PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Syntax II - AAA500102
Anglický název: Syntax II
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=667
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
P//Je prerekvizitou pro: AAA5PP102, AAA5ZK102
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (15.01.2019)
Pokročilý kurz syntaxe zahrnující některé témata probraná v základním syntaktickém kurzu jen v hlavních rysech (syntax jmenných tvarů slovesných, složité souvětí) a nová témata: funkce slovosledu, aktuální členění větné, vytýkací konstrukce, diskontinuity, gramatické prostředky nadvětné syntaxe, větné a lokální ambiguity (garden path phenomena), sémantika záporu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (07.11.2017)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (15.01.2019)
Aarts, Bas (2011): Oxford Modern English Grammar. Oxford, New York: Oxford University Press.

Biber, D. et al. (2006) Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman.

Dušková, L. et al. (2006) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.

Dušková L. (1999) Studies in the English Language II. Chaps. 20, 24, 27, 30, 37; Praha: Karolinum Press

Dušková L. (2015) From Syntax to Text: The Janus Face of Functional Sentence Perspective. Chaps. 10, 11, 12, 23. Praha: Karolinum Press

Halliday M. A. K. & C. M.I.M. Mathiessen (2013) Halliday’s Introduction to Functional Grammar. 4th ed. Routledge 

Huddleston, R. and Pullum G. K. (2002) Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Quirk R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

 

 

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2010)

seminar

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (15.01.2019)

1. Syntax infinitivu (konstrukce s podkladovou podmětovou funkcí; infinitiv ve funkci jmenné části přísudku)
2. Syntax infinitivu (infinitiv ve funkci předmětu, příslovečného určení a přívlastku.
3. Syntax ing-ového tvaru
4. Složité souvětí; koordinace a subordinace na různých rovinách syntaktické závislosti; typy vedlejších vět v složitém souvětí.
5. Složité souvětí (adjunktní, disjunktní a konjunktní funkce adverbiálních vět; různé funkce vedlejších vět uvozených stejnými subordinátory.
6. Slovosled jako polyfunkční prostředek: funkce slovosledu na rovině gramatické, sémantické a jako prostředku emfáze a emocí
7. Slovosled (lineární modifikace) jako faktor aktuálního členění větného; ostatní faktory indikující informační strukturu: kontext, sémantika a intonace.
8. Syntaktické prostředky indikující informační strukturu: vytýkací a pseudovytýkací konstrukce.
9. Strukturní diskontinuity
10. Syntaktické dvojznačnosti a falešné skladební dvojice
11. Sémantika záporu

12. Elipsa 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK