PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 2. poloviny 20. století II - ABO600108
Anglický název: Czech Literature of the 2nd Half of the 20th Century II
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 48 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Česká literatura 20. století II LS - Holý
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Prerekvizity : ABO600107
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Česká lit. 20. st. II.docx seminář_Holý prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (28.01.2022)

Česká literatura 20. století II (doc. Špirit, PO 10:50 – 12:25)

 

Dvousemestrální seminář orientuje na příkladu vybraných děl v chronologii literárních dějin, v proměnách tvárných uměleckých postupů, v jejich dobové recepci a v různých způsobech literárněhistorického zvěcnění.

 

Doporučená literatura

 

BLAŽÍČEK, Přemysl: Kritika a interpretace. Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2002, 528 stran. [Soubor studií a kritik z let 1955–2002.]

BLAŽÍČEK, Přemysl: Sebeuvědomění poezie (Nad básněmi V. Holana). Praha: ÚČSL ČSAV, 1991, 244 stran → 2. vyd. in P. B., Knihy o poezii (Holan / Toman). Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2011, s. 7–188.

BLAŽÍČEK, Přemysl: Škvoreckého Zbabělci. Praha: OIKOYMENH, 1992, 70 stran → 2. vyd. in P. B., Knihy o epice (Naši / Švejk / Zbabělci). Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2014, s. 377–450.

BRABEC, Jiří: Poznámky k české literatuře 1945–1948, in Orientace 1, 1966, č. 1, s. 77–82; č. 2, s. 76–82; č. 3, s. 80–86; č. 4 s. 80–84; č. 6, s. 74–78.

BRABEC, Jiří: Modely kritické reflexe moderní české literatury, in sb. Česká literatura na konci tisíciletí I. Ed. D. Vojtěch. Praha: ÚČL AV ČR, 2001, s. 13–20 → J. B., Panství ideologie a moc literatury. Ed. J. Flaišman a M. Kosák. Praha: Akropolis, 2009, s. 13–21.

BRABEC, Jiří: Estetická norma a historie literatury v totalitním systému, in sb. Zlatá šedesátá (Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání). Ed. R. Denemarková. Praha: ÚČL AV ČR, 2000, s. 11–18 → J. B., Panství ideologie a moc literatury. Ed. J. Flaišman a M. Kosák. Praha: Akropolis, 2009, s. 148–155.

CAMUS, Albert: Mýtus o Sisyfovi [fr. 1943]. Přel. Dagmar Steinová. Praha: Svoboda, 1995 → 2. vyd. Praha, Garamond 2006, 148 stran.

ČERNÝ, Jindřich: Osudy českého divadla po druhé světové válce (Divadlo a společnost 1945–1955). Praha: Academia, 2007, 526 stran.

ČERNÝ, Václav: První a Druhý sešit o existencialismu [E 1948 a smz. 1977]. Ed. J. Víšková. Praha: MF, 1992, 155 stran.

ČERNÝ, Václav: Skutečnost svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945–1948). Ed. J. Šulc a J. Kabíček. Praha: Český spisovatel, 1995 (Edice Orientace). 467 stran. [Obsahuje mj. knihu V. Č. Boje a směry socialistické kultury (1946) a na s. 235–459 stati Černého odpůrců nebo souputníků v tehdejších polemikách.]

ČERVENKA, Miroslav: Styl a význam (Studie o básnících). Praha: Československý spisovatel, 1991, 274 stran.

DOLEŽAL, Bohumil: Netrpěná literatura. Ed. P. Šrámek. Praha: Torst, 2007, 674 stran. [Literární kritiky z let 1964–1970; obsahuje bibliografii díla B. D.]

DUBSKÝ, Ivan: O absurditě, in Divadlo, 1963, č. 10, prosinec, s. 15–21; též in I. D., Per viam (Stati a eseje). Ed. P. Kouba. Praha: Torst, 2003, s. 122–143.

GROSSMAN, Jan: Analýzy. Ed. a doslov T. Pokorná a J. Holý. Praha: Československý spisovatel, 1991 (Edice Orientace), 437 stran. [Výbor z literárněhistorických a teatrologických statí; obsahuje výběrovou bibliografii J. G.]

GROSSMAN, Jan: Mezi literaturou a divadlem I–II. Ed. P. Šrámek. Praha, Torst, 2013, 1340 stran. [Souborné vydání prací J. G.]

HAMANOVÁ, Růžena – JONÁKOVÁ, Anna (eds.): Ztráty a nálezy (50. a 60. léta v české literatuře). Praha: PNP 1998, 195 stran. [Katalog výstavy; obsahuje mj. cenné Kalendárium politických a kulturních událostí v literatuře v letech 1948–1969 a hesla tehdejších literárních časopisů.]

CHALUPECKÝ, Jindřich: Obhajoba umění (1934–1948). Ed. M. Červenka a V. Karfík. Praha: Československý spisovatel, 1991 (Edice Orientace), 255 stran. [Výbor z kunsthistorických a literárněkritických statí.]

JUNGMANN, Milan: Obléhání Tróje (Literární kritiky a listy ze zápisníku z let 1958–1968). Praha: Československý spisovatel, 1969, 196 stran.

JUSTL, Vladimír: Životopis Vladimíra Holana, in Vladimír Holan: Bagately. Ed. V. Justl, soupis Holanova díla E. Macek. Praha: Odeon, 1988 (Sebrané spisy V. H., sv. 11), s. 313–450.

KARFÍK, Vladimír: Jiří Kolář. Praha: Český spisovatel, 1994, 107 stran. [Studie s kapitolami Úvod do díla, Básnické reflexe a Koláž v dramatu.]

KOPECKÝ, Jan (ed.): Účtování a výhledy (Sborník prvního sjezdu českých spisovatelů 1946). Praha: Syndikát českých spisovatelů, 1948, 363 stran.

MACHOVEC, Martin: Od avantgardy přes podzemí do undergroundu (Skupina edice Půlnoc 1949–1955 a undergroundový okruh Plastic People 1969–1989), in Alternativní kultura (Příběh české společnosti 1945–1989). Ed. Josef Alan. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 155–199 → Pohledy zevnitř (Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích). Ed. Martin Machovec. Praha: Pistorius & Olšanská / Ústav české literatury a literární vědy FF UK, 2008, s. 97–149.

NEZVAL, Vítězslav: Eseje a projevy po osvobození (1945–1958). Ed. M. Blahynka. Doslov J. Taufer. Praha: Československý spisovatel, 1976 (Dílo V. N., sv. 26), 560 stran.

OPELÍK, Jiří (ed.): Jak číst poezii [1963]. 2., doplněné a přepracované vyd. Praha: Československý spisovatel, 1969, 264 stran. [Interpretace sbírek V. Nezvala, J. Seiferta, F. Halase, J. Kainara, V. Holana, O. Mikuláška, F. Hrubína, J. Koláře a mladších básníků 60. let.]

OPELÍK, Jiří: Holanovské nápovědy. Praha: Thyrsus, 2004, 206 stran.

OPELÍK, Jiří: Nenáviděné řemeslo (Výbor z kritik 1957–1968). Praha: Československý spisovatel, 1969, 228 stran. [Stati mj. o M. Holubovi, M. Florianovi, F. Hrubínovi, J. Kainarovi, O. Mikuláškovi, J. Skácelovi, I. Olbrachtovi, I. Klímovi, J. Vohryzkovi, J. Jedličkovi, M. Kunderovi aj.]

PATOČKA, Jan: Ideologie a život v ideji, in Kritický měsíčník 7, 1946, č. 1–2, s. 8–14 → J. P., Umění a čas I. Ed. D. Vojtěch a I. Chvatík. Praha: OIKOYMENH/Filosofia, 2004, s. 125–131.

PEŠAT, Zdeněk – PETROVÁ, Eva (eds.): Skupina 42 (Antologie). Brno: Atlantis, 2000 (České moderny, sv. 5), 488 stran. [Výbor z textů literátů a výtvarníků, doprovázeno studiemi editorů (E. P. na s. 409–429, Z. P. na s. 430–450).]

PEŠAT, Zdeněk: Tři podoby literární vědy. Praha: Torst, 1998, 308 stran. [Studie a recenze, mj. o Skupině 42, P. Bezručovi, J. Horovi, J. Kolářovi, O. Susovi, O. Mikuláškovi aj.]

PETROVÁ, Eva a kol.: Skupina 42. Praha: Akropolis a Galerie hl. m. Prahy, 1998, 221 stran. [Monografie o výtvarné tvorbě Skupiny.]

SUCHOMEL, Milan:  Co zbylo z recenzenta (Literární kritika 1954–1994). Ed. a doslov J. Bednářová. Brno: Vetus Via 1995, 272 stran.

SUCHOMEL, Milan: Literatura z času krize (Šest pohledů na českou literaturu 1958–1967). Brno: Atlantis, 1992, 144 stran.

TEIGE, Karel: Osvobozování života a poezie (Studie z 40. let). Ed. J. Brabec a V. Effenberger (+ doslov). Praha: Aurora / Český spisovatel, 1994 (Výbor z díla K. T., sv. 3), 720 stran.

VOHRYZEK, Josef: Literární kritiky. Ed. J. Lopatka a M. Špirit. Úvod Z. Urbánek. Doslov E. Formánková. Praha: Torst, 1995, 415 stran. [Výbor z literárních kritik 1956–1995; obsahuje bibliografii J. V.]

 

BACHMANNOVÁ, Ingeborg: Frankfurtské přednášky [něm. 1959–1960], přel. M. Jakobsenová, in I. B., Místo pro náhody II. Ed. E. Jelínková. Praha: Triáda, 2010, s. 65–144.

ONUFER, Petr (ed.): Před potopou (Kapitoly z americké literární kritiky 1930–1970). Praha: Revolver Revue/Triáda, 2010.

ORWELL, George: Zakazování literatury [angl. 1946], přel. K. Hilská, in G. O., Uvnitř velryby. Brno: Atlantis, 1997, s. 341–352.

REICH-RANICKI, Marcel: Můj život [něm. 1999], přel. M. Myšková. Brno: Větrné mlýny, 2003.

SOLŽENICYN, Alexandr: Trkalo se tele s dubem. Autobiografie [rus. 1975], přel. L. Dušková. Praha: Academia, 2001.

 

 

Česká literatura 20. století II

(Špirit, PO 10:50 – 12:20, č. 409)

 

michael.spirit@ff.cuni.cz

 

Režim semináře:

 

▬ kurs je dvousemestrální; v ZS je zakončen zápočtem, v LS ústní zkouškou

▬ všichni účastníci semináře čtou všechny texty

▬ téma, které si vyberete k písemnému referátu, vypracujete v rozsahu 2–3 normostran, tj. přibližně 4–5 tisíc znaků

▬ text odevzdáte v elektronické podobě (v textovém procesoru word, nikoli ve formátu PDF) o týden dříve, než je vaše téma na programu

▬ na základě vašeho referátu vypíše vedoucí semináře otázky, které budou páteří rozpravy

 

▬ není-li určeno jinak, vypracujte referát jako všestranný – vzhledem k vymezenému rozsahu stručný – popis daného díla (v obecné rovině doporučuji věnovat pozornost zejm. kategoriím vypravěče, času, prostoru, kompozici, jazykovým prostředkům)

▬ není-li to pro váš postup nezbytné, o autorově biografii nemusíte říkat vůbec nic, soustřeďte se na analyzovaný text coby text.

▬ pokud je téma formulováno jako otázka, rozumí se, že vaše „odpověď“ nebude jednoslovná, ale bude mít standardní rozsah

▬ pokud si nejste jisti zadáním, navštivte konzultace vyučujícího

 

▬ čtené texty jsou prezenčně k dispozici na recepci Knihovny J. Palacha na FF UK (udejte jméno vyučujícího), ale to je tzv. poslední pomoc; doporučuji zajistit si příslušné texty ve vašich místních knihovnách, kde tyto titulu obvykle nebývají rozpůjčované – neboť ve velkých pražských knihovnách (národní, ústřední městská, naše fakultní, knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR apod.) je zpravidla neseženete

▬ budete-li vědět, že se z vážných důvodů nemůžete nějakého seminárního setkání účastnit, omlouvejte se s předstihem; nenadálou neúčast se sluší omlouvat a vysvětlit zpětně a za samozřejmé se považuje odevzdávání materiálů požadovaných pro udělení zápočtu i tehdy, když nebudete moci být na semináři přítomni (pokud samozřejmě nebudete ohroženi na životě nebo nevypukne další vlna pandemie, resp. vládních opatření proti ní)

▬ tak jako tento i další dokumenty, tj. hlavně vaše referáty, budu umisťovat na moodle (Česká literatura 20. století II 2021/22, klíč k zápisu: ceslit202), kam se prosím co nejdříve přihlašte a zvykněte si na to, že to pro tento akademický rok bude vedle našich pondělních setkání naše druhá základní platforma

 

Program semináře

 

21. 2. Seznámení s programem a rozdělení úkolů

 

1 28. 2. Metodologie literárněvědného stalinismu: otevření otázky

Jiří Brabec: Třináct let po Třiceti letech, in Literární noviny 12, 1963, č. 24, 15. 6., s. 4

Ladislav Štoll: O kritice a socialistických vztazích mezi lidmi, in Literární noviny 12, 1963, č. 25, 22. 6., s. 4

Moderovaná diskuse

 

2 14. 3. Deník v sonetu: tzv. opožděná publikace na konci šedesátých let

Jan Zábrana: Stránky z deníku (1968), in J. Z., Básně. Ed. J. Trávníček. Praha: Torst – Mladá fronta, 1993, s. 113–191

Referáty: xxx (popis sbírky) – xxx (rozbor vybrané básně)

 

3 21. 3. Počátek tzv. normalizace: možnosti literatury

Ludvík Vaculík: II. část, in L. V., Nepaměti (1969–1972). Praha: Mladá fronta, 1998, s. 45–115

Referáty: xxx (vypravěč) – xxx (tvar deníku)

 

4 28. 3. Povídky v povídkách

Ladislav Dvořák: I. část (1975), in L. D., Šavle meče. Purley: Rozmluvy, 1986, s. 7–44; další vyd. in L. D., Jak hromady pobitých ptáků. Ed. R. Krumphanzl. Praha: Torst, 1998, s. 251–285

Referáty: xxx (popis sbírky) – xxx (rozbor vybrané prózy)

 

5 4. 4. Poezie: slovo a jeho uspořádání

Jiřina Hauková: Motýl a smrt (1970–1975). Praha: Československý spisovatel, 1990; další vyd. in J. H., Básně. Ed. M. Špirit. Praha: Torst, 2000, s. 509–584

Referáty: xxx (popis sbírky) – xxx (rozbor vybrané básně)

 

6 11. 3. Epika a asociace

Josef Škvorecký: Neuilly (1974), in J. Š., Neuilly a jiné příběhy. Eds. autor, V. Justl a O. Hausenblas. Praha: Ivo Železný, 1996 (Spisy J. Š., sv. 4), s. 225–307

Referáty: xxx (výstavba novely) – xxx (srovnání s 1. kapitolou románu J. Š. Příběh inženýra lidských duší)

 

7 25. 4. Literární koláž: dva hlasy

Bohumila Grögerová – Josef Hiršal: Preludium. Padesát záznamů z pětasedmdesátého (1975), in B. G. – J. H., Trojcestí. Praha: Mladá fronta, 1991, s. 7–113.

Referáty: xxx (tvar textu) – xxx (vztah textu a Obsahu knihy) – xxx (hlas mužský a hlas ženský)

 

8 2. 5. Tvar dramatu a zdánlivý autobiografismus

Václav Havel: Largo desolato (1984). In V. H., Largo desolato – Pokoušení – Asanace. Praha: Artforum, 1990; další vyd. in V. H., Hry. Ed. A. Freimanová. Praha: Lidové noviny, 1992; V. H., Hry. Ed. E. Šormová. Praha: Torst, 1999 (Spisy V. H., sv. 2); V. H., Hry 2. Brno: Větrné mlýny, 2011; V. H., Hry. Ed. L. Jungmannová. Praha: Nadační fond Česká knižnice ÚČLK FF UK – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. – Brno: Host (Česká knižnice, sv. 93), 2017, s. 363–433

Referáty: xxx (struktura hry) – xxx (jak spolu lidé v díle mluví) – xxx (tvar hry v kontextu Havlových dramat)

 

9 9. 5. Poezie tzv. undergroundu: pohroužení

Ivan M. Jirous: Ochranný dohled (1985), in I. M. J., Magorova summa. Ed. Martin Machovec. Praha: Torst, 1998, s. 559–605; tamtéž 2. vyd. 2007, 3. vyd. in Magorova summa II, 2015, s. 7–53

Referáty: xxx (popis sbírky) – xxx (srovnání s autorovou prvotinou Magorův ranní zpěv, 1975) – xxx (sbírka ve světle Jirousových dopisů z Valdic; Jirous 2005, 378–448, Jirousová – Jirous 2015, 658–787)

 

10 16. 5. Rozdělená literatura a otázky jejího eventuálního sjednocení

Zbyněk Hejda: Komu tleskáme, in Sport 1, 1989xx, č. 3, září, s. 31–32 → Z. H., Kritiky a glosy. Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2012, s. 147–149

Miroslav Červenka: Přednášky v modlitebně, in Kmen 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 6–7

Jiří Brabec: Kritik není bůh (o kalení vody, ale i o jiném), in Kmen 3, 1990, č. 9, 1. 3., s. 7

Moderovaná diskuse

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK