PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kultura řeči II - APH610004
Anglický název: Elocution II
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH510014
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Předmět prohlubuje mluvní dovednosti v oblasti připravených i nepřipravených projevů se zaměřením na odborné
projevy a prezentační dovednosti, vedení dialogu a odbornou debatu. Rozvíjí dříve získané znalosti z několika
okruhů produkce řeči a elementární zkušenost v oblasti mluvní praxe. Během výuky je používána technika (audio
a video). Předmět je určen pro studenty, kteří jej neabsolvovali v bakalářském studiu.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Výběr literatury je dle potřeby aktualizován.

Základní studijní literatura:

Austin, J., L. (2000): Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia. (překl. J. Pechar et al.)

Čechová, M. - Krčmová, M. - Minářová, E. (2008): Současná stylistika. Praha: NLN

Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

Hájková, E. (2012): Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada

Klapetek, J. (2008): Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada.

Kraus, J. a kol. (2011): Člověk mluvící. Řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Praha: Leda.

Lotko, E. (2009): Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc. 3. vyd.

Szymanek, K. - Wieczorek, K. A., Wójcik, A. S. (2004): Umění argumentace. Úlohy na zkoumání argumentů. Olomouc: Univerzita Palackého.

Další odborná literatura:

Adler, R. B. - Rodman, G. (2010): Understanding Human Communication. USA: Oxford University Press, 10th Ed.

Hoffmannová, J. (1997): Stylistika a… Praha: Trizonia.

Kraus, J. (2011): Rétorika v evropské kultuře i ve světě. Praha: Karolinum

Toman, J. (1974): Jak dobře mluvit. Praha: Svoboda.

Tondl, L. (1997): Dialog. Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu. Praha: Filosofia

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Aktivní účast na semináři, analýza vybraných materiálů (audio/video), nahrávky vlastního projevu a jejich analýza, referát z odborné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Tematické okruhy:
1. Modely komunikace, úloha zpětné vazby v komunikaci, komunikační šumy.

2. Pragmatické aspekty komunikace. Ohled na posluchače.

3. Příprava projevu, prezentace a vystupování.

4. Vedení dialogu. Institucionální dialog.

5. Argumentace a přesvědčování.

6. Průběžná mluvní praxe (monologické a dialogické projevy s různým stupněm připravenosti).

V kurzu budou analyzovány audio a videonahrávky profesionálních mluvčích i účastníků semináře v různých typech projevů. Předpokládá se informovaná diskuze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK