PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Řecké minimum Bc1 - AFS100018
Anglický název: Greek Minimum (BA, single-subject)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
Záměnnost : AFS100600, AFS500005
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRJINE (24.10.2014)
FF UK, ÚFaR (ZS 2014)

ŘECKÉ MINIMUM
Ancient Greek Tutorial

Konání: Čt 14:10, místnost 217
vedení: Jakub Jinek
Požadavky: zápočet - písemný jazykový test (Bc2); zkouška - písemný jazykový test a ústní překlad (Bc1)

Anotace
Kurs má pomoci studentům zpřístupnit řeckou filosofickou tradici v jejím vlastním jazyce. Zaměříme se na základní gramatické struktury a odbornou filosofickou terminologii, které budou ilustrovány na filosofických textech s dvojím cílem: jednak ukázat, jaký význam má chápání jazykových jevů pro filosofickou interpretaci, jednak předvést "ontologickou přiměřenost" řečtiny (Schadewaldt). Součástí výkladu bude i seznámení se základními nástroji filosofické četby v řečtině - se slovníky, příručkami, indexy a rovněž významnými edicemi.

Program
1. Úvodní hodina (2. 10.)
2. Alfabéta. Její výslovnost a přepis. Přízvuk. Příklonky a předklonky (16. 10.)
3. Přehled skloňování. Člen. Substantiva druhé deklinace (23. 10.)
4. Substantiva první deklinace. Adjektiva první a druhé deklinace (30. 10.)
5. Přehled časování. Prézens a futurum aktiva (6. 11.)
6. Prézens a futurum mediopasiva (13. 11.)
7. Třetí deklinace - souhláskové kmeny (20. 11.)
8. Třetí deklinace - -kmeny a samohláskové kmeny (4. 12.)
9. Participium aktiva a media. Slovesné adjektivum (11. 12.)
10. Číslovky. Přehled předložek (18. 12.)
11. Základy slovotvorby (8. 1.)

Literatura
F. Ast, Lexicon Platonicum sive vocum Platonicarum index, I-III, Leipzig 1835-1838.
A. Bartoněk, Řecko-latinská syntax v evropském kontextu, Brno 2008.
H. Bonitz, Index Aristotelicus, Berlin 1870.
Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, vyd. H. Cancik aj., I-XVI, Stuttgart 1996-2003.
R. Dodds, Řekové a iracionálno, Praha 2000.
A. Dunshirn, Griechisch für das Philosophiestudium, Wien 2008.
K. Floss - M. Navrátil, Úvod do řecké filosofické terminologie a četby, Olomouc 2000.
H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, I-III, Heidelberg 1973-1979.
K. Held, Heraklit, Parmenides und der Anfang der Philosophie und Wissenschaft. Eine phänomenologische Besinnung, Berlin - New York 1980.
J. Hnátek et al., Cvičebnice jazyka řeckého, Praha 1950.
O. Höffe (vyd.), Aristoteles-Lexikon, Stuttgart 2005.
F. Horáček - R. Chlup, Učebnice klasické řečtiny, Praha 2012.
Ch. Horn - Ch. Rapp (vyd.), Wörterbuch der antiken Philosophie, München 2002.
H. G. Liddel - R. Schott, A Greek-English Lexicon, Oxford 1996.
D. Muchnová, Souhrn starořecké gramatiky, Praha 2000, 20082.
D. Muchnová, Syntax klasické řečtiny, Praha 2004.
J. Niederle - V. Niederle - L. Varcl, Mluvnice řeckého jazyka, Praha 1974.
C. W. E. Peckett - A. R. Munday, Thrasymachos. Učebnice starořečtiny, Praha 1995.
P. Rezek (vyd.), Kosmos a živly, Praha 1992.
P. Rezek (vyd.), Mýtus, epos a logos, Praha 2001.
A. Rijksbaron, The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek, Amsterdam 20023.
J. Ritter aj. (vyd.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, I-XIII, Basel - Stuttgart 1971-2007.
W. Schadewaldt, Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen, Frankfurt a. M. 1978.
H. Schmitz, Der Ursprung des Gegenstandes. Vom Parmenides bis Demokrit, Bonn 1988.
E. Schwyzer, Griechische Grammatik, München 1939-1971.
Slovník antické kultury, Praha 1974.
G. Steadman, Plato’s Symposium. Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary, [online] 2009.
L. Svoboda (vyd.), Encyklopedie antiky, Praha 1973.
H. W. Smyth, Greek Grammar, Cambridge (Mass.) 1976.

Internetové zdroje
http://urls.ff.cuni.cz/studium/UVODFRVS3.htm#DicInv22
- stránka ÚŘLS FF UK se základními informacemi o studiu řečtiny včetně mnohých odkazů
http://www.textkit.com/greek_grammar.php
- řada řeckých materiálů a užitečných odkazů
http://socrates.berkeley.edu/~ancgreek/
- internetová cvičebnice řečtiny
http://www.gottwein.de/graeca/inhalt.php
- řada informací, textů a jiných materiálů ke studiu řečtiny, obsahuje rovněž internetový výukový kurs, slovník; je možné zde rovněž stáhnout programy/makra ke psaní řečtiny ve standardním kódování UNICODE
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
- databáze antických textů. Obsahuje rovněž některé komentáře, gramatické učebnice a slovníky (zejména Liddle-Scott).
http://www.thessalonica.org.ru/en
- program pro psaní řečtiny na počítači

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK