PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kultura řeči v mluvní praxi - APH510014
Anglický název: Speech Elocution in Everyday Use
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Výuka v kurzu má výrazně praktický charakter a prohlubuje mluvní dovednosti v oblasti připravených i
nepřipravených projevů. Rozvíjí dříve získané znalosti z několika okruhů produkce řeči a elementární zkušenost v
oblasti mluvní praxe.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Výběr literatury je podle potřeby aktualizován.

Základní studijní literatura:
Klapetek, J. (2008): Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada.

Lotko, E. (1997): Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Vávra, V. (1990): Mluvíme beze slov. Praha: SPN.

Další odborná literatura:
Toman, J. (1974): Jak dobře mluvit. Praha: Svoboda.

Zeman, J. (2008): Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Základní okruhy:
1. Základy rétoriky.

2. Řečnické dovednosti jako vlivný faktor komunikačního úspěchu.

3. Komunikační situace.

4. Řečnický styl a řečnické žánry.

5. Stylistická a sociologická platnost zvukových variant.

6. Mluvní styly.

V kurzu budou analyzovány audio a videonahrávky profesionálních mluvčích i účastníků semináře v různých typech projevů. Předpokládá se informovaná diskuze.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Předmět předpokládá, že student je rámcově seznámen s problematikou kultury mluvených projevů a jejich diferenciace z hlediska komunikace. Potřebné poznatky si může doplnit prostřednictvím předmětu Úvod do problematiky kultury řeči.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK