PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Akustika řeči II - APH200006
Anglický název: Acoustics of Speech II
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Vyučující: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Jazyk
Je prerekvizitou pro: APH510092, APH510020
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Výuka navazuje na znalosti získané v předmětu Akustika řeči I.V teoretické části se studenti seznámí s akustickými
vlastnostmi lidské řeči a se základními algoritmy používanými pro analýzu řeči. V seminářích budou studenti
procvičovat
probrané jevy formou praktických činností a pomocí dostupných softwarových nástrojů budou analyzovat reálné
ukázky
řečového signálu.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané části)

Kent, R. D. - Read, C. (1992): The acoustic analysis of speech. San Diego: Whurr Publishers.

Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.

Stevens, K. N. (1998): Acoustic phonetics. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. (vybrané části)

Harrington, J. - Cassidy, S. (1999): Techniques in speech acoustics. Dordrecht: Kluwer. (vybrané části)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Tematické okruhy:

1. Akustický popis vokálů: vokalické formanty, percepce vokálů, český vokalický systém.

2. Akustický popis konsonantů.

3. Základní poučení o akustice suprasegmentálních jevů.

4. Metody zobrazení spektra zvuku: seznámení s fungováním Fourierovy transformace a se základními principy

lineárního prediktivního kódování (LPC).

5. Metody extrakce základní frekvence: autokorelace a kepstrum.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK