PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - AAN500063
Anglický název: Diploma Seminar for Master´s Degree Students
Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Prerekvizity : AAN500062
Je prerekvizitou pro: AAN500064
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. (08.02.2019)
AAN500063 / DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ
ANDR / Navazující magisterské studium
2018/2019
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.; PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.; PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.; PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
LS 0/2, povinný předmět
Z / 2 kredity

Cílem diplomového semináře je seznámení se zásadami vypracování diplomových prací, s požadavky na jejich
odbornou úroveň a formální úpravu, s průběhem obhajob a s postupem při zadávání diplomových prací.
Výstupem diplomového semináře je zpracování zadání diplomové práce.

Charakteristika obsahu předmětu:
1. Obecné zásady psaní odborných textů v sociálních vědách
2. Základní žánry odborných textů v sociálních vědách (kompilace, komparace, přehledová práce)
3. Zdroje využitelné při psaní diplomové práce
4. Zásady studia a práce se zdrojovými texty a dalšími materiály
5. Hlavní zásady publikační etiky
6. Základní strategie, postupy a principy zpracování diplomové práce
7. Požadavky na odbornou úroveň diplomové práce (téma, cíl, struktura, metodika zpracování, rešerše
odborných zdrojů k tématu práce, zhodnocení přínosu práce pro rozvoj oboru)
8. Výzkumné otázky a výzkumné cíle v diplomové práci
9. Citační norma
10. Citace a odkazy v diplomové práci (pravidla citování a odkazování)
11. Požadavky na formální úpravu diplomové práce
12. Obhajoba diplomové práce (zásady prezentace, podklady, diskuse)
13. Zadání diplomové práce

Povinná literatura:
KANPR. Pokyny k vypracování diplomové/bakalářské práce [online]. Praha: Katedra andragogiky a personálního
řízení FF UK v Praze, 2013. Dostupné z: http://andragogika.ff.cuni.cz/system/files/PokynyBP_DP_LS2013.pdf
(záložka Studium, položka Bakalářské a diplomové práce).
KANPR. Příklady aplikace citační normy [online]. Praha: Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK, 2016.
Dostupné z: http://andragogika.ff.cuni.cz/system/files/CITOV%C3%81N%C3%8D.pdf (záložka Studium, položka
Bakalářské a diplomové práce).

Doporučená literatura:
ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-
85927-69-1.
MEŠKO, Dušan a kol. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0871-5.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky.
Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2005. ISBN 80-86249-40-7.
ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada,
2009. ISBN 978-80-247-2965-7.

Zápočet:
Podmínkou k zápočtu je odevzdání návrhu zadání diplomové práce a jeho ústní prezentace v seminární části předmětu.

Prerekvizita:
Prerekvizitou předmětu Diplomový seminář je předmět Vybrané metody a techniky sociálních výzkumů. Předmět
Diplomový seminář je prerekvizitou předmětu Písemná práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK