PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexikální a textová rovina - AAA130080
Anglický název: Lexical and Textual Level
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 26 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=659
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Prerekvizity : AAA130042
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (18.11.2019)
Předmět je úvodem do popisu anglického jazyka na rovině textové a diskurzní. Zaměřuje se na jeho komunikační aspekty, včetně komunikačních stylů (registrů), prostředků textové návaznosti (koheze) a informační struktury. Zároveň integruje popis složky lexikální (stylistické a kohezní aspekty) tak, aby studenti dokázali nahlížet a popisovat základní principy výstavby textu.
V úvodu je pozornost věnována definici pojmu text, diskurz (výpověď, promluva) a kontext prostřednictvím funkcí jazyka, standardů textovosti a pragmatických principů (teorie mluvních aktů). Variety jazyka (registry) jsou charakterizovány funkčním vztahem mezi situačními parametry a frekventovanými slovy či strukturami v textu. Popis prostředků přispívajících ke kohezi textu zahrnuje gramatické aspekty (reference, substituce, elipsa, paralelní konstrukce), lexikální vztahy (paradigmatické vztahy lexikální sémantiky a syntagmatické vztahy frazeologie klasické i distribuční, tj. idiomy, kolokace, lexical bundles) a prostředky spojující (spojky, konjunkty, interpunkce). Poslední část se zabývá informační strukturou (aktuální členění větné: faktory a jejich hierarchie, srovnání češtiny a angličtiny).Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D. (21.09.2022)

  • účast na semináři
  • 4 testy psané v semináři
  • závěrečný test

  Účast je povinná, povoleny jsou tři absence za semestr. Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, lze jednou opakovat. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (05.02.2022)

Adam, M. (2007), A Handbook of Functional Sentence Perspective. FSP in Theory and Practice. Brno: Masarykova Univerzita.

de Beaugrande, R.-A., W. U. Dressler (1994) Introduction to text linguistics.

Lipka, L(2002) English lexicology: lexical structure, word semantics & word-formation.

Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language (Chapter 18, 19, App I).

Biber, D. et al. (2021) Grammar Spoken and Written English, John Benjamins. 

Halliday M., Hassan R. (1976), Cohesion in English. Longman.

Tárnyiková, J. (2002)  From Text to Texture: An introduction to processing strategies, 1-74.

Urbanová, L. (2008) Stylistika anglického jazyka.

Widdowson, H.G. (2007) Discourse Analysis.

Yule, G. (2014) The Study of Language. 51-63, 110-152.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D. (21.09.2022)

Témata seminářů:

1. Úvod. Text a diskurs.

2. Mluvní akty.

3. Kontext.

4. Registry. Stylová charakteristika textu. Stylově příznakové prostředky.

5. Koheze: gramatické prostředky koheze (determinátory, proforma, elipsa, reference).

6. Koheze: místní a časové relátory, narativní struktura, adverbiália s textovou funkcí.

7. Koheze: lexikální prostředky, lexikálně-sémantické vztahy.

8. Koheze: spojovací prostředky. 

9. Principy anglické interpunkce.

10. Aktuální členění větné: faktory a jejich hierarchie, srovnání češtiny a angličtiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK