PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní lexikologie - ADDL0008
Anglický název: Contrastive Lexicology
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATN210004
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Je záměnnost pro: ATN210004
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (05.05.2020)
Jednosemestrální předmět uvádějící do problematiky lexikologie a stylistiky obou jazykových systémů. Rozvíjí kontrastivní, funkční pohled na slovní zásobu a oba stylistické systémy, jejich stratifikaci, konvence úzu jazykových prostředků, mikro- a makrostylistickou výstavbu žánrově-stylistických útvarů psaného i mluveného projevu s ohledem na oboustranný převod i faktor interference. Přednášky jsou vedeny v němčině a mají za úkol seznámit studenty s německou lexikologií a stylistikou a různorodostí pojetí a přístupů k ní. Cílem je podat ucelený náhled na problematiku všech základních aspektů slovní zásoby a stylistiky němčiny i češtiny. Semináře se zaměřují na rozvoj metody a kompetencí nutných pro provedení analýzy textu z hlediska slovní zásoby a stylu. Těžiště spočívá v procvičování znalostí různých vrstev slovní zásoby a v rozboru původních textů, které jsou typově, žánrově a stylisticky rozrůzněné. Zohledněny jsou faktory, které působí na překlad. Součástí předmětu je seminární práce. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (05.05.2020)

Literatura

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní – stylistika

 

 

 

 

 

 

 

 

Čechová, M. – Krčmová, M. – Minářová, E. Současná stylistika. NLN: Praha 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eroms, H.-W. Stil und Stilistik. Eine Einführung. ESV: Berlin 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fix, U. – Poethe, H. – Yos, G. Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Lang: Frankfurt/M. 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffmannová, J. a kol. Stylistika mluvené a psané češtiny. Academia: Praha 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučená – stylistika

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammon, U. Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten. De Gruyter: Berlin 1995.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bečka V. Česká stylistika. Praha 1992.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinker, K. Linguistische Textanalyse, Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 5., durchgesehene und ergänzte Auflage. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dittmar, N. Grundlagen der Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben. Niemeyer: Tübingen 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausenblas, K. Od tvaru k smyslu textu. Praha 1996.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffmannová, J. Stylistika a... Současná situace stylistiky. Praha 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloupek, J. Útvarová diferenciace a slohová stratifikace češtiny dnes. In: Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1995.

 

 

 

 

 

 

 

 

König, W. dtv-Atlas Deutsche Sprache. DTV: München 1994.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz, J. et al. Stilistik für Journalisten. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minářová, E. Stylistika pro žurnalisty. Brno 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfeldt, K.-E. – Schreiber, H. (Hrsg.). Textsorten des Alltags und ihre typischen sprachlichen Mittel. Lang: Frankfurt/M. 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sowinski, B. Deutsche Stilistik. Beobachtungen zur Sprachverwendung und Sprachgestaltung im Deutschen. Fischer: Frankfurt 1973.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexikologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Bär, Jochen A. (1999): Geschichte der deutschen Sprache: ein Abriss.  In: Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden. Hrsg. vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. 3., völlig neu bearb. u. erw. Aufl. Bd. 10: Vide–Zz. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, 4771–4782.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čermák, František (1995): Dvoujazyčný slovník a korpus: některé poznámky. (Online: http://ucnk.ff.cuni.cz/stahni.php#cermak) [20.9.2012] (rozšířená verze Překladové lexikografie, in: Manuál lexikografie 1995, 230-248)

 

 

 

 

 

 

 

 

Čermák, František/Blatná, Renata (1995): Manuál lexikografie. Jinočany: H&H.

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Fremdwort: Lesenswertes und Interessantes. (Online: http://www.duden.de/sites/default/files/downloads/Duden_Das_Fremdwort_Lesenswertes_und_Interessantes.pdf [20.9.2012])

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsches Terminologie-Portal: http://www.iim.fh-koeln.de/dtp/ [20.9.2012]

 

 

 

 

 

 

 

 

Duden Grammatik (Teil: Wort und Wortschatz), Ausgabe 1998: S. 557-607.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebner, Jakob: Österreichisches Deutsch. Dudenverlag 2008. (Online: http://www.duden.de/sites/default/files/downloads/Duden_Oesterreichisches_Deutsch.pdf [20.9.2012])

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlungen für die Terminologiearbeit. Schweizerische Bundeskanzlei, Bern 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hundt, Markus (2006): Synchrone Beschreibung des Gegenwartsdeutschen II. (Online: http://www.linguistik-online.uni-kiel.de/germanistik/bockmann/material/reader_ausschnitt.pdf [20.9.2012])

 

 

 

 

 

 

 

 

Kade, Otto (1968): Zufall und Gesetzmässigkeit in der Übersetzung. Beiheft zur Zeitschrift Fremdsprachen. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koller, Werner (1992): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 4. Auflage. Wiebelsheim: Quelle & Meyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuczyński, Ernest (2003): Ein Diskurs zu geschichtlichen, terminologischen und definitorischen Fragen der „falschen Freunde des Übersetzers“. In: ORBIS LINGUARUM, Vol. 24. Wro c ł a w – Legnica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Löbner, Sebastian: Semantik. Eine Einführung. Walter de Gruyter, Berlin 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lohde, Michael (2006): Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. Tübingen: Narr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polenz, Peter von (1967): Fremdwort und Lehnwort sprachwissenschaftlich betrachtet. (Online: http://www.vds-ev.de/texte-zur-deutschen-sprache/695-peter-von-polenz-fremdwort-und-lehnwort-sprachwissenschaftlich-betrachtet [20.9.2012])

 

 

 

 

 

 

 

 

Phraseologismen und Sprichwörter in der modernen deutschen Sprache (2010). Hrsg. Von Silke Gester und Libor Marek. (Online: http://www.sprichwort-plattform.org/attach/Ergebnisse/Fachver%C3%B6ffentlichungen_AP%208_Marek_Zl%C3%ADn_2010_Sprichwort-Monographie.pdf [20.9.2012])

 

 

 

 

 

 

 

 

Schippan, Thea (1992): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seelbach, Heiko (2002): Was sind „falsche Freunde“? (Online: http://www.gesellschaftstherapie.de/extras/false_friends_2002.pdf [20.9.2012])

 

 

 

 

 

 

 

 

Stang, Christian (s.a.): Die Geschichte eines Volkswörterbuchs. (Online: http://www.duden.de/sites/default/files/downloads/Der_Duden_Die_Geschichte_eines_Volkswoerterbuchs_von_Christian_Stang.pdf [4.9.2014])

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (05.05.2020)

Pro splnění atestace je nutné předmět navštěvovat alespoň ze 75 %, průběžně plnit zadané úkoly a povinnosti. Součástí atestace je seminární práce a písemná zkouška na konci semestru.

Zkouška (písemná), v LS 2019/2020 proběhne distanční formou, studenti jsou o jejím průběhu přesně informováni na online hodině i e-mailem.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. (05.05.2020)

1) Co je lexikologie, stylistika, styl – základní pojmy

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Význam a styl – lexikální sémantika, sémantické vztahy – synonymie, antonymie, homonymie, hypo- a hyperonymie apod., etymologie, falešní přátelé

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Systematizace slovní zásoby, lexikografie, stylistické značení

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Rozvrstvení slovní zásoby – regionální a sociální, kontext, pragmatika, psanost a mluvenost

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Cizí slova. Frazeologie, idiomatická slovní zásoba

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Slovotvorba a styl, příznakovost slovotvorných prostředků

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Textová lingvistika, textologie: koheze a koherence

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Funkční stylistika, stylotvorné faktory

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Výrazové prostředky stylistiky – roviny jazyka, výběr jazykových prostředků, gramatika

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Obrazný jazyk, rétorické figury

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Textová a stylistická analýza – styl prostěsdělovací / odborný, uvedení do terminologie

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Textová a stylistická analýza – styl publicistický a styl reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Textová a stylistická analýza – styl úřední / umělecký

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK