PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tendances néologiques en français contemporain - AFR511023
Anglický název: Developmental Tendencies of Contemporary French
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Anotace - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (18.05.2023)
Cílem předmětu je představit vývojové tendence současného francouzského jazyka. Pozornost tak bude věnována nejen neologii a jejím slovotvorným procesům, ale zároveň diastratické složce jazyka. Seminář bude sestaven ze dvou částí, prezentace vybrané tematiky z oblasti obohacování slovní zásoby v současné francouzštině a četby odborných textů z oblasti neologie.<br>
Literatura - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (07.09.2020)

Čermák, F. (2010). Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 

Dictionaries, encyclopaedias, corpuses: Le Petit Robert 2016, Larousse, Trésor de la langue françaiseWiktionnaireABZ Slovník, Databáze heslářů, Korpus.cz. 

Filipec, J., Čermák, F. (1985). Česká lexikologie. Praha: Academia. 

Gaudin, F., Guespin, L. (2006). Initiation à la lexicologie française, De la néologie aux dictionnaires. Bruxelles : Éditions Duculot. 

Grevisse, M., Goosse, A. (2008). Le bon usage : grammaire française : Grevisse langue française. 14e éd. Bruxelles : Duculot. 

Guyot, J.-N. et al. (1778). Dictionnaire de l’Académie française. Tome second, Nismes. 

Hauser, P. (1980). Nauka o slovní zásobě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 

Hildenbrand, Z., Kacprzak, A., Sablayrolles, J.-F. (2016). Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque. Lambert-Lucas. 

Hildenbrand, Z., Polická, A. (2014). Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině, francouzštině, řečtině a polštině. Praha: Časopis pro moderní filologii. 96/1. 

Huguet, E. (1898). Notes sur le néologisme chez Victor Hugo. Paris. 

Janovec, L. (2013). In: Adámková, Petra. Studie k moderní mluvnici češtiny. 4, Dynamika českého lexika a lexikologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 

Janovec, L. et al. (2013). Studie k moderní mluvnici češtiny 4. Dynamika českého lexika. Olomouc: UPOL. 

Karlík, P. et al. (2002). Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny. 

Korostenski, J. (2007). Česká a ruská slovní zásoba (neologické aspekty). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 

Laveaux, J.-Ch. (1826). Dictionnaire synonymique de la langue française. Tome premier, Paris. 

Le Trésor de la Langue Française [online]. 03/05/2016. URL : http://atilf.atilf.fr/

Lotko, E. (2008). Srovnávací a bohemistické studie. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Marcellesi, Chr. (1974). Néologie et fonctions du langage. Persée [online]. 23/04/2016. URL : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726X_1974_num_8_36_2278

Martincová, O (1972). K problematice lexikálních neologismů. Slovo a slovesnost. 33/4, p. 283–293. 

Martincová, O. (1983). Problematika neologismů v současné češtině. Praha: Univerzita Karlova. 

Office québécois de la langue francaise. [online]. 20/05/2016. URL: http://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx

Polická, A. (2011). Aux marges de la langue : argots, style et dynamique lexicale. Hommage à Marc Sourdot pour son 65ème anniversaire. Brno : Masarykova univerzita. 

Potřebuje čeština zákon proti cizím slovům?. Rozhovor s pracovníky ÚJČ, (mj. s L. Uhlířovou) a názory čtenářů/bez autora. Právo, 14/2/2001. 

Rey, A. et al. (2014). Le Petit Robert. Paris : Le Robert, CD-ROM. 

Sablayrolles, J.-F. (1996). Néologisme : une typologie des typologies. Limoges : Cahier du CIEL [online]. 05/05/2016. URL : http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/_media/recherche/clillac/ciel/cahiers/96-97/1sablayrollestexte.pdf 

Sablayrolles, J.-F. (2000). La néologie en français contemporain : examen du concept et analyse de productions néologiques récentes. Paris : H. Champion. 

Sablayrolles, J.-F. (2008). Néologie et terminologie dans les dictionnaires. Paris : Honoré Champion, Lexica, mots et dictionnaires. 

Sablayrolles, J.-F. (2011). De la « néologie syntaxique » à la néologie combinatoire. Néologie. 183 [online]. 02/05/2016. URL: http://www.jstor.org/stable/41683701

Sablayrolles, J.-F. (2012). Extraction automatique et types de néologismes : une nécessaire clarification. Acte du colloque Néologie  sémantique  et  corpus,  une  rencontre  de  méthodes,  Université  de Tübingen,  29-30  avril  2010. Les Cahiers de lexicologie. 100. p. 37 –53 [online]. 05/05/2016. URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00721991/document

Světlá, J. (1995). O neologii v odborné slovní zásobě francouzštiny. Praha: Časopis pro moderní filologii. 77/1. 

Zapletalová, G. (2003). Globální problémy. Mezinárodní konference o globalizaci. Referáty. [online]. 06/05/2015. URL: http://www.darius.cz/ glo-be/glob44.html. 

Nástroje Néoveille, Logoscope 

Kompletní čísla časopisu Neologica, Classique Garnie

Požadavky ke zkoušce - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (15.09.2020)

Vypracování seminární práce na zadané téma. Písemná zkouška z probraného učiva. 

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny. 

 

Sylabus - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (07.09.2020)

Témata kurzů: 

1.     Neologie, neologismus 

2.     Lexikogenické matice (Tournier, Sablayrolles) 

3.     Příklady lexikogenických matic z praxe I 

4.     Příklady lexikogenických matic z praxe II 

5.     Vývojové tendence současné francouzštiny (obecně) 

6.     Vliv jazyka mládeže na utváření nové slovní zásoby 

7.     Automatická detekce neologismů (Néoveille, Logoscope

8.     Četba a rozbor vybraných lingvistických textů I (Neologica

9.     Četba a rozbor vybraných lingvistických textů II (Neologica

10.   Četba a rozbor vybraných lingvistických textů III (Neologica

11.   Četba a rozbor vybraných lingvistických textů IV (Neologica

12.   Shrnutí, evaluace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK