PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané otázky akustiky - APH510020
Anglický název: Selected Issues in Acoustics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Vyučující: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Prerekvizity : APH200006
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

V semináři si studenti osvojí pokročilejší dovednosti v oblasti akustické analýzy řeči. Krátký teoretický základ
podrobněji představí klíčové algoritmy pro zpracování řečového signálu. Předmět předpokládá obeznámenost se
základními principy obecné akustiky důležitými pro fonetiku, s akustickými vlastnostmi lidské řeči a se základními
algoritmy používanými pro analýzu řeči.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Základní studijní literatura - vybrané části monografií:
Barry, W. J. & van Dommelen, W. A. (2005). The Integration of Phonetic Knowledge in Speech Technology. Dordrecht: Springer.

Coleman, J. (2005): Introducing speech and language processing. Cambridge: CUP.

Zimmermann, J. (2002): Spektrografická a škálografická analýza akustického rečového signálu. Prešov: Náuka.

Psutka, J., Müller, L., Matoušek, J. & Radová, V. (2006): Mluvíme s počítačem česky. Praha: Academia.

Proceedings z konferencí Interspeech (průběžně doplňováno)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Tematické okruhy:
1. Fourierova transformace - využití analyzačních okének, přednosti a nedostatky FFT.

2. Lineární predikce (LPC) a percepční lineární predikce (PLP).

3. Kepstrum - extrakce f0, kepstrální koeficienty LPC a melovské kepstrální koeficienty.

4. Autokorelace - vyhlazování kontury f0, parametry autokorelačního algoritmu.

5. Vlnková analýza (wavelet analysis).

V praktické části bude činnost navazovat na zadané referáty. S využitím dostupných softwarových nástrojů studenti budou například:

a) provádět pokročilejší analýzu základní frekvence (harmonicita, jitter, shimmer);

b) generovat řečové segmenty dle zadaných parametrů;

c) provádět automatickou detekci znělosti;

d) zkoumat akustické projevy redukce (nedosažení artikulačního cíle) např. pomocí locusových rovnic;

e) potlačovat šum v řečovém signálu (např. pomocí filtrové banky nebo hřebenových filtrů).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK