PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Syntax II (písemná práce) - AAA5PP102
Anglický název: Syntax II (graded paper)
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Prerekvizity : AAA500102
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (16.02.2019)
Téma práce se liší od tématu diplomové práce.
V úvodu práce student formuluje svou výzkumnou otázku a téma nejprve zpracovává teoreticky ve stručném přehledu nejdůležitější odborné literatury.
Hlavní část práce obsahuje nejprve popis metodologie a jazykového materiálu, z kterého práce čerpá. Dále předkládá rozbor shromážděného materiálu sestávajícího z 50 – 100 příkladů zkoumaného jevu (konkrétní rozsah je dán povahou jevu), excerpovaných z originálních textů (beletristických či jiných). V této části student analýzu zkoumaného jevu ilustruje příklady. Všechny excerpované doklady musí být navíc k jejich popisu v metodologické části v práci uvedeny - buď jako příloha na konci, nebo při rozboru textu (pokud se jedná o rozsáhlejší korpusová data, jejich popis a popis zbůsobu jejich sběru postačuje v metodologické části).
Poslední textová část obsahuje závěr shrnující nejdůležitější poznatky. Tato část se vrací k části úvodní a hodnotí, zda a do jaké míry se podařilo na výzkumnou otázku odpovědět. Na konci je uvedena odborná literatura a prameny (v jednotném formátu), z kterých byly čerpány doklady, s úplnými bibliografickými údaji.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Andrea Mudrová (31.01.2019)

Student je povinen téma práce  s vyučujícím předem konzultovat. Písemnou práci je třeba odevzdat nejméně čtyři týdny před předpokládaným termínem zápisu výsledku atestace do SIS. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK