PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Syntax - AAA200090
Anglický název: Syntax
Zajišťuje: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
zimní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět začíná v LS a pokračuje v ZS násl. ak. roku
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Záměnnost : AAA100090
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)
Anglická syntax se soustřeďuje na větné typy, větu jednoduchou, větné členy a základní typy souvětí. Popis věty
jednoduché zahrnuje strukturu větných typů a jejich základní a vedlejší funkce. Větné členy se probírají na rovině formální,
sémantické a aktuálněčlenské. Výklad souvětí vychází z klasifikace vedlejších vět na obsahové, vztažné a adverbiální.
Gramatické předměty se probírají z hlediska porovnání angličtiny s češtinou.
Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce.
Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

Základní literatura:

Dušková, L. a kol., 2006 (1988), Mluvnice sou?asné angli?tiny na pozadí ?eštiny, ?ást II, Syntax, Praha: Karolinum.

Dušková, L., 1995, Syntax sou?asné angli?tiny, sbírka text? a p?íklad? k syntaktickému rozboru, Praha: Karolinum.

Quirk, R. a S. Greenbaum, 1985, A Student's Grammar of the English Language, Chapters 8-18, London: Longman.

Doporu?ená literatura:

Allerton, D. J., 1982, Valency and the English Verb, London: Academic Press.

Dušková, L., 1999, Studies in the English Language - Part II., Praha: Karolinum.

Huddleston, R. a G. K. Pullum, 2002, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press.

Quirk, R. a S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik, 1985, A Comprehensive Grammar of the English Language, London: Longman.

Metody výuky
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

p?ednáška a seminá?

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

1. Úvod do syntaxe (v?ta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace). Inten?ní v?tné typy: v?ty oznamovací a tázací (vztah v?tného typu a funkce)

2. Inten?ní v?tné typy: v?ty rozkazovací a p?ací

3. Slovesná valence, v?tné vzorce v angli?tin?

4. Anglické prot?jšky ?eských v?t jedno?lenných slovesných, neslovesné v?ty v angli?tin? a v ?eštin?

5. V?tné ?leny a jejich sémantické role: podm?t. Shoda podm?tu s p?ísudkem.

6. Syntax a sémantika p?edm?tových dopln?ní (p?edm?t p?ímý, nep?ímý, p?edložkový).

7. P?íslove?né ur?ení: adjunkty, disjunkty a konjunkty

8. Rozvíjející v?tné ?leny (p?ívlastek, p?ístavek, dopln?k)

9. Souv?tí sou?adné a pod?adné. Klasifikace vedlejších v?t

10. Vedlejší v?ty obsahové: v?ty oznamovací

11. Vedlejší v?ty obsahové: v?ty tázací a rozkazovací

12. Vedlejší v?ty vztažné (substantivní a adjektivní)

13. Vedlejší v?ty p?íslove?né

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK