PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Písemná práce - AAN500064
Anglický název: Written Work
Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Prerekvizity : AAN500063
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. (20.09.2018)
AAN500064 / PÍSEMNÁ PRÁCE
ANDR / Navazující magisterské studium
2018/2019
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
ZS; povinný předmět
Z / 2 kredity

Cílem předmětu je ověřovat vědomosti a dovednosti potřebné k psaní diplomové práce, zvládnutí odborného textu
a nároků stanovených na formální úpravu.

Charakteristika obsahu předmětu:
1. Na základě poznatků, které studenti získali v Diplomovém semináři, a po konzultaci s vedoucí/m své diplomové práce rozpracují projekt práce v následující struktuře: formulovaný cíl, aktuální stav řešené problematiky, obsah práce, metodika zpracování, specifikované předpokládané výstupy, literatura. Projekt pak prezentují v seminární části předmětu Písemná práce. Účast na seminářích je povinná. Současně kromě prezentace projektu vlastní práce vystoupí také v roli oponenta předem určeného projektu. Od každého účastníka se rovněž předpokládá aktivní zapojení do diskuse.
2. Po potvrzení projektu vedoucí/m diplomové práce a následně na základě jeho pokynů studenti písemně zpracují část své diplomové práce (například kapitolu práce, případně kratší část textu a projekt šetření k diplomové práci), v níž prokážkou zvládnutí požadovaných nároků. Zpracování části diplomové práce pro potřeby předmětu Písemná práce není podmíněno schváleným zadáním diplomové práce. Podoba zpracované části bakalářské práce musí vycházet z interního materiálu Katedry andragogiky a personálního řízení Pokyny k vypracování bakalářské/diplomové práce, který je k dispozici na internetové stránce katedry.

Povinná literatura
Katedra andragogiky a personálního řízení. Pokyny k vypracování bakalářské / diplomové práce. [online] Vydání
neuvedeno. Praha: KANPR, 2013. Dostupné z:
http://andragogika.ff.cuni.cz/system/files/PokynyBP_DP_LS2013.pdf.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství
SLON, 2005. ISBN 80-86249-40-7.

Doporučená literatura
COHEN, Luis, Lawrence MANION a Keith MORRISON. Research Methods in Education. London, New York:
Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-58336-7.

Zápočet
Podmínkou zápočtu je kromě prezentace projektu seminární části předmětu doporučení vedoucí/ho diplomové práce na základě předloženého projektu a zpracované
části diplomové práce.

Harmonogram:
1. Úvodní přednáška: 4. 10.
2. Semináře: 13. 12., 3. 1., 10. 1.
3. Odevzdání části diplomové práce vedoucí/mu práce: do konce ZS 2018/2019

Prerekvizitou předmětu Písemná práce je předmět Diplomový seminář. Existuje možnost opakování zápisu do předmětu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK