou účast na hodině jsou body 2, za pozdní příchod do 10 min je 1 bod, jinak 0. V tomto semestru musíte získat minimálně 18 bodů.
2/ odevzdání resumé tří anglických článků do termínů uvedených v sylabu kurzu.
3/ odevzdání anotace cizojazyčné knihy (nejlépe klíčové publikace pro písemnou práci), rozsah 2 NS, termín: 30. 4.
4/ ústní prezentace tématu písemné práce v rozsahu 10 minut.
5/ aktivní účast v diskuzi nad zadanými texty na základě domácí přípravy.
6/ korekvizitou kurzu je navazující předmět Písemná práce I. - atest bude udělen až po odevzdání finální verze písemné práce.

Shrnutí klíčových termínů:

4.3. – odevzdat resumé Arnala [SIS]; vybrat si koryfeje [SIS]

11.3. – odevzdat psané hodnocení 5 resumé [SIS]

29.3. – mít přečteného van Gennepa

31.3. – zadat téma a vedoucího PP I [SIS]

5.4. – mít přečteného Turnera

12.4. - mít přečteného Segala a Campbella;

29.4. – odevzdat resumé Winche [SIS]

30.4. – odevzdat anotaci cizojazyčné knihy k tématu PP I [SIS]

6.5. – odevzdat resumé Versnela [SIS]

12.5. – odevzdat seznam lit. PP I [SIS]; 

3. 6. - odevzdat opravu textu (korektura) [SIS]

31.5. – odevzdat osnovu PP I [SIS]

31.7. – odevzdat PP I [SIS]

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (29.05.2019)

1/ 22. 2. Struktura výuky v LS, zadání úloh, informace k Písemné práci I.

2/ 1. 3. Způsob psaní prací: různé typy prací a požadavky na ně, role vedoucího práce, volba tématu, tvorba osnovy, způsob četby, postup při psaní.

3/ 8. 3.  Diskuze nad odevzdanými resumé I - Arnal, "Definition" (odevzdat do 4.3.).

William E. Arnal, "Definition", in W. Braun and R. T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London and New York: Cassell, 2000, s. 21-34.

Úkoly pro resumé: Charakterizujte rozdíl mezi "substantivistickými" a "funkcionalistickými" definicemi náboženství a ukažte, v čem jsou oba typy problematické. Charakterizujte definici náboženství Clifforda Geertze a vysvětlete, co má společného a čím se liší od "substantivistických" a "funkcionalistických" definic. Na základě poslední části článku vysvětlete, jaké řešení navrhuje sám autor článku. Pokuste se zaujmout vlastní stanovisko k celému problému.

Rozsah: 300 slov (vlastní stanovisko se nezapočítává do celkového rozsahu resumé).

4/ 15. 3. Odpadá

5/ 22. 3. Referát: Janek. Technika kritického přístupu k textu - hodnocení 5 resumé studentů předešlých ročníků (odevzdat do 11.3.).

Každý z Vás obdrží 5 různých resumé Arnalova článku vypracovaných studenty v minulých letech. Budete mít za úkol každé resumé oznámkovat (na stupnici od 1 do 4) a zároveň je písemně kriticky okomentovat dle následujících kritérií: respektování žánru; rozložení textu; obsahová správnost; formulační přesnost; stylistika; pravopis; formální úprava.

Zadaná resumé budeme společně všichni probírat na hodině.

6/ 29. 3. Referát: Zora. Žánr vědecké práce: odkazování, citace, parafráze, poznámky pod čarou.

7/ 5. 4. Referát I: Františka. Referát II: Veronika. Diskuze nad textem I: teorie přechodových rituálů. Arnold van Gennep, Přechodové rituály, Portál 2018. (s. 11–27, 61–82, 123–137, 157–161; doslov Martina Pehala, s. 209–223).

8/ 12. 4. Referát: Jáchym. Diskuze nad textem II: teorie přechodových rituálů - liminalita a communitas. Chlup, Radek, „Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Turnera I–II (pdf)“, Religio: Revue pro religionistiku 13/1 (2005): 3–28; 13/2 (2005): 179–197. 

9/ 19. 4. Velikonoce.  

10/ 26. 4. Referát: Jana. Diskuze nad textem III: vývoj teorií hrdinského mýtu. Segal, Robert A. Stručný úvod do teorie mýtu. Praha: ExOriente, 2017, s. 87-94, 95-101, 105-110 (návaznost Segalova výkladu na Frazerův mytoritualismus a jeho aplikace na mýtus o Adónidovi není pro naše účely důležitá). Campbell, Joseph. Tisíc tváří hrdiny. Praha: Argo, 2017, s. 17-33, 37-50, 209-210 (pouze "graf" a jeho popis).

Nejprve si přečtěte Segalovo shrnutí:

 • Jaké pojetí (vlastnost) mýtu rozvíjejí teorie hrdinského mýtu?
 • V jakém kontextu bylo poprvé formulováno schéma hrdinského mýtu?
 • Jak schéma hrdinského mýtu rozpracoval folklorista Lord Raglan?
 • Lze Raglanovo schéma aplikovat na mýtus o Oidipovi a na Ježíšův příběh?
 • Jaký je podle Freuda, Junga a Campbella vztah mýtů a snů?
 • Jak se liší schéma hrdinského mýtu vypracované psychoanalytikem Otto Rankem od schématu Raglanova?
 • Jak se od obou předchozích liší schéma Campbellovo?

Poté si podrobněji projděte Cambellovo pojetí v knize Tisíc tváří hrdiny:

 • Jak Campbellovo schéma souvisí s Van Gennepovou teorií iniciačních rituálů?
 • Jak Campbell své schéma aplikuje na mýtus o Mínótaurovi?

A pokuste se dále aplikovat přečtené texty:

 • Které z uvedených schémat by nejlépe sedělo na mýtus o Odysseovi?
 • Která moderních díla s uvedenými schématy pracují či jim odpovídají?

11/ 3. 5. Diskuze nad odevzdanými resumé II - Winch, "Understanding a Primitive Society" (odevzdat do 29. 4.).

Peter Winch, "Understanding a Primitive Society", in B. R. Wilson (ed.), Rationality, Oxford: Blackwell, 1970, s. 78-94, 101-106.

Úkoly pro resumé: Čím se podle Evans-Pritcharda liší naše myšlení od myšlení primitivů? V čem Winch s Evans-Pritchardem souhlasí a v čem ne? V čem spočívá nelegitimní metafyzický nárok, který podle Winche Evans-Pritchard vznáší? Proč věda neodkrývá nezávislou skutečnost? Čím se Winchova pozice liší od prótagorovského relativismu? Jaká jsou Winchova kritéria skutečnosti? Existují čarodějnice? Lze náboženské představy kritizovat? Lze racionalitu měřit bezrozporností? Jak se má Evans-Pritchardova pozice ke stanoviskům raného a pozdního Wittgensteina? Jak kritizuje zandskou magii Alasdair MacIntyre a jak se Winch jeho kritiku snaží vyvrátit? V čem podle Winche spočívá pravý smysl magie? Jak je třeba rozumět jiným kulturám? Připadá vám Winchova argumentace přijatelná a pro religionistiku přínosná?

[K Wittgensteinovi viz J. Peregrin, "Obrat k jazyku a analytická filosofie", in Obrat k jazyku: Druhé kolo, Praha: Filosofia, 1998, s. 15-17.]
Rozsah: 500 slov (vlastní stanovisko se nezapočítává do celkového rozsahu resumé).

12/ 10. 5. Diskuze nad odevzdanými resumé III - Versnel, "Some Reflections on the Relationship Magic - Religion" (odevzdat do 6. 5.).

Versnel, "Some Reflections on the Relationship Magic - Religion", Numen 38 (1991): 177-197.

Úkoly pro resumé: Jaký je rozdíl mezi "esencialistickým" a "funkcionalistickým" pohledem na magii a jak se k oběma těmto přístupům staví Versnel? Jaký je rozdíl mezi emickým a etickým přístupem a jak se oba promítají do problematiky magie? Jaký je autorův přístup k definicím religionistických pojmových kategorií? Jakým způsobem mají příklady z antiky ilustrovat Versnelův metodologický přístup?

[K protikladu etický/emický viz R. T. McCutcheon (ed.), The Insider/Outsider Problem in the Study of Religion, London - New York: Cassell, 1999, s. 15-17.]
Rozsah: 500 slov (vlastní stanovisko se nezapočítává do celkového rozsahu resumé). 

13/ 17. 5. Referát I: Ondřej. Referát II: Josef. Diskuze nad textem Horace Miner, "Body ritual among the Nacirema" (1956). 

14/ 24. 5. Žánr vědecké práce – pokračování: typografie, korektury. Diskuze, evaluace.

Úkol k této hodině, Text ke korektuře, naleznete v souborech výše. Termín na odevzdání je 3. 6. (do SIS, naskenovaný text s opravami).

15/ 27.5. Rituál v interpretacích slavných religionistů (pondělí 27.5. od 17.30 ve 217)

Do SIS jsem nahrál finální verzi popisu staroegyptského zádušního rituálu pro závěrečné "iniciační" setkání (jsou tam nějaké formální úpravy a přibyl tam jeden obrázek). Vaším úkolem bude z hlediska vybraného religionisty zadaný rituál interpretovat. Ačkoliv fantazii se meze nekladou (můžete zvolit formát klasické přednášky, rozhovoru s koryfejem, popř. divadelní představení, atd.), je nutné, aby z Vašeho podání byla zřejmá nějaká ústřední metodologická a teoretická stanoviska daného interpreta. Vystoupení by mělo mít max. 15 min.
    Smysl je ten, že tím navážete na to, co jste se o různých religionistech dozvěděli v 1. semestru, a vyzkoušíte si, jaké to je, když tu či onu teorii nemáte pouze zvenčí zreferovat, ale máte se do ní ponořit a popisovat něco zevnitř z její perspektivy. Teprve tím totiž těm různým přístupům můžete opravdu porozumět. Budete muset hledat způsoby, jak na různé rituální praktiky aplikovat obecná schémata toho či onoho religionisty.
    V praxi budete muset postupovat tak, že si od příslušného religionisty něco přečtete a budete se snažit pochopit, jak přemýšlí a jakých myšlenkových figur užívá. Ideální je samozřejmě číst něco, kde daný autor jen neteoretizuje, ale opravdu vykládá nějaké náboženské praktiky. Dostanete-li například Frazera, pak si vezměte Zlatou ratolest a přečtěte si nějaké kapitoly, jejichž název naznačuje, že by mohly pojednávat o podobných praktikách, jaké budete potřebovat vyložit v zadaném rituálu. Tím zjistíte, jak Frazer při výkladech konkrétních praktik postupuje a jak na ně aplikuje své obecné teorie. Tento postup si musíte osvojit a sami ho pak aplikovat na zadaný rituál. U některých jiných autorů je toto trochu těžší než právě u Frazera, nicméně všechny jsme je vybírali tak, aby bylo možné jejich přístup aplikovat.
   Svůj úkol budete moci velmi jednoduše usnadnit tím, že si z toho celého uděláte legraci. To neznamená, že byste to neměli brát vážně. Legrace se s vážností nevylučuje (komično a žertování jsou ostatně jednou z nejběžnějších náboženských forem). Legrace musí vypadat tak, že budete opravdu používat přesně ty myšlenkové figury, s nimiž váš autor sám pracuje, ale aplikujete je nějakým srandovním způsobem. Můžete je například dovést ad absurdum, nebo je násilně aplikovat úplně na všechny detaily včetně těch, ně něž se na první pohled vůbec nehodí. Důležité je, abyste při tom nevybočili z myšlenkového světa daného religionisty.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK