PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia nizozemštiny - ANL200004
Anglický název: Introduction to Dutch linguistics
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALINUVOD1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Záměnnost : ALINUVOD1
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Cílem předmětu je uvést studenta filologie do teoretických souvislostí podstaty a fungování jazyka, vztahu jazyka a jeho společenského uplatnění v nizozemské jazykové oblasti. V rámci této problematiky se pozornost věnuje otázkám jak intra-, tak i extramurálního působení nizozemštiny, její přeshraniční existenci, exteritoriálním dosahům a prolínání diachronních a synchronních trendů v lingvální komunikaci nizozemsky mluvícího etnika.
Literatura
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)
Povinná literatura:
ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha 2001

RAKŠÁNYIOVÁ, J.: Holandčina v sociokultúrnom kontexte. Nitra, Enigma 2008

VANDEPUTTE, O.: Nederlands. Het verhaal van een taal. Stichting Ons Erfdeel

VANDEPUTTE, O., KRIJTOVÁ, O.: Nizozemština. Jazyk dvaceti miliónů Nizozemců a Vlámů. Stichting Ons Erfdeel 1993

ČERNÝ, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc, 1998

BERKOV, V.P.: Současné germánské jazyky. Karolinum 2002

ERHART, A.: Základy jazykovědy. Praha, SNP 1981

APPEL, R.: Inleiding, algemene taalwetenschap, Dordrecht, 1992

Doporučená literatura:
ČERNÝ, J.: Dějiny lingvistiky. Votobia, 1996

GROOT, A.W., de: Inleiding tot de algemene taalwetenschap. Wolters, Groningen 1964

SAUSSURE, F.S.: Kurs obecné lingvistiky. Odeon, Praha, 1989

SGALL, P., HAJIČOVÁ, E.: Aktuální členění v češtině. Academia, 1980

BLOOMFIELD, L.: Language. New York, 1962

PALEK, B.: Základy obecné jazykovědy. Praha 1989

HJELMSLEV, L.: Jazyk. Praha 1991

Sylabus
Poslední úprava: UGSUNGE (28.06.2009)

Hlavní tematické okruhy:

1. Základní pojmy: jazyk, jazykověda, filologie, věda z hlediska nederlandistiky

2. Jazykové roviny a jazykovědné disciplíny

3. Klasifikace jazyků a jazyková typologie

4. Místo nizozemštiny v systému germánských jazyků

5. Nizozemština ve světle globalizace a glokalizace

6. Současná nizozemština intra muros

7. Geografické rozšíření nizozemštiny extra muros

8. Stopy nizozemštiny v pidginech a kreolských jazycích

9. Nejbližší příbuzné jazyky nizozemštiny: afrikánština, fríština, dolní němčina

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK