PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktik Deutsch als Fremdsprache I - ADE620003
Anglický název: Methodology of Teaching German
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Je záměnnost pro: ADE620003P
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (14.09.2023)
Předmět didaktiky DaF je koncipován jako jedna z nejdůležitějších součástí odborné přípravy na povolání učitele němčiny. Propojuje dosud získané znalosti oborové a pedagogicko-psychologické s obsahy obecné, ale především oborově specifické přípravy didaktické. Hlavním cílem předmětu je připravit studenta, aby byl schopen porozumět všem aspektům výuky v kontextu výuky němčiny jako (druhého) cizího jazyka na českých středních školách a byl tak připraven na denní výukovou realitu po stránce oborově-didaktické. Student by měl na konci předmětu chápat výukový proces jako celek o mnoha proměnných, které musí umět zohledňovat, vyhodnocovat, reflektovat a uzpůsobovat jim přípravu, realizaci i zpětné vyhodnocení výsledků výuky. Cílem je také formovat studenta, aby si byl vědom specifik své budoucí role učitele, aby se dokázal i po absolvování vysokoškolského vzdělání dále vzdělávat a realizovat tak výuku podle nejnovějších didaktických poznatků. Student by měl na výuku nahlížet jako reflektující praktik. Cílem předmětu je také poskytnout studentům prostor pro převedení teorie do reálné výukové praxe, a to jak v provázanosti na průběžnou pedagogickou praxi, která probíhá souběžně s tímto předmětem, a praxí dalších, ale také formou reflektovaných mikrovýukových bloků, přípravou různých druhů testů a diskusemi nad možnostmi jejich hodnocení a celkové evaluace.
Veškeré výše zmíněné nabyté znalosti a dovednosti se také reflektují do profesního portfolia studenta, k jehož soustavnému rozvoji je veden v průběhu celého svého studia. Portfolio je koncipováno tak, aby v něm student v průběhu svého studia ukládal vše, co souvisí s jeho vzděláním a přípravou na budoucí povolání. Umožňuje tak reflexi vlastního profesního postupu a zároveň umožňuje přístup ostatních účastníků výuky a poskytnutí zpětné vazby. Portfolio v podobě, v jaké je vytvářeno, slouží také jako podklad profesního rozvoje každého studenta pro hodnocení u státní závěrečné zkoušky.
V zimním semestru se předmět zaměřuje na obecnější rámec výuky, na specifika práce učitele, proměnné týkající se žáka, dále na témata cíle, obsahu, metod a prostředků výuky. V letním semestru se předmět zaměřuje na rozvoj kompetencí umožňujících didakticky vhodné uchopení základních složek výuky němčiny se speciálním zřetelem na jednotlivé jazykové prostředky a řečové dovednosti. Předmět tak studenty připravuje na budoucí profesní dráhu učitele ve zcela konkrétních obrysech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (14.09.2023)

 • seznámit se se všemi relevantními didaktickými tématy týkajícími se obsahu a forem výuky
 • dokázat přemýšlet o výuce z pohledu vyučujícího
 • zorientovat se v didaktických tématech obsažených v ZS
 • dokázat přemýšlet nad předanými obsahy a diskutovat o nich
 • naučit se technikám reflexe na práci s portfoliem
 • naučit se vytvářet metodické a jiné materiály, které se stávájí součástí studentova portfolia
 • naučit se kriticky hodnotit výuku a evaluovat ji dle specifikace vyučujících

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (03.01.2024)

  • druh atestace: zápočet

  • podmínky udělení zápočtu

   • aktivní příprava do hodin a aktivní účast v seminářích

   • příprava referátů na zadané téma

   • příprava materiálů do vlastního portfolia dle zadání vyučujícího

   • účast na kolokviu (v zápočtovém týdnu)

MIMOŘÁDNÉ PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU PLATNÉ PRO ZS AK.R.2023/24: zápočet je udělen na základě dosavadní práce v kurzu, aktivní participace na seminářích, připravených referátů a materiálů do portfolia. Závěrečné kolokvium v zápočtovém týdnu se nekoná a nebude nahrazeno. Téma Výukové prostředky a sociální formy bude zařazeno do sylabu Didaktik DaF II v LS ak.r.2023/24.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (14.09.2023)

Povinná literatura:

Barkowski, H. / Krumm, H.-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache, Tübingen/Basel: Narr 2010.

Bausch K.-R. / Christ, H. / Krumm, H.-J.: Handbuch Fremdsprachenunterricht, Tübingen 2003.

Henrici, G. / Riemer, C.: Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen., Schneider-Verlag Hohengehren, 2001.

Huneke, H.-W. / Steinig, W.: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung,  Erich Schmidt Verlag 2002.

Choděra, R. et al: Výuka cizích jazyků na prahu nového století I, II, Praha 1999, 2001.

Choděra,R. et al.: Didaktika cizích jazyků na přelomu století, Praha 2001

Storch, G.: Deutsch als Fremdsprache, Tübingen 1999.

Strauss, D.: Didaktik und Methodik. Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung, Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt 1987.

 

Doporučená literatura:

Altmayer, C. / Biebighäuser, K. / Haberzettl, S. / Heine A. (eds.): Handbuch Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Kontexte – Themen – Methoden. Metzler: 2021, ISBN: 978-3476048578.

Apeltauer, E.: Grundlagen des Erst- und Zweitsprachenerwerbs, Fernstudienprojekt GI, Einheit 15 / 1997

Bimmel, P./ Rampillon, U.: Lernerautonomie und Lernstrategien, Fernstudienbrief  23/2000

Blei, D.: Mnemotechnische Verfahren und ihre Anwendung im Unterricht DaF. In: Zielsprache Deutsch, 3 / 1996, S 118 ff.

Bolton, S.: Prüfen und Testen im Unterricht DaF, Berlin 1990

Doyé, P.: Typologie der Testaufgaben für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Berlin. 1988.

Brandi, M.-L.: Video im Deutschunterricht, Fernstudieneinheit 13, 2001

CinkP.: Jazykova politika v nove Evrope. In H.-J. Krumm (ed.) Die Sprachen unserer Nachbarn - Unsere Sprachen. Vídeň: Eviva. 1999.

Dieling H./Hirschfeld, U.: Phonetik lehren und lernen, Langenscheidt, Goethe-Institut 2000.

EhlersS.: Literarische Texte lesen lernen. München; Klett 1992.

Funk, H./ Koenig, M: Grammatik lehren und lernen, Langenscheidt 1991.

Westhoff G. J.: Didaktik des Leseverstehens, Mnichov: Hueber 1987.

Glück, H.: Zum disziplinären Ort von DaF, in: DaF 1/1998, 3-9.

Götze, L.: Der Zweitsprachenerwerb des Deutschen aus der Sicht der Hirnfrorschung, In: DaF 36/1, 1999.

Grotjahn, R.: Lernstile und Lernstrategien: Definition, Identifikation, unterrichtliche Relevanz  In: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch, 4/1998, S. 11 ff.

Grzesik, J.: Textverstehen lernen und lehren - Geistige Operationen im Prozeß des Textverstehens und typische Methoden für die Schulung zum kompetenten Leser. 2. Auflage. Stuttgart 1996.

Häusermann, U. / Piepho, H.-E.: Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache: Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie, Iudicium 1996.

Heyd, Gertraude, Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als  Fremdsprache, Diesterweg 1991

Choděra, R.: Meta-Didaktik der Fremdsprachen,  Praha 1997;

Kast, B.: Fertigkeit Schreiben (Fernstudieneinheit 12), Berlin 1995.

Kleppin, K.: Fehler und Fehlerkorrektur, Fernstudieneinheit 19, GI 1998

Lonegran, J.: Fremdsprachenunterricht mit Video. Ein Handbuch mit Materialien, Forum Sprache, Hueber 1987

Menzel, W.: Mögliche konkrete Aufgaben zu Texten , Praxis Deutsch 29 /2002.

Müller, B.-D.: Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung, Fernstudieneinheit 8, Langenscheidt 1994

Mummert, I.: Nachwuchspoeten. Jugendliche schreiben literarische Texte im FU Deutsch, München 1989

Neuner, G.  et al.: Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht, Langenscheidt 1994

Neuner, G.: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts: eine Einführung, Langenscheidt 2007

Rug, W. et al.: 50 praktische Tipps zum Deutschlernen. Klett 1991.

Solmecke, G.: Texte hören, lesen und verstehen, Langenscheidt 1993.

Strauss, D.:Didaktik und Methodik DaF. Eine Einführung

Časopisy:

Fremdsprache Deutsch

Cizí jazyky

Deutsch als Fremdsprache

Učební pomůcky:

- webová platforma DAAD k dalšímu vzdělávání učitelů němčiny Dhoch3

- publikace z výukové řady Goethe-Institut: DLL – Deutsch lehren lernen

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (14.09.2023)

Kombinovaná forma přednášky a semináře, v němž je velký důraz kladen na diskusi nad různými tématy. Využívají se také referáty a další příspěvky zúčastněných, které umožní konfrontovat různé názory, metody a styly a přippravují studenty na vlastní praxi.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (14.09.2023)

Zápočtové kolokvium - rozprava nad všemi tématy probranými během ZS.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (14.09.2023)

Zimní semestr

1.     Didaktika němčiny a její obsah, vymezení vůči ostatním disciplínám, definice didaktiky cizích jazyků

2.     Postavení didaktiky v systému věd, struktura didaktiky cizích jazyků; psychologické, pedagogické a lingvistické předpoklady výuky cizích jazyků (němčiny jako cizího jazyka), vztah k obecné didaktice

3.     Výuka jako interakce I: UČITEL ve výuce německého jazyka, jeho role, styl výuky, kompetence, komunikace a využití L1, rozdíl přístupu DaF a DaZ (němčina jako cizí jazyk a němčina jako druhý jazyk), formy výuky

4.     Výuka jako interakce II: UČITEL ve výuce německého jazyka, jeho role, styl výuky, kompetence, komunikace a využití L1, rozdíl přístupu DaF a DaZ (němčina jako cizí jazyk a němčina jako druhý jazyk), formy výuky

5.     Výuka jako interakceIII: ŽÁK a jeho proměnné, motivace žáka k učení se němčiny jako klíčový faktor efektivity výuky, možnosti jejího ovlivnění, postavení němčiny jako vyučovaného předmětu

6.     Výuka jako interakce IV: ŽÁK a jeho proměnné, motivace žáka k učení se němčiny jako klíčový faktor efektivity výuky, možnosti jejího ovlivnění, postavení němčiny jako vyučovaného předmětu

7.     Učební styly, strategie a učební techniky, mnemotechniky

8.     Učební cíle: Cíle výuky němčiny jako cizího jazyka (Lehr-, Lernziele), určení učebních cílů, vliv cílů na osobu žáka a učitele, kompetence

9.     Obsah výuky: kurikulární dokumenty, evropská a národní jazyková politika (RVP, ŠVP, Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

10.   Kurikula a učební plány, tematické plány, výstavba hodiny a příprava na vyučování.

11.   Výukové metody - obecný popis a historický vývoj (přímá, gramaticko-překladová metoda)

12.   Výukové metody - historický vývoj II (audio-linguální, audio-vizuální metoda, komunikativní přístup, postkomunikativní období, alternativní metody)

13.   Prostředky a sociální formy

 

Studijní opory -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (14.09.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7727

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK