PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia jazyka - ACN100300
Anglický název: Introduction to Linguistics
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALINUVOD1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Záměnnost : ALINUVOD1
Je záměnnost pro: ALINUVOD1
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět uvádí do studia jazyka a poskytuje přehled o základních jazykovědných přístupech, disciplínách a tématech. Vede k porozumění stavbě jazyka (roviny, jednotky, kategorie), jeho komunikačním potencím, provázanosti jazyka s myšlenkovými procesy i fungováním ve společnosti. Napománá k osvojení základní lingvistické terminologie a získání zkušenosti s četbou jazykovědných textů.

V případě distanční výuky by byla přednáška vedena prostřednictvím platformy Moodle (přednášky, texty ke studiu, úkoly) a hromadných mailů.
Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
Cíl předmětu

Student má získat přehled o základních jazykovědných přístupech, disciplínách a tématech, pochopit stavbu jazyka (jednotky, roviny, funkce) a jeho fungování v komunikaci i provázanost s myšlením, osvojit si základní lingvistickou terminologii a nabýt základní zkušenost s četbou odborných textů.

Poslední úprava: Vaňková Irena, doc. PhDr., CSc., Ph.D. (22.08.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Písemná zkouška: znalost lingvistické terminologie, znalost odpřednášené látky a schopnost ilustrovat poznatky o jazyce příklady. Součástí zkoušky je prokázání znalosti několika uložených odborných textů na základě vlastní četby - podle dohody.

Úspěšnost - minimálně 70 % (získání 70 bodů ze 100 možných).

 

V případě distanční výuky by byla komunikace vedena především prostřednictvím platformy Moodle (přednášky, texty ke studiu, úkoly) a platnformy Zoom. Písemná zkouška proběhne podle možností buď prezenčně, nebo v distančním modu.

 

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
Literatura

Literatura (na semináři bude upřesněno a podle aktuálních potřeb hierarchizováno či doplněno)

ADAM, R. a kol. Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem). Praha: Karolinum, 2017. Dostupné na: web2.mlp.cz/koweb/00/04/32/72/06/uvodni_jazykovy_seminar.pdf
BARTMIŃSKI, J. Jazyk v kontextu kultury. Dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2016, 170 s. ISBN 978-80-246-2883-7.
ČERNÝ, J. Malé dějiny lingvistiky. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-908-9.
ČERNÝ, J. - HOLEŠ, J. Sémiotika. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-832-5.
ECO, U. Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře. Praha: Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-389-4.
ERHART, A. Základy jazykovědy. Praha: SPN, s. 7-134, 163-170. ISBN 14-397-84.
GRZEGORCZYKOWA, R. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. ISBN: 978-83-01-15233-8.
HOFFMANNOVÁ, J. Fatická funkce jazyka, konverzace a její žánry. Slovo a slovesnost, 57, 1996, s. 191-205.
JAKOBSON, R. Poetická funkce. Jinočany, 1995, H&H. ISBN: 80-85787-83-0.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.) Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2016 (Vybraná hesla.) Dostupné též na https://www.czechency.org/slovnik/. ISBN: 978-80-7422-480-5.

KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. (eds.) Příruční mluvnice češtiny. Praha: NKN, 1995.
MACHOVÁ, S. - ŠVEHLOVÁ, M. Sémantika a pragmatika jako lingvistické disciplíny. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1996, s. 64-86. ISBN 80-86039-05-6.ADAM, R. a kol. Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem). Praha: Karolinum, 2017. Dostupné na: web2.mlp.cz/koweb/00/04/32/72/06/uvodni_jazykovy_seminar.pdf
MAREŠ, P. Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum, 2013. Dostupné na: karolinum.cz/knihy/mares-uvod-do-lingvistiky-a-lingvisticke-bohemistiky-12809
NÖTH, W. Handbook of Semiotics. Bloomington - Indianapolis: Indiana University Press, 1990. ISBN: 978-0-253-20959-7
ONDRUŠ, Š. - SÁBOL, J. Úvod do štúdia jazykov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1987.
ONG, W. Technologizace slova. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. ISBN: 8024611244.
PALEK, B. Základy obecné jazykovědy. Praha: SPN, 1989, s. 241-264. ISBN 80-04-22 937-9.
SALZMANN, Z. Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Český lid - suplement, 1996, 83, s. 20-53. ISSN 0009-0794.
SKALIČKA, V. Typ češtiny. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951.
TRABANT, J. How relativistic are Humboldt’s “Weltansichten”? In: M. Pütz - M. Verspoor (eds.), Explorations in Linguistic Relativity, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2000, s. 25-44. ISBN: 9789027283757.
SAUSSURE, F. de. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Odeon, 1989. ISBN 80-207-0070-6.
VAŇKOVÁ, I. - NEBESKÁ, I. - SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, L. - ŠLÉDROVÁ, J. Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum, 2005, s. 92-106. ISBN 80-246-0919-3.

Poslední úprava: Vaňková Irena, doc. PhDr., CSc., Ph.D. (22.08.2022)
Sylabus

Předmět uvádí do studia jazyka a poskytuje přehled o hlavních jazykovědných přístupech, disciplínách a tématech, s důrazem na rozlišení základních jazykových rovin a jednotek. S východiskem v sémiotice a s ohledem na tři dimenze (jazykového) znaku je vyložena podstata tří základních přístupů k jazyku - strukturního, kognitivního a komunikačního - i různých jejich kombinací a průniků, ať už jde o lingvistiku „vnitřní“, nebo „vnější“.

Studenti by si měli (v koordinaci s dalšími úvodními lingvistickými předměty, zejm. Bohemistická propedeutika) osvojit základní lingvistickou terminologii a získat zkušenost s četbou jazykovědných textů. Pozornost je věnována především těmto okruhům:


1. Člověk - homo semioticus. Sémiotika, znak a jeho pojetí. Typy znaků a jejich realizace v přirozených jazycích (mluvených a znakových) a jiných znakových systémech. Vlastnosti přirozeného jazyka. Jazyky mluvené a jazyky znakové.

2. Člověk - homo communicans. Komunikace, její složky a její typy. Komunikační akt. Verbální a neverbální komunikace. Slovo, gesto, znak. Psanost a mluvenost. Pragmalingvistika.

3. Jazyk, řeč, mluva. Jazykový systém. Struktura a funkce. Funkce jazyka a řeči.

4. Stavba jazyka: forma a obsah / výraz a význam v jazyce, jazykové plány a roviny, jazykové jednotky, jazykové vztahy. Fonologický, gramatický a lexikální systém jazyka. Základy morfematiky (morfematická stavba slova), morfologie (slovní druhy, morfologické kategorie), syntaxe (syntaktické vztahy, větné členy, valence), lexikologie a slovotvorby

5. Jazyk a myšlení (kognice), jazyk a kultura. Kognitivní a kulturní lingvistika. Jazykový obraz světa. Pojmová metafora a metonymie. Kategorizace, stereotyp.

6. Jazyk a společnost - sociolingvistika.

7. Lingvistika a filologie. Pozice lingvistiky mezi ostatními vědami. Příbuzné disciplíny. Mezioborové vztahy. Transdisciplinarita.

8. Klasifikace jazyků - jazyková typologie, jazykový zeměpis.

V případě distanční výuky - komunikace prostřednictvím mailů, platformy Moodle a Zoomu (přednášky on-line, texty ke studiu, úkoly).

Poslední úprava: Vaňková Irena, doc. PhDr., CSc., Ph.D. (22.08.2022)
Vstupní požadavky

Kurz je určen pro studenty 1. ročníku studia studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících, u nichž je součástí povinného studijního plánu. Ostatní studenti jej mohou navštěvovat pouze v případě volné kapacity a po konzultaci s vyučujícím. Současně s tímto kurzem doporučujeme navštěvovat kurzy Bohemistická propedeutika 1 (s kódem ACN100305 nebo kódem 350358) a kurz Bohemistická propedeutika 2 (s kódem ACN100312 nebo ACN350359).

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK