PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Lexikální a textová rovina - AAA130080
Anglický název: Lexical and Textual Level
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=659
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Prerekvizity : AAA130042
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (18.11.2019)
Předmět je úvodem do popisu anglického jazyka na rovině textové a diskurzní. Zaměřuje se na jeho komunikační aspekty, včetně komunikačních stylů (registrů), prostředků textové návaznosti (koheze) a informační struktury. Zároveň integruje popis složky lexikální (stylistické a kohezní aspekty) tak, aby studenti dokázali nahlížet a popisovat základní principy výstavby textu.
V úvodu je pozornost věnována definici pojmu text, diskurz (výpověď, promluva) a kontext prostřednictvím funkcí jazyka, standardů textovosti a pragmatických principů (teorie mluvních aktů). Variety jazyka (registry) jsou charakterizovány funkčním vztahem mezi situačními parametry a frekventovanými slovy či strukturami v textu. Popis prostředků přispívajících ke kohezi textu zahrnuje gramatické aspekty (reference, substituce, elipsa, paralelní konstrukce), lexikální vztahy (paradigmatické vztahy lexikální sémantiky a syntagmatické vztahy frazeologie klasické i distribuční, tj. idiomy, kolokace, lexical bundles) a prostředky spojující (spojky, konjunkty, interpunkce). Poslední část se zabývá informační strukturou (aktuální členění větné: faktory a jejich hierarchie, srovnání češtiny a angličtiny).Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (18.11.2019)

Adam, M. (2007), A Handbook of Functional Sentence Perspective. FSP in Theory and Practice. Brno: Masarykova Univerzita.

de Beaugrande, R.-A., W. U. Dressler (1994) Introduction to text linguistics.

Lipka, L(2002) English lexicology: lexical structure, word semantics & word-formation.

Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language (Chapter 18, 19, App I).

Biber, D. et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Section A (1.1-1.4) + Section E.

Halliday M., Hassan R. (1976), Cohesion in English. Longman.

Tárnyiková, J. (2002)  From Text to Texture: An introduction to processing strategies, 1-74.

Urbanová, L. (2008) Stylistika anglického jazyka.

Widdowson, H.G. (2007) Discourse Analysis.

Yule, G. (2014) The Study of Language. 51-63, 110-152.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (20.06.2016)

Témata přednášek a seminářů:
1. Úvod. Text a diskurs, standardy textovosti, typy textu.
2. Psaný a mluvený jazyk.
3. Nové typy textů - technologicky zprostředkovaná komunikace. Slovotvorné procesy a inovace ve slovní zásobě.
4. Vznik nových pojmenování na základě sémantických posunů a výpůjček
5. Koheze: gramatické prostředky koheze (determinátory, proforma, elipsa, reference).
6. Koheze: místní a časové relátory, narativní struktura, adverbiália s textovou funkcí.
7. Koheze: lexikální prostředky, lexikálně-sémantické vztahy.
8. Principy anglické interpunkce.
9. Koherence: způsoby organizace textu, inference (rámce, schémata, plány, scénáře).
10. Aktuální členění větné: faktory a jejich hierarchie, srovnání češtiny a angličtiny.
11. Stylová charakteristika textu. Stylově příznakové prostředky.
12. Nástroje a prostředky v lexikologii a analýze textu: slovníky (tištěné, elektronické) a práce s nimi.
13. Nástroje a prostředky v lexikologii a analýze textu: dostupné korpusy a práce s nimi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK