SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special education at early and preschool age - OPNS1S101A
Title: Speciální pedagogika raného a předškolního věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Co-requisite : OPNS1Q105A, OPNS1S102A, OPNS1S103A, OPNS1S104A
Is co-requisite for: OPNS1S102A, OPNS1S103A, OPNS1S104A, OPNS1S118B, OPNS1S119B, OPNS1Q105A
Is pre-requisite for: OPNS1S121B, OPNS1S120B, OPNS1S106A
Is interchangeable with: OKNS1S101A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (29.10.2019)
Under the term "early intervention (early support, early care)" we understand a system of services and programs provided to children whose social, biological, and psychological development is endangered, as well as children with health handicaps and their families. The early intervention is targeted at prevention of handicaps, elimination or diminution of their impact, and at enabling the social integration of the child and his family
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (19.06.2018)

Cílem předmětu je porozumět sociální a psychické situaci rodiny, kde se narodí dítě se závažným zdravotním postižením nebo rodiny se sociálním znevýhodněním. Studenti jsou seznámeni s legislativou rané péče - rané intervence; s metodikami podpory vývoje dítěte v rámci včasné intervence a navazujícího předškolního vzdělávání.

Literature -
Last update: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (29.10.2019)

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími pozřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

KVĚTOŇOVÁ,L.(ed) Edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v raném a předškolním věku. Paido, Brno, 2004 ISBN 80-7315-063-8.

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha SPN, 1992. ISBN 80-04- 25236-2

MATĚJČEK, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Praha, H&H 2001 ISBN 80-86022-92-7 MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno, Paido 2000 ISBN 80-85931-86-9.

OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z., VÍTKOVÁ, M. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-240-6.

ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. A KOL. Dětská klinická psychologie. Praha, Grada, 1997 ISBN 80-7169-512-2.

DOPORUČENÁ:

HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5.

PULDA, M. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno, Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0476-2.

ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. Klinická logopedie. Praha, Potál, 2003. ISBN 978-80-7178- 546-0.

VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha, UK Karolinum, 1995. ISBN 80- 7184-053-X.

VÍTKOVÁ, M. (ed). Možnosti reedukace zraku u dětí s kombinovaným postižením. Paido, Brno, 1999. ISBN 80-86633-22-5

Course completion requirements -
Last update: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (29.10.2019)

For Students Logopedi / Speach therapy/ - Test

For Students Special Education Oral Examination

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html