PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Sanskrt – jazyk Ib - AIN100023
Anglický název: Sanskrit Language Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AIN100025, AIN100024
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Student se seznámí se základními fonetickými, fonologickými, morfologickými a syntaktickými rysy sanskrtu.
Předpokládá se také dokonalé zvládnutí písma a základní slovní zásoby v rozsahu použité učebnice. Výuka jazyka
probíhá po dvou liniích. Jednak je zaměřená na dokončení první části praktické učebnice (Strnad, Zbavitel, L12-25).
Texty základní učebnice budou postupně obohacovány o dodatečné vlastní materiály (ukázky z jednodušších
literárních textů, případně nahrávky původních mluvčích). Druhá linie výuky zprostředkovává systematickou znalost
gramatické struktury jazyka v jeho základních rovinách, s uvedením do teoretických problémů interpretace této
struktury a s využitím vybraných postupů domácí indické gramatické analýzy. Vedle praktického zvládání základní
učebnice a aktivní znalosti sanskrtského textu bude výklad zaměřen na následující hlavní tematické okruhy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Strnad, J., Zbavitel, D. Učebnice sanskrtu. Karolinum, Praha 2012.

Erhart, A. Sanskrt I, Popisná mluvnice. SPN, Praha 1967.

FRIŠ, O. Sanskrtská čítanka II (slovník). ČSAV, Praha 1956

Kielhorn, Fr. Grammatik der Sanskrit-Sprache. Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden 1965.

Whitney, W. D. The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language. Motilal Banarsidas, Delhi 1988 (nebo jiné vydání).

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Tematické okruhy:
1. Úvod do syntaxe jazyka; větný pořádek v jednoduchých větách

2. Imperativ aktiva a média, optativ aktiva a média

3. Další slovní druhy (adjektiva, adverbia; zájmena osobní, ukazovací a tázací)

4. Deklinace konsonantních a jednoslabičné kmenů substantiv

5. Postupné rozšiřování slovní zásoby; základní idiomy a fráze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK