PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Cvičení k lingvistické propedeutice - AAA130031
Anglický název: Introduction to English linguistics - seminar
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 72 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=657
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lucie Jiránková
Eva Maria Luef, M.A., Ph.D.
Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Záměnnost : AAA130030
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (29.06.2016)
Předmět navazuje na přednášku Lingvistická propedeutika. V semináři studenti na konkrétních příkladech procvičují analýzu a praktické ovládnutí jevů z několika tematických oblastí (viz sylabus).
Seminář je realizován formou šesti 90-minutových bloků - konkrétní termíny jsou uvedeny v rozvrhu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Účast na semináři (max 1 absence), seminární práce.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (20.06.2016)

Základní studijní literatura:

Crystal, D. (1995) The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge: Cambridge University Press.

Čermák, F. (2011, 2. vyd.) Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Praha: Karolinum.

Dušková, L. (1994 ) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Academia - kap. 1 Morfologie (str. 15-22).

Mathesius, V. (1961) Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, ČSAV.

Nosek, J., Emmerová, J. (1965) Úvod do studia anglického jazyka (UK Praha, skripta).

 

Doporučená literatura (výběr):

Biber, D., Conrad, S., Leech, G. (2002) Longman Student Grammar of Spoken and Written English, Longman.

Crystal, D. (2010) A Little Book of Language. Sydney: UNSW Press.

Culpeper, J. et al. (eds) (2009) English Language. Description, Variation and Context. Palgrave Macmillan.

Černý, J. (1998) Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico.

Mathesius, V. (2001) Nebojte se angličtiny, H&H.

Fried, V. (1954) Anglická interpunkce, SPN.

Leech, G. (2006) A Glossary of English Grammar, Edinburgh University Press.

MacArthur, T., (1996) The Oxford Companion to the English Language Oxford: Oxford University Press.

Mair, Ch. (2008) English Linguistics. An Introduction. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Nosek, J. (1991) Grafika moderní angličtiny, Karolinum UK.

Pearce, M. (2007) The Routledge Dictionary of English Language Studies, Routledge.

Štekauer, P. and S. Kavka (eds) (2003) Rudiments of English Linguistics. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Trudgill, P., J. Hannah, J. (1994, 3rd ed.) International English. A Guide to Varieties of Standard English, Arnold.

Vachek, J., (1999) Prolegomena k dějinám pražské školy jazykovědné. Praha: H & H.

Vachek J. (1994) Vzpomínky českého anglisty, H&H.

Yule, G. (2010, 4. vyd.) The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (29.06.2016)

Témata:

1. Morfologie angličtiny - morfém, alomorf, stavba slova, slovní druhy

2. Syntax angličtiny - frázová rovina, věta jednoduchá, větné členy, souvětí

3. Lexikální popis angličtiny - slovotvorba (derivace, kompozice, zpětné tvoření, křížení slov, krácení, konverze)

4. Lexikální popis angličtiny - lexikální sémantika (vztahy paradigmatické: synonymie, antonymie, hyponymie, meronymie, a syntagmatické: kolokace)

5. Variety angličtiny - dialekt, regionální variety, registr

6. Mluvená a psaná angličtina - anglický pravopis, vztah grafém-foném

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK