PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filébos - AFS100611
Anglický název: Philebus
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Korekvizity : AFS100609
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (01.10.2012)
Kurs je věnován četbě a interpretaci Platónova dialogu Filébos. Jeho cílem je seznámit se hlouběji se způsobem Platónova myšlení a osvojit si základní dovednosti interpretační práce.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (26.10.2012)

 

Filébos: literatura

 

Dorothea Frede: Philebos / Ubers. und Kommentar. Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. 450 s.

Otto Apelt:  Platons Dialog Philebos / Platon . Leipzig : Verlag von Felix Meiner, 1912. 157 s.

Hans-Georg Gadamer: Platos dialektische Ethik : phanomenologische Interpretationen zum "Philebos" . Leipzig : Meiner, 1931. VIII, 178 s.

 

Jean-Francois Pradeau: Philèbe / Platon. Paris : Flammarion, 2002. 340 s.

Auguste Dies: Philèbe / Platon. Paris : Belles Lettres, 1959.

 

Dorothea Frede: Philebus. Indianopolis/Cambridge: Hackett, 1993. 157 s.

Robin Hackforth:  Plato's examination of pleasure. Cambridge : Cambridge University Press, 1945. vi, 144 s.

Cynthia Hampton: Pleasure, knowledge, and being : an analysis of Plato's Philebus. Albany : State University of New York Press, 1990. ix, 144 s.

Robin A.H. Waterfield: Plato : Philebus. Harmondsworth : Penguin, 1982. 150 s.

J. C. B. Gosling: Philebus / Plato. Oxford : Clarendon Press, 1975. xi, 238 s.

 

John Dillon, Luc Brisson (ed.): Plato's Philebus. Selected Papers from the Eighth Symposium Platonicum. Sankt Augustin : Academia Verlag, 2009. 444 s.

Monique Dixsaut, Fulcran Teisserenc (ed.): La Fêlure du plaisir : études sur le Philèbe de Platon. 1, Commentaires. Paris : Vrin, 1999. xxvii, 442 s.

 

Marsilio Ficino: The Philebus commentary; a critical edition and translation by Michael J. B. Allen. Tempe : Arizona State University, 2000. 560 s.

Damascius: Lectures on the Philebus; text, translation, notes and indices by L. G. Westering. Amsterdam : North-Holland, 1959. xxii, 149 s.

 

Daniel C. Russell: Plato on pleasure and the good life. Oxford : Oxford University Press, 2005 viii, 272 s.

Gerd van Riel, Pleasure and the Good Life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists. Leiden : Brill, 2000.  x, 207 s. 

J. C. B. Gosling. The Greeks on Pleasure. Oxford : Oxford University Press, 1982, 510 s.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (26.10.2012)

Dva zápočty vázané k tomuto semináři se udílí na základě splnění následujících úkolů:

 

I. Patronátu a účasti na moderované diskusi (jeden zápočet za dva patronáty)

A. Úkolem "patrona" je:

1.      Ve vztahu k sezení, které bezprostředně předchází jím patronovanému sezení:

a.       Vyhotovit v podobě několika bodů stručné shrnutí čtení, interpretace a diskuse z minulého sezení v rozsahu cca jedné strany A4.

b.      Zformulovat minimálně dvě podle jeho názoru nejdůležitější otázky, které pasáž přečtená na minulém sezení otevírá.

Shrnutí nemá obsahovat popis diskuse, ale krátké vystižení hlavních bodů, na něž se diskuse zaměřila v rozsahu cca 1-2 stran A4. Toto shrnutí a otázky je nutné odeslat v přehledné písemné elektronické podobě (která z formálního hlediska obsahuje jméno patrona, datum konání semináře a označení pasáže, které jsme se věnovali) nejpozději do večera následujícího pondělí vedoucímu kursu, který je vyvěsí na Dropbox (či Moodle).

Patron je připraven na jím vedeném sezení a především na diskusním semináři, který na toto sezení navazuje, své shrnutí a otázky hájit a rozvíjet. Z časových důvodů nelze předpokládat, že se na vlastním sezení budeme případné diskusi tohoto shrnutí a otázek dlouho věnovat. Prostor pro zevrubnější diskusi (nejen tohoto shrnutí a otázek) bude otevřen na následujícím diskusním semináři, na němž je účast patrona povinná, na nějž jsou však srdečně zváni i ostatní semináře a další případní zájemci.

2.      Během jím "patronovaného" seminárního sezení:

a.      Na začátku tohoto sezení zasadit pasáž, které se budeme věnovat, do kontextu dialogu.

b.      Vést s pomocí vedoucího kursu četbu a diskusi během seminárního sezení.

c.       Představit a diskutovat své otázky na navazujícím diskusním semináři.

Ke splnění těchto úkolů je zapotřebí mít pasáž (včetně toho, co ji předchází a co po ní následuje) důkladně prostudovanou, rozmyšlené její členění (mj. také pro účely její četby), promyšlené její hlavní myšlenky a problematická místa a nastudovanou sekundární literaturu k ní.

3.      Pro sezení, které bezprostředně navazuje na jím patronované sezení:

a.       Připravit stručný komentář a shrnutí otázek patrona dalšího sezení (viz bod 1).

b.      Zformulovat nezávisle na tomto patronovi minimálně dvě otázky, které podle něj přečtená pasáž vyvolává.

c.       Představit a diskutovat své otázky na navazujícím diskusním semináři.

Komentář a otázky je zapotřebí odeslat v přehledné písemné elektronické podobě nejpozději do večera následující středy vedoucímu kursu, který je vyvěsí na Dropbox (či Moodle). Patron je připraven na dalším sezení a především na diskusním semináři, která na toto sezení navazuje, svůj komentář a otázky rozvíjet.

 

B. Úkolem ostatních účastníků je:

  1. Pečlivě předem pročítat výše popsané zaslané materiály a na začátku semináře navrhovat opravy či úpravy zápisu a komentáře.
  2. Do čtvrtečního večera (nejpozději v 24:00) odpovědět alespoň na jednu z výše uvedených otázek (v rozsahu 30-200 slov). Odpovědi je zapotřebí vkládat přímo do příslušného fóra na serveru Moodle (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2788). Technické podrobnosti jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.Tolerována je absence na maximálně dvou těchto diskusích během semestru.
  3. Aktivně se na základě předchozí přípravy účastnit diskusí na seminárních sezeních.

 

 

II. Vypracováním seminární práce (jeden zápočet)

Vypracování seminární práce. Práce musí splnit následující požadavky:

a.       Musí se týkat vybrané pasáže (případně pasáží) z dialogu Filébos.

b.      Musí být zaměřena na jasně formulovaný problém.

c.       Musí zahrnovat vyrovnání s nejméně dvěma tituly sekundární literatury k dialogu Filébos.

d.      Práce je v rozsahu 7 - 10 normostran.

 

 ------------------

 

Technické poznámky:

 

Pro účely semináře byla zřízena speciální stránka na serveru Dropbox (www.dropbox.com), na níž budou postupně zveřejněny materiály k jednotlivým tématům. Pozvání na tuto stránku obdrží všichni účastníci, kteří Štěpánovi Špinkovi dodají své e-maily (písemně na semináři, případně na e-mailovou adresu stepan.spinka@volny.cz). K přístupu na tuto stránku je zapotřebí vytvořit si (po pozvání) svůj účet na tomto serveru (kromě jména a e-mailu nejsou požadovány žádné další Vaše údaje), není však nutné instalovat si stejnojmenný zálohovací program (byť tuto možnost lze doporučit, neboť se tak pro Vás zjednoduší synchronizace materiálů a můžete Dropbox využívat i k zálohování, synchronizaci a sdílení dalších Vašich souborů). Přihlášení účastníci mohou na tuto stránku také vyvěšovat své diskusní příspěvky a další materiály.

 

Dále je zřízena stránka na portálu Moodle (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2788), na níž budeme vést výše popsanou diskusi (tj. odpovědi na otázky položené v zápisu z minulé hodiny a v jeho komentáři). Jednotlivé diskuse naleznete pod příslušným týdnem, budou nadepsány "Otázky xx" (kde xx značí celočíselnou hodnotu 01 a výše"). Heslo do kursu na serveru Moodle je "logos".

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (26.10.2012)

Filébos - semináře

 

19.10.  Jan Černoch, Kristína Sekáčová

 

26.10.  Tomás Gaidarus, Josef Heřmánek

 

2.11.    Josefína Formanová, Mikuláš Preininger

 

----------------- (seminář odpadá vzhledem ke konání Platónské konference)

 

16.11.  Michal Šesták

 

23.11.  Kristýna Sára Zittová, Zuzana Kvapilová

 

30.11.  Tomáš Zelenka, Martin Rexa

 

7.12.    Eva Příborská, Kristián Těmín

  

14.12.  Tomáš Knotek, Lukáš Vítek

  

21.12.  Filip Vavřínek

  

4.1.      Kamil Kočtúch

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK