PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 19. století - ABO100186
Anglický název: Reading of Czech Literature of 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Mgr. Jakub Říha, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

Kurz se soustředí na českou poezii první poloviny 19. století, resp. od vystoupení Puchmajerovy družiny po Erbenovu Kytici. Semináře budou mít podobu diskuze nad přečtenými básnickými a/nebo odbornými texty a nad souvisejícími literárněhistorickými, literárněteoretickými a poetologickými tématy. Cílem kurzu je, aby studenti získali rámcový přehled o české poezii daného období (včetně versologického minima). Součástí kurzu je rovněž seznámení se základní sekundární literaturou a s elektronickými zdroji využitelnými při studiu poezie 19. století.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

Základní literatura:

J. Jakubec (ed.): Literatura česká devatenáctého století 1-3 (Praha: Laichter), 1902-1905

K. Krejčí: Česká literatura a kulturní proudy evropské (Praha: Čs. spisovatel), 1975

V. Macura: Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ (Jinočany: H&H), 1995

J. Mukařovský: Kapitoly z české poetiky 2. K vývoji české poezie a prózy (Praha: Svoboda), 1948

V. Vaněk: Disharmonie (Praha - Podlesí: Dauphin), 2010

J. Vlček: Dějiny české literatury 1-3 (Praha: SNKLHU)

F. Vodička: Cesty a cíle obrozenské literatury (Praha: Čs. spisovatel), 1958

F. Vodička: Struktura vývoje. Studie literárněhistorické (Praha: Dauphin), 1998

F. Vodička (ed.): Dějiny české literatury 2. Literatura národního obrození (Praha: Nakladatelství AV ČR)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

přiměřená účast a aktivita na seminářích, plnění průběžně zadávaných úkolů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

Tematické okruhy:

1. Puchmajerovy almanachy

A. J. Puchmajer (ed.): Almanachy Antonína Jaroslava Puchmajera 1-4 (Praha: Česká akademie věd a umění), 1917-1921; též elektronická verze

M. Otruba: "Antonín Jaroslav Puchmajer (1769-1820)", Český jazyk a literatura 19, 1968/1969, č. 4., s. 145-150

M. Otruba: "Šebestyán Hněvkovský (1770-1847)", Český jazyk a literatura 20, 1969/1970, č. 3, s. 97-108

2. RKZ

M, Otruba (ed.): Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání 1,2 (Praha: Academia), 1969

M. Otruba: Poezie, mýtus a hodnota. Konretizace a estetické hodnocení Rukopisu královédvorského, Česká literatura 16, 1968, č. 4, s. 357-391

3. Vznešenost přírody (M. Z. Polák)

J. Mukařovský: Polákova "Vznešenost přírody", in J. Mukařovský: Kapitoly z české poetiky 2. K vývoji české poezie a prózy (Praha: Svoboda), 1948, s. 91-176

R. Ibrahim: Polymetrie Polákovy Vznešenosti přírody. Úvodní poznámky, Česká literatura 55, č. 1, s. 41-78

R. Ibrahim: Srovnání Vznešenosti přirozenosti a Vznešenosti přírody M. Z. Poláka, Česká literatura 57, 2009, č. 5, s. 651-662

4. Básně, Slávy dcera (J. Kollár)

C. Kraus (ed.): Ján Kollár (1793-1993). Zborník štúdií (Bratislava: Veda)

J. Vrchlický: Jana Kollára dílo básnické, in J. Vrchlický: Nové studie a podobizny (Praha: F. Šimáček), 1897, s. 7-22

J. Vrchlický: Sonet Kollárův po jeho stránce formální, in J. Vrchlický: Nové studie a podobizny (Praha: F. Šimáček), 1897, s. 22-33

J. Pelán: Kollár, Petrarca, Dante, in J. Pelán: Kapitoly z francouzské, italské a české literatury (Praha: Karolinum), 2007, s. 364-377

5. Smíšené básně, Ohlas písní českých, Růže stolistá (F. L. Čelakovský)

Růže stolistá. F.L. Čelakovský 1799-1999. Mezinárodní vědecké konference. Sborník příspěvků (Strakonice: Muzeum středního Pootaví), 1999

K. Dvořák: [studie, doslov] in F. L. Čelakovský: Slovanské národní písně. Dílo Františka Ladislava Čelakovského 1 (Praha: L. Kuncíř), 1946 a F. L. Čelakovský: Básnické dílo. Dílo Františka Ladislava Čelakovského 3 (Prha: L. Kuncíř), 1950

6. Máj (K. H. Mácha)

V. Vaněk: "V jezera dálném lůně". Harmonie Máchova Máje, in V. Vaněk: Disharmonie. Příroda - společnost - literatura (Praha - Podlesí: Dauphin), 2010, s. 9-32

J. Mukařovský: Genetika smyslu v Máchově poezii, in J. Mukařovský: z české poetiky 3. Máchovské

studie (Praha: Svoboda), 1948, s. 239-310

R. Grebeníčková, O. Králík (ed.): Realita slova Máchova.Sborník pojednání (Praha: Československý spisovatel), s. 67-111

7. Kytice (K. J. Erben)

V. Vaněk: Strom v Erbenově Kytici, in V. Vaněk: Disharmonie. Příroda - společnost - literatura (Praha - Podlesí: Dauphin), 2010, s. 35-78

M. Otruba: Kreace mýtu poezií. Erbenova balada Vrba, in M. Otruba: a hodnoty (Praha: Český spisovatel), 1994, s. 125-147

F. Vodička: "K vývojovému postavení Erbenova díla v české literatuře", in F. Vodička: vývoje. Studie literárněhistorické (Praha: Dauphin), 1998, s. 530-562

V. Jirát: Erben čili Majestát zákona, in V. Jirát: řed století. Podobizny lidí devatenáctého věku (Praha: V. Petr), 1948, s. 41-74 (též v Portréty a studie)

R. Jakobson: Poznámky k dílu Erbenovu, in R. Jakobson: á funkce (Jinočany: H&H), 1995, s. 500-530

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

žádné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK