PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cvičení k lingvistické propedeutice - AAA130034
Anglický název: Introduction to English linguistics - seminar
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 48 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=657
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Barbora Bulantová
Záměnnost : AAA130030
Je záměnnost pro: AAA130031
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (15.09.2021)
Předmět navazuje na přednášku Lingvistická propedeutika. V semináři studenti na konkrétních příkladech procvičují analýzu a praktické ovládnutí jevů z několika tematických oblastí (viz sylabus).
Seminář je realizován formou šesti 90-minutových bloků - konkrétní termíny jsou uvedeny v rozvrhu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Bulantová (19.09.2023)

  • účast na semináři 

                   Účast je povinná, povolena je jedna absence za semestr. Větší počet absencí v průběhu pandemických opatření musí být nahrazen prací navíc individuálně zadávanou vyučujícím. 

  • četba požadované literatury (před každým seminářem)
  • vypracování on-line cvičení v moodlu (do jednoho týdne po semináři)
  • seminární práce.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (15.09.2021)

Základní studijní literatura:

Crystal, D. (1995) The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge: Cambridge University Press.

Čermák, F. (2011, 2. vyd.) Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Praha: Karolinum.

Černý, J. (1998) Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico.

Dušková, L. (1994 ) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Academia - kap. 1 Morfologie (str. 15-22).

Fromkin, Victoria, Robert Rodman and Nina Hyams (2011, 9th edition) An Introduction to Language. Boston: Wadsworth.

Plag, I., Arndt-Lappe, S., Braun, M., & Schramm, M. (2015). Introduction to English linguistics. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

Yule, George (2014, 5. vyd.) The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Doporučená literatura (výběr):

Biber, D., Conrad, S., Leech, G. (2002) Longman Student Grammar of Spoken and Written English, Longman.

Crystal, D. (2010) A Little Book of Language. Sydney: UNSW Press.

Culpeper, J. et al. (eds) (2009) English Language. Description, Variation and Context. Palgrave Macmillan.

Mathesius, V. (2001) Nebojte se angličtiny, H&H.

Leech, G. (2006) A Glossary of English Grammar, Edinburgh University Press.

MacArthur, T., (1996) The Oxford Companion to the English Language Oxford: Oxford University Press.

Mair, Ch. (2008) English Linguistics. An Introduction. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Mathesius, V. (1961) Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, ČSAV.

Nosek, J. (1991) Grafika moderní angličtiny, Karolinum UK.

Trudgill, P., J. Hannah, J. (1994, 3rd ed.) International English. A Guide to Varieties of Standard English, Arnold.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (15.09.2021)

Témata:

1. Morfologie angličtiny - morfém, alomorf, stavba slova, slovní druhy

2. Syntax angličtiny - frázová rovina, věta jednoduchá, větné členy, souvětí

3. Lexikální popis angličtiny - slovotvorba (derivace, kompozice, zpětné tvoření, křížení slov, krácení, konverze)

4. Lexikální popis angličtiny - lexikální sémantika (vztahy paradigmatické: synonymie, antonymie, hyponymie, meronymie, a syntagmatické: kolokace)

5. Variety angličtiny - dialekt, regionální variety, registr

6. Mluvená a psaná angličtina - anglický pravopis, vztah grafém-foném

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK