SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methodology of research I - qualitative research - OPNS1S118B
Title: Metodologie výzkumu I-kvalitativní výzkum
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Co-requisite : OPNS1Q105A, OPNS1S101A, OPNS1S102A, OPNS1S103A, OPNS1S104A
Is interchangeable with: OKNS1S118B
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. (29.10.2019)
The course focuses on the basic definition and terminology of qualitative research, acquaints students with the preparation of a qualitatively oriented research project, research sample options and basic methods of data creation and fixation.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. (15.06.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními charakteristikami kvalitativního výzkumu a možnostmi kvalitativního zkoumání ve (speciálně)pedagogické praxi. 

Literature -
Last update: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. (29.10.2019)

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. [Introduction to Educational Research]. 2., rozšířené vydání, Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. [Qualitative research: basic theories, methods and applications.] 2., aktualizované vydání, Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-4.
MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. [Qualitative Approach and Methods in Psychological Research.] Praha: GradaPublishing, 2006. ISBN 80-247-1362-4.
REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. [Chapters of Social Research Methodology.] Praha: GradaPublishing, 2009. ISBN 978-80-247-3006-6.
STRAUSS, A.L., CORBIN, J. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. [Basics of qualitative research: procedures and techniques of grounded theory methods.] Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. (15.06.2018)

Předmět obsahuje tato základní témata:

1) Základní terminologie (výzkum, metodologie, vědecká teorie, paradigma), účel výzkumu, typy výzkumu, kvalitativní výzkum - definice, plán výzkumného projektu (výzkumný problém/cíl, výzkumné otázky, práce s literaturou, volba výzkumných nástrojů, definice výzkumného vzorku, realizace výzkumu – sběr a analýza dat, vyhodnocení, zpracování zprávy z výzkumu).

2) Filozofické základy kvalitativního výzkumu (fenomenologie, etnografie, hermeneutika), charakteristické rysy kvalitativního výzkumu, zajištění kvality výzkumu, triangulace, etické zásady výzkumu. Zpracování výsledků výzkumu formou kvalifikační práce. Výběr výzkumného vzorku pro kvalitativní výzkum, princip teoretické saturace.

3) Metody tvorby dat v kvalitativním výzkumu. Interview (strukturované, semistrukturované, nestrukturované, narativní), typy otázek, skupinové interview, skupinová diskuze, ohnisková skupina. Pozorování, strategie pozorování (dělení dle strukturovanosti, otevřenosti a participace), záznam dat z pozorování. Další techniky tvorby dat v kvalitativním výzkumu: dotazník, technika kritických událostí, technika myšlení nahlas, komentování videozáznamů, analýza dokumentů.

4) Metody fixace dat. Techniky transkripce. Systematizace a analýza dat: Otevřené kódování, rámcová analýza, metoda zakotvené teorie. Případová studie a její varianty (intristní, instrumentální, kolektivní). Smíšený výzkum – varianty kombinace kvalitativních a kvantitativních postupů.

Course completion requirements -
Last update: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. (29.10.2019)

Active participation in lessons (min. 70%), elaboration and defense of seminar work.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html