PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia nizozemštiny - ANL100004
Anglický název: Introduction to Dutch linguistics
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALINUVOD1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Záměnnost : ALINUVOD1
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)
Cílem předmětu je vybavit studující základním terminologickým a analytickým aparátem jednotlivých lingvistických disciplín a podat základní přehled o tématech a metodách současné lingvistiky.<br>
<br>
Předmět umožňuje jeden opakovaný zápis.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (13.02.2024)

Požadavky k získání atestace:

 • průběžný test uprostřed semestru (v Moodlu) - test bude otevřen v Moodlu (po dobu 2 týdnů) po přednáškách z fonetiky a fonologie; na výsledku testu nezáleží - povinné je jen se ho zúčastnit

písemný test na konci semestru (v Moodlu) - ve zkouškovém období bude v Moodlu postupně otevřeno několik termínů závěrečného testu (vždy v určitý den v omezeném časovém úseku); test ověřuje znalosti ze všech témat probraných během semestru; k získání zápočtu je třeba dosáhnout alespoň 60% bodů. Bonus 5% bodů v závěrečném testu mohou studenti získat za účast na lingvistickém experimentu (bližší informace na stránce kurzu v Moodlu3)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)

Základní studijní literatura:

Černý, J. (1998). Úvod do studia jazyka. Olomouc: Votobia.
Yule, George (2010). The study of language. Cambridge University Press.

Farmer, Ann K. - Demers, Richard A. (1996). A linguistics workbook. London: MIT Press.

Další odborná literatura:

Lotko, E. (2000). Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc, UP.

Další doporučená literatura je uvedena v Moodlu u jednotlivých témat.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (15.05.2023)

Úvod do lingvistiky probíhá prezenčně.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (22.09.2022)

Obecný úvod do studia podstaty jazyka jako systému, který zároveň představuje svébytnou mentální činnost sloužící ke komunikaci ve společnosti. Studenti se seznámí se základní lingvistickou terminologií v hlavních jazykovědných disciplínách a s typem problémů a otázek, které si lingvisté kladou. Také získají povědomí o základních konturách jazykové evoluce a vhled do univerzálních vlastností gramatických systémů.

 Tematické okruhy:

 1. Jazyk jako systém:

 • inventáře hlásek, suprasegmentální prostředky, pojem fonému, fonologické uspořádání
 • přehled morfologických procesů, morfologická typologie
 • syntaktické struktury
 • sémantika (lexikální vztahy, větné významy)

 1. Jazyk v prostoru a čase:

 • původ jazyka, prehistorie, rekonstrukce, jazykové rodiny
 • typy jazykových změn

 1. Jazyk a společnost:

 • typy diskurzu, řečové akty, performativnost
 • jazyk ve společnosti (vyjadřování zdvořilosti, společenské rozdíly v užívání jazyka)
 • projevy kulturního ukotvení jazykových struktur

 1. Jazyk ve vztaku k mozku:

  • osvojování
  • jazyková patologie
  • lidský jazyk vs. komunikace zvířecích druhů

 

Témata jednotlivých přednášek:

1. Úvod. Co je jazyk a co je lingvistika. Stručná historie lingvistického myšlení

2. Význam slov

3. Morfologie

4. Syntax

5.-6. Fonetika a fonologie

7. Lingvistická typologie

8. Grafické systémy

9. Pragmatika

10. Sociolingvistika

11. Vývoj jazyka, genealogie

12. Osvojování jazyka, psycholingvistika, neurolingvistika

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK