PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lexikální a textová rovina - AAA130080
Anglický název: Lexical and Textual Level
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=659
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Prerekvizity : AAA130042
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (20.06.2016)
Stručný úvod do popisu anglické slovní zásoby (nástin tvoření slov - včetně vzniku nových pojmenování na základě sémantických posunů a výpůjček - lexikální sémantiky a idiomatiky) a některých aspektů popisu textové roviny (gramatické a lexikální koheze, AVČ, pragmatiky). Seminář navazuje na přednášku a zaměřuje se na praktickou práci s textem.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (20.06.2016)

Základní literatura:
Dušková, L. a kol., 2006 (1988), Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, část II, Syntax, Praha: Karolinum.
Halliday M., Hassan R. (1976), Cohesion in English. Longman.
Halliday, M. (2004, 3. vyd.), An Introduction to Functional Grammar, kapitola 9. London: Arnold.
Peprník, J. (2003), English Lexicology. Olomouc: Univerzita Palackého.
Quirk, R. et al. (1985), A Comprehensive Gammar of the English Language. Longman.

Doporučená literatura:
Adam, M. (2007), A Handbook of Functional Sentence Perspective. FSP in Theory and Practice. Brno: Masarykova Univerzita.
Cruse A. (2000), Meaning in Language. Oxford: Oxford University Press.
Firbas, J. (1996), Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication, kapitola 1. Cambridge: Cambridge University Press.
Hillier, H. (2004), Analysing Real Texts: Research Studies in Modern English Language. Palgrave Macmillan.
Lipka L. (2002), English Lexicology. Gunter Narr.
Tárnyiková, J. (2002), From Text to Texture. An Introduction to Processing Strategies. Olomouc: Univerzita Palackého.
Yule, G. (1996), Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (20.06.2016)

Témata přednášek a seminářů:
1. Úvod. Text a diskurs, standardy textovosti, typy textu.
2. Psaný a mluvený jazyk.
3. Nové typy textů - technologicky zprostředkovaná komunikace. Slovotvorné procesy a inovace ve slovní zásobě.
4. Vznik nových pojmenování na základě sémantických posunů a výpůjček
5. Koheze: gramatické prostředky koheze (determinátory, proforma, elipsa, reference).
6. Koheze: místní a časové relátory, narativní struktura, adverbiália s textovou funkcí.
7. Koheze: lexikální prostředky, lexikálně-sémantické vztahy.
8. Principy anglické interpunkce.
9. Koherence: způsoby organizace textu, inference (rámce, schémata, plány, scénáře).
10. Aktuální členění větné: faktory a jejich hierarchie, srovnání češtiny a angličtiny.
11. Stylová charakteristika textu. Stylově příznakové prostředky.
12. Nástroje a prostředky v lexikologii a analýze textu: slovníky (tištěné, elektronické) a práce s nimi.
13. Nástroje a prostředky v lexikologii a analýze textu: dostupné korpusy a práce s nimi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK