PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané otázky akustiky - APH510020
Anglický název: Selected Issues in Acoustics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Vyučující: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Prerekvizity : APH200006
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

V semináři si studenti osvojí pokročilejší dovednosti v oblasti akustické analýzy řeči. Krátký teoretický základ
podrobněji představí klíčové algoritmy pro zpracování řečového signálu. Předmět předpokládá obeznámenost se
základními principy obecné akustiky důležitými pro fonetiku, s akustickými vlastnostmi lidské řeči a se základními
algoritmy používanými pro analýzu řeči.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

Základní studijní literatura - vybrané části monografií:


Barry, W. J. & van Dommelen, W. A. (2005). The Integration of Phonetic Knowledge in Speech Technology. Dordrecht: Springer. 
Coleman, J. (2005): Introducing speech and language processing. Cambridge: CUP. 
Zimmermann, J. (2002): Spektrografická a škálografická analýza akustického rečového signálu. Prešov: Náuka. 
Psutka, J., Müller, L., Matoušek, J. & Radová, V. (2006): Mluvíme s počítačem česky. Praha: Academia. 
Proceedings z konferencí Interspeech (průběžně doplňováno)

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

1. Digitální zvuk, vlastnosti a jeho zpracování
2. Vlnová délka, frekvence, půltóny a centy
3. Impulsní odezva a konvoluce
4. Diskrétní Fourierova transformace; spektrální rozlišení
5. Analyzační okénka, prosakování ve spektru, doplnění nulami, výkonová spektrální hustota
6. Energie, výkon a RMS, decibely, normalizace, výkon ve spektru
7. Lineární predikce (LPC) pro kódování řeči a odhad formantů
8. Metoda sčítání přesahů (OLA)
9. Vokodér, vliv excitačního signálu
10. Korelace a autokorelace - detekce posunu a f0 včetně šumových podmínek
11. Kauzální a nekauzální filtrace
12. Zpětná Fourierova transformace, převod spektrogramu na signál v čase
13. Kepstrum jako nástroj dekonvoluce a jeho vlastnosti pro analýzu řeči

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK