PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexicologie I - AFR600006
Anglický název: Lexicology I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 15 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AFR511004
Anotace - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (08.08.2023)
Předmět mapuje základní rysy lexikologické problematiky. Kromě hlubšího poučení o slovotvorbě (jednotlivé typy derivace a kompozice) se kurz zabývá i problematikou výpůjček, vývojem francouzského lexika včetně některých současných tendencí. <br>
Literatura - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (08.08.2023)

Barlézizian, Aram (2009). Précis de lexicologie du français moderne. Erevan : Université Brussov. 

Calvet, Louis-Jean (2011). Il était une fois 7000 langues. Paris : Fayard. 

Chaurand, J.acques (1977). Introduction à l´histoire du vocabulaire français. Paris : Bordas. 

Corbin, Danielle (1987). Morphologie   dérivationnelle   et   structuration   du   lexique. Tübingen : Niemeyer. 

De Saussure, Ferdinand (1972). Cours de linguistique générale. Paris : Payot. 

Dubois, Jean et al. (1999). Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris : Larousse. 

Ducháček, Otto (1969). A. J. Greimas. La sémantique structurale. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, pp. 23-40. 

Greimas, Algirdas Julien (1966). La sémantique structurale. Recherche de méthode. Larousse (Collection Langue et Langage).  

Lehmann, Alise ; Martin-Berthet, Françoise (2014). Lexicologie. Sémantique, morphologie, lexicographie. Paris : Armand Colin. 

Martinet, André (1967). Éléments de linguistique générale. Paris : Colin. 

Martinet, André (1979). Grammaire fonctionnelle du français. Paris : Didier. 

Matoré, Georges (1968). Histoire des dictionnaires français. Paris : Larousse. 

Mitterand, Henri (1996). Les mots français. Paris : Presses Universitaires de France. 

Niklas-Salminen, Aïno (2010). La lexicologie. Paris : Armand Colin. 

Mounin, Georges (1995). Dictionnaire de la linguistique. Paris : PUF. 

Picoche, Jacqueline (1976). Précis de lexicologie française. Paris : Nathan. 

Polguère, Alain (2001). Notions de base en lexicologie. Montréal : Observatoire de Linguistique Sens-Texte (OLST). 

Polická, Alena (2014). Initiation à la lexicologie française. Brno : Masarykova univerzita. 

Roché, Michel. (2011). Pression lexicale et contraintes phonologiques dans la dérivation en -aie du français. Linguistica, Ljubljana University Press, Faculty of Arts, pp.5–22. 

Tournier, Nicole ; Tournier, Jean (2009). Dictionnaire de lexicologie française. Paris : Ellipses. 

Štichauer, Jaroslav (2014). Études sur la formation des mots en français préclassique et classique. Praha : Karolinum. 

Walter, Henriette (1988). Le français dans tous les sens. Paris.

Požadavky ke zkoušce - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (08.08.2023)

Písemný test z probraného učiva (pro úspěšné zvládnutí hranice 70 %).

Seminární práce na zadané téma.

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny. 

Sylabus - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (07.09.2020)

Témata přednášek: 

Vymezení lexikologie, její vztah k ostatním lingvistickým disciplínám  
Definice základních termínů (lexie, lexème, morphème, sème, paralexème, syntagme, apod.) 
Poměr lexikologie a lexikografie 
Definice slova ve francouzštině, jeho typologie dle jednotlivých kritérií 
Typy slovníků, významné francouzské slovníky z pohledu historie 
Slovní zásoba francouzského jazyka z etymologického pohledu 
Vývoj slovní zásoby francouzštiny z pohledu diachronního 
Struktura francouzské slovní zásoby 
Formations de mots: obecné přístupy lexikologů, typologie, klasifikace, příklady; formální  
Francouzská slovní zásoba a vlivy jiných jazyků, termín jazykové přejímky, matrice externe 
Vliv angličtiny na slovní zásobu francouzštiny: historický kontext 
Vliv angličtiny na slovní zásobu francouzštiny: aktuální stav, perspektivy, kritika 
Derivace a kompozice 

Předmět je vyučován ve francouzském jazyce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK