PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do literárních studií I - AAA230111
Anglický název: Introduction to Literary Studies I
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130111
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.
Colin Steele Clark, M.A.
Záměnnost : AAA110040, AAA130111, AAA230110
Je prerekvizitou pro: AAA230112
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. (02.06.2016)

Přednáška: Předmět je úvodem do základní terminologie poetiky a literární vědy, zabývá se různými přístupy ke čtení a
interpretaci a seznamuje studenty s oblastí literárních studií.Základní tématické okruhy:Literatura jako pojem, základy
poetiky, základní rétorické figury, základy naratologie, žánrová klasifikace textů, typologie přístupů k literárnímu textu,
literární zobrazení skutečnosti, autorský záměr a "smrt autora", recepční teorie, strukturalistická metoda interpretace a její
kritika z pera post-strukturalistických myslitelů.
Seminář: Účelem semináře je rozvíjet schopnost kritické četby a interpretace,
a zároveň předat a procvičit znalosti a dovednosti potřebné k psaní výstižných a formálně správných akademických esejů.
Studenti v semináři praktikují teoretické znalosti získané v přednášce, debatují o klíčových pojmech literární vědy,
procvičují v praxi základní znalosti poetiky, a na základě výzkumu zdrojů v knihovnách píší kratší akademické eseje. Při
nácviku psaní je věnována pozornost správnému použití a formátu citací, sestavování bibliografií a úpravě textu.Průběžná
kontrola formou opravení a poskytnutí komentáře ke kratším esejům, test z literárněvědné terminologie v ZS i LS, komentář
k závěrečnému eseji, který tvoří náplň písemné závěrečné zkoušky. Zkoušku je možno absolvovat pouze po splnění všech
ostatních povinností, tj. úspěšném odevzdání všech kratších esejů, splnění povinné docházky a absolvování obou
testů.Požadavky k zápočtům a ke zkoušce:Několik kratších akademických esejů za semestr, závěrečný delší akademický
esej na konci kursu, aktivní účast v debatách o klíčových pojmech literární vědy, nácvik kritiky vlastní práce (peer
criticism).

Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní studijní literaturaMontgomery, M., et al. Ways of Reading. London: Routledge, 1992.Green, K. and LeBihan, J.
Critical Theory and Practice. London: Routledge, 1996.Gibaldi, J. MLA Handbook for Writers of Research Papers, 6th ed.
New York: Modern Language Association of America, 2003.Seyler, Dorothy U. Doing Research: The Complete Research
Paper Guide. Boston: MacGraw-Hill, 1999.výbor z kánonických literárních textů anglicky píšících autorůDalší odborná
literaturaVelt & Clifford. Writing, Reading, Research. New York: MacMillan, 1985.Lentricchia, F. and McLaughlin, T. Critical
Terms for Literary Study. 2nd ed. Chicago and London: University of Chicago Press, 1995.Preminger, A. and Brogan, T.V.F.,
The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton: Princeton University Press, 1993.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK