PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lingvistická propedeutika - AAA100030
Anglický název: Introduction to Theoretical Study of English Language and Linguistics
Zajišťuje: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=753
Garant: prof. PhDr. Aleš Klégr
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAMALAM (27.01.2009)
Prednáška shrnuje historii ceské anglistiky, prezentuje popis základních jazykových rovin soucasné anglictiny (morfologické,
syntaktické, fonologické, grafické a lexikální), vcetne nástinu anglických variet stylových a regionálních, a seznamuje
studenty s príslušnými základními jazykovednými pojmy. Seminár se zameruje na prohlubování a praktické procvicení látky
probírané v prednášce.
Literatura -
Poslední úprava: UAAMALAM (27.01.2009)

Crystal, D., The Cambridge Encyclopedia of the English Language, 1995

Crystal, D., The English Lanaguage, Penguin Books, 1990

?ermák, F., Jazyk a jazykov?da, 1994

Dušková, L., Mluvnice sou?asné angli?tiny na pozadí ?eštiny, 1994

Greenbaum S., Quirk R., A Student's Grammar of the English Language, 1990

Leech G., Introducing English Grammar, 1992

MacArthur T., The Oxford Companion to the English Language, 1996

Mathesius V., Obsahový rozbor sou?asné angli?tiny na základ? obecn? lingvistickém, 1961

Nosek, J., Emmerová, J., Úvod do studia anglického jazyka (skripta), 1965

Nosek, J., Grafika moderní angli?tiny, 1991

Roach P., English Phonetics and Phonology, 1996

Trudgill, P., J. Hannah, J., International English. A Guide to Varieties of Standard English, 1994

Vachek J., Prolegomena k d?jinám pražské školy jazykov?dné, 1999

Metody výuky -
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

p?ednáška a seminá?

Sylabus -
Poslední úprava: UAAMALAM (27.01.2009)

1. Úvod do studia angli?tiny; anglistika, p?ehled o vývoji ?eské anglistiky, PLK

2. Postavení angli?tiny z hlediska genetické klasifikace a jazykové typologie

3. Variety angli?tiny (dialekt, registr) - regionální variety, britská vs americká angli?tina

4. Roviny popisu - gramatická: morfologie angli?tiny (slovní druhy)

5. Rovina syntaktická - anglické v?tné ?leny, frázová rovina, v?tné struktury

6. Lexikální rovina - morfemická struktura, struktura slovní zásoby

7. Tvo?ení slov - derivace, kompozice, zp?tné tvo?ení, k?ížení slov, krácení, konverze

8. Lexikální sémantická rovina - sémantické vztahy paradigmatické (synonymie, antonymie, hyponymie, meronymie) a syntagmatické (kolokace)

9. Zvuková rovina - fonologie, foném, alofon, systém vokalický a konsonantický, akcentologie - slovní p?ízvuk

10. Mluvená a psaná angli?tina - anglický pravopis a interpunkce

11. Grafika angli?tiny - vztah grafém-foném; systém grafém?, digraf?, n?mé souhlásky

12. Grafika angli?tiny - vztah foném-grafém; interpunkce

13. Lexikografický popis angli?tiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK