PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teorie jazyka: úvod do sémiotiky - ALINV457M
Anglický název: Theory of language
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO700159
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Krásová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (31.08.2017)

Kurz seznamuje s moderními teoriemi znaku a tím poskytuje nezbytný základ pro úvahy z oblasti teorie literatury. Je tedy jakýmsi úvodem do sémiotiky. Za východisko si bere okamžik, kdy se úvahy o podstatě (jazykové) komunikace začaly vydělovat od ostatních disciplín a začal být formulován požadavek na samostatnou vědu o znacích a znakovém chování. Pomocí vhledů do teorií na obou stranách Atlantiku se pokouší zmapovat moment, kdy se otázka jazyka stala jedním z ústředních témat 20. století. Nezbytnou součástí této cesty je i vhled do zrození strukturalismu a obeznámení s jeho různými podobami. Kurz je jednosemestrální a je koncipován jako orientace po základech, věnuje se tudíž především myšlenkovým systémům první poloviny 20. století.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Krásová, Ph.D. (03.09.2017)

1.       Kurz obecné lingvistiky a Ferdinand de Saussure

 

a.       Pojem jazykového znaku, princip arbitrárnosti,

 

b.       Jazyková hodnota, pojmy synchronie a diachronie

 

c.       Projekt obecné vědy o znacích a místo lingvistiky mezi ostatními vědami

 

d.       De Saussurovo myšlení v souvislostech – Antoine Meillet, Émile Durkheim

 

2.       Počátky strukturalismu

 

a.       Pražský lingvistický kroužek a jeho Teze

 

b.       „Pražští Rusové“ Roman Jakobson a N. S. Trubeckoj a specifika jejich pojetí strukturalismu

 

c.       Některé zdroje pražského strukturalismu – ruský formalismus, Karl Buhler, Edmund Husserl

 

d.       Vhled do myšlení kodaňské školy – Louis Hjelmslev jako myšlenkový následovník F. de Saussura, kritika Kurzu obecné lingvistiky, srovnání s pražským pojetím

 

3.       Americký pragmatismus

 

a.       Sémiotika Ch. S. Peirce a její filosofické základy, specifika analýzy znaku a významu, celkový dopad Peircova myšlení na evropskou sémiotiku

 

b.       Ch. Morris – systematizace projektu vědy o znaku, proměny jejího dělení na syntaktiku, sémantiku a pragmatiku, úskalí a vliv

 

c.       Americká lingvistika a její nenápadný vliv na teorii znaku – E. Sapir, L. Bloomfield

 

4.       Dvě britské teorie          

 

a.       Analýza symbolu a otázka po významu - I. A. Richards, C. K. Ogden: The Meaning of Meaning

 

b.       Pojetí významu z hlediska přirozeného jazyka – J. L. Austin: Jak udělat něco slovy

 

 

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU: Aktivní účast v kurzu a závěrečná esej formou klauzurní práce.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (31.08.2017)

Povinná literatura

AUSTIN, J. L. Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia, 2000.

HJELMSLEV, Louis. O základech teorie jazyka. Druhé, upravené a doplněné vydání (v Academii vydání první). Praha: Academia, 2016.

PEIRCE, Charles Sanders, C. K. OGDEN, Haskell Brooks CURRY, Charles W. MORRIS, I. A. RICHARDS a Bohumil PALEK. Sémiotika. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1997.

SAUSSURE, Ferdinand de, Charles BALLY a Albert SECHEHAYE. Kurs obecné lingvistiky.Komentář Tullio de Mauro. Přel., komentář a poznámky František Čermák. Praha: Academia, 2007.

VACHEK, Josef a Vilém MATHESIUS. U základů pražské jazykovědné školy. Praha: Academia, 1970.

 

Doporučená literatura

Durkheim, É. (1926): Pravidla sociologické metody, přeložil F. Kratina, Praha, Orbis.

Meillet, Antoine (1965 [1906]): „L’état actuel des études de linguistioque générale“, in: Meillet, A. (1965 [1921] : Linguistique historique et linguistique générale, Paris, Librarie Honoré Champion, s. 1–18.

HUSSERL, Edmund: „První kapitola“ (I. Význam a výraz) in: HUSSERL, Edmund. Logická zkoumání. II/1, Zkoumání k fenomenologii a teorii poznání. Praha: OIKOYMENH, 2010. Knihovna novověké tradice a současnosti, s. 41–70.

OGDEN, C. K. a I. A. RICHARDS. The meaning of meaning: a study of the influence of language upon thought and of the science of symbolism. London: ARK Paperbacks, 1985 [1923].

SÉRIOT, Patrick. Struktura a celek. Intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě. Z franc. orig. přel. A. Krausová a K. Plotzová. 1. vyd. Praha, 2002.

STEINER, P. Ruský formalismus: metapoetika. Brno: Host, 2011. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7294-405-7. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/201103/contents/nkc20112165985_1.pdf.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK