PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Literatury na Britských ostrovech: období středověku - AAA130154
Anglický název: Literatures on the British Isles: the Middle Ages
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1254
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
Colin Steele Clark, M.A.
Mgr. Radvan Markus, Ph.D.
Vyučující: Colin Steele Clark, M.A.
Mgr. Radvan Markus, Ph.D.
Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
Prerekvizity : AAA130102, AAA130112
Je záměnnost pro: AAA230158, AAA230154
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout syllabus-lect-2021.pdf lecture syllabus 2021 Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
stáhnout syllabus2021.pdf seminar syllabus 2021 Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. (26.01.2020)
Stručná anotace předmětu
Přednáška:
Předmět podává přehled vývoje středověkého písemnictví Anglie a Irska v kulturněhistorických souvislostech.
Těžištěm tohoto přehledu je literatura staroanglická a středoanglická ve svých hlavních proudech a představitelích. Metoda
výkladu se pojí s řízenou četbou vybraných textů s cílem osvětlit ústřední problémy středověké literatury:
1. postavení (literárního) textu v raném a vrcholném středověku;
2. vzájemný vztah mezi ústní a písemnou, resp. anglickou a cizojazyčnou (francouzskou, latinskou) tradicí;
3. pojetí žánru, vývoj žánrů a jejich vzájemné vztahy;
4. postavení středověké ostrovní literatury v evropském kontextu.
Seminář:
Seminář tento chronologický a žánrový přehled dále systematizuje a uvedená témata představuje jako problémy
na základě analýzy textů.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:
Béowulf, vydal a přeložil Jan Čermák, Torst, 2003
Burrow, J.A.W. Medieval Writers and Their Work: Middle English Literature and Its Background, 1100-1500. Oxford,
1982
Černý, Václav. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti, Díl I.: Středověk. H&H, 1996
Godden, Malcolm - Lapidge, Michael (eds.). The Cambridge Companion to Old English Literature. Cambridge
University Press, 1985
Greenfield, Stanley B. - Calder, Daniel G. A New Critical History of Old English Literature. With a Survey of the
Anglo-Latin Background by M. Lapidge. New York University Press, 1986
Pearsall, D. (ed.). Chaucer to Spenser. An Anthology. Blackwell, 1999
Treharne, E.M. (ed.). Old and Middle English. An Anthology. 2nd ed., Blackwell, 2003
Ford, Boris (ed.). New Pelican Guide to English Literature: 1. Medieval Literature. vol. 1, 2, Penguin, 1982

Doporučená literatura:
Bolton, W.F. (ed.). The Middle Ages, Sphere History of Literature, Vol. 1. 2nd, rev. ed., London, 1986
Brown, Peter (ed.). A Companion to Medieval English Literature and Culture c. 1350-1500. Blackwell, 2007
Curtius, Robert Ernst. Evropská literatura a latinský středověk. Triáda, 1998
Donoghue, Daniel. Old English Literature. Blackwell, 2004
Le Goff, Jacques. Kultura středověké Evropy. Vyšehrad 2005
Pearsall, Derek. Old English and Middle English Poetry. Routledge, 1977
Pulsiano, Phillip a Elaine Treharne (eds.). A Companion to Anglo-Saxon Literature. Blackwell, 2001
Swanton, Michael. English Literature before Chaucer. Longman Literature in English Series, 1987
Whitelock, Dorothy. The Beginnings of English Society. Penguin, 1952.

Atestace:
Studenti kombinovaného studia píší zápočtový test, který následuje po přednášce.
Požadavky na zápočet pro jednooborové studenty zahrnují kromě testu i aktivní účast na semináři,
krátkou prezentaci ze sekundární literatury a závěrečnou esej o délce 1000 slov. Závěrečná známka (zkouška) je
výsledkem celkového zhodnocení práce, kde esej tvoří 37 %, test 33 %, prezentace 15 % a účast 15 %.
Požadavky na zápočet musí být splněny do konce akademického roku bezprostředně následujícího po ročníku, ve
kterém si student předmět zapsal.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK