PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Láska a přátelství v Platónově filosofii - AFS100691
Anglický název: Love and Friendship in Plato
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5446
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Korekvizity : AFS100690
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (18.09.2017)

Cílem kurzu bude porozumět Platónovu pojetí lásky a přátelství, jejich vzájemnému vztahu a jejich roli v celku jeho filosofie. Komplex otázek souvisejících s těmito dvěma tématy se přitom pokusíme nahlédnout především z perspektivy druhého z nich, tedy přátelství.
Seminář se bude opírat především o tři dialogy, Lysis, Symposion a Faidros, zaměříme se však také na vybrané pasáže z dalších Platónových děl, především z dialogů Ústava a Zákony.

Kurz může být zapsán jako skeletový seminář (Antická filosofie I) nebo jako volitelný předmět.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (05.10.2017)

Zápočet lze získat za průběžnou aktivní účast na semináři doplněnou patronátem nad vybranou pasáží.

 

A. Aktivní účast předpokládá, že všichni učastníci semináře

-          budou mít vlastní text všech tří dialogů;

-          seznámí se postupně s obsahem všech tří dialogů;

-          budou mít před každým seminárním sezením důkladně nastudované a promyšlené příslušné pasáže textu;

-          prostudují podklady patronů na Moodle;

-          připraví si před každým seminářem vlastní otázky k textům a diskutované problematice.

 

 B. Úkolem patrona je:

 1.      Nejpozději s týdenním předstihem (tj. do pátku, který předchází semináři, na němž se budeme příslušné pasáži věnovat) vedoucímu semináře zaslat písemný podklad v rozsahu jedné až dvou normostrany, který bude obsahovat:

(a)    podrobné hierarchicky strukturované členění pasáže;

(b)   vymezení hlavních témat pasáže;

(c)    návrh pasáží, keré bychom na semináři měli podobně číst a diskutovat;

(d)   dvě dle jeho názoru filosoficky nejdůležitější otázky, které tato pasáž vyvolává, a stručné představení možných odpovědí na ně včetně argumentů, jimižý by bylo možné tyto odpovědi podepřít, případně je naopak zpochybnit.

Toto shrnutí na základě připomínek vedoucího semináře upravit, aby mohlo být nejpozději ve středu večer před seminářem vyvěšeno na Moodle.  a aby se s ním tak všichni účastníci mohli včas seznámit a rozmyslet si vlastní odpovědi na zformulované otázky či alternativní interpretce pasáže.

 

2.      Na začátku semináře příslušnou pasáž velmi stručně představit a být připraven podílet se na interpretaci textu a diskusi vzniklých otázek.

 

3.      Do úterního večera, který následuje po příslušném semináři, zaslat vedoucímu semináře zápis diskuse na tomto semináři (v rozsahu půl až jedné normostrany), případně upravený výše zmíněný písemný podklad (především co se navržených otázek a odpovědí na ně týče).

 

V odůvodněných případech lze místo patronátu vypracovat kratší seminární práci v rozsahu 3 až 5 normostran, která se zaměří na některou z probíraných pasáží, bude vycházet z jasně položené otázky a v níž bude relevantním způsobem zohledněn alespoň jeden titul sekundární literatury.

 

Povinnosti související s tímto kurzem je nutné splnit nejpozději do 19. 2. 2018, první verzi náhradní seminární práce je nutné zaslat nejpozději 6. 1. 2017. 

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (05.10.2017)

Základní literatura[1]

 

Edice:

Platonis Opera, II–III, (ed. I Burnet), Oxford 1901, 1903

 

Překlady, komentáře, další litertura:

Platón, Charmidés, Lachés, Lysis, Theagés (překlad F. Novotný), Praha 2009

Platón, Symposion (překlad F. Novotný), Praha 1993

Platón, Faidros (překlad F. Novotný), Praha 1993

 

T. Penner, Ch. Rowe, Plato's Lysis, Cambridge 2015

M. Bordt, Platon: Lysis, Göttingen 1998

Platon, Charmide, Lysis (trad. L.-A. Dorion), Paris 2004

 

Plato: Symposium (ed. K. Dover), Cambridge 1980

Ch. Horn (Hrg.), Platon: Symposion, Berlin 2012

F. C. C. Sheffield, Plato's Symposium: The Ethics of Desire, Oxford 2006

Platon, Le Banquet (trad. L. Brisson), Paris 2000

 

Griswold, Ch. L., Self-Knowledge in Plato’s Phaedrus, New Haven 1986

Hackforth, R., Plato’s Phaedrus, Cambridge 1932

Heitsch, E., Platon. Phaidros, Göttingen 1993

Rowe, C. J., Plato, Phaedrus, Warminster 1986

Platon, Phèdre (trad. L. Brisson), Paris 2000

 

A. W. Price, Love and friendship in Plato and Aristotle, Oxford 1997

R. Kraut, Plato on Love, in: G. Fine (ed.), The Oxford Handbook of Plato, New York 2008, , pp. 286–310

C. D. C. Reeve, Plato on Eros and Friendship, in: H. Benson (ed.), A Companion to Plato, Oxford 2006, pp. 204–307[1] Další literatura bude také vyvěšována na Moodle: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=5446

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (19.10.2017)

6. 10.         Úvod

13.10.        Lysis I             203a1–216b8              Marina Krapchatova

20. 10.       Lysis II            211d6–216b9             Vojtěch Petříček, Pavel Bakovský, David Rozen

27. 10.       Lysis III          216c1–220b5              Kristýna Sára Zittová, Ľudovít Kuruc

3. 1.           Lysis IV          220b6–223b8             Jakub Štingl, Martina Petráková

10. 11.       Symposion I    198a1–201c9              Šimon Herskovič, Mario Čeladník, Barbora Kovářová

-----           (17. listopad)  

24. 11.       Symposion II   201d1–204e6             Marie Sušánková, Václav Volhejn, Bára Vencláková

1. 12.         Symposion III 204c7–208b6              Matěj Hřib, Klára Pudláková, Alena Bezoušková

8. 12.         Symposion IV 208b7–212c3              Jakub Houška, Klára Staňková, Jiří Blažek

15. 12.       Faidros I         243e9–246a2              Helena Hájková, Klára Frýdová, Sabina Kocourová

22. 12.       Faidros II       246a3–249d3             Tereza Hančarová, Igor Hubinský, Anna Gazdíková

5. 1.           Faidros III      249d4–253c6             Hynek Groman, Vojtěch Svěrák, Kateřina Děkanovská

12. 1.         Faidros IV      253c7–257b6              Vojtěch Benda, Jonáš Krešinger

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK