SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Human Being in History of Thought - OPNS1S104A
Title: Člověk v dějinách myšlení
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (90)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPNS3O101A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Co-requisite : OPNS1Q105A, OPNS1S101A, OPNS1S102A, OPNS1S103A
Is co-requisite for: OPNS1S101A, OPNS1S102A, OPNS1S103A, OPNS1Q105A, OPNS1S118B, OPNS1S119B
Is pre-requisite for: OPNS1S108A
Is interchangeable with: OKNS1S104A
Annotation -
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (10.09.2022)
The course introduces students of psychology to philosophical anthropology. The course offers students the opportunity to get acquainted with the selected problems of philosophical anthropology and to explore their own attitudes to the problem of human being and existence. The course is guided from a philosophical point of view, but it is not an introduction to a systematic philosophy.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (10.09.2022)

Cílem předmětu je uvádět studenty do zkušenosti tázání po člověku a lidství, a to s ohledem na širší kontext vzdělávání a na specifické potřeby pomáhajících profesí. Po jeho absolvování studenti porozumí významu filosofického tázání po člověku pro jejich profesi.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (10.09.2022)

Vzhledem k povaze tematiky a charakteru studovaných oborů studujících bude výuka místy přecházet z přednášky v seminární formu, jež budeme studentům umožňovat aktivní vstup do dialogu s vyučujícím a kolegy. 

Adresa pro přihlašování k referátům: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16UWicPQomIDo6fevbiTyCwLANc9PY_WBwWIi9OuFLyg/edit?usp=sharing

Adresa kurzu na moodlu (UK 1): https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6390

Pokud by výuka musela probíhat bezkontaktně, probíhala by a jak synchronně, tak asynchronně, a to prostřednictvím platformy MS Teams. V takovém případě vyučující sdělí korespondenčně přístupový kód do týmu v MS Teams a též adresu pro vzdálené schůzky.

 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (21.10.2020)

Povinná literatura

 • PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-756-5.

Literatura doporučená k získání vhledu do problematiky filsofické, sociální, kulturní a pedagogické antropologie

 • BUDIL, I., T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, 2003. 
 • ERIKSEN, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha, Portál, 2008. 
 • MURPHY, R., Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, Slon, 2006. 
 • Jedlička, Richard, Koťa, Jaroslav a Slavík, Jan. Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 528 stran. Psyché.
 • ISBN 978-80-271-0586-1.
 • SOUKUP, V. 2004. Dějiny antropologie: Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleontologie, sociální a kulturní antropologie. Praha: Univerzita Karlova. 
 • STARK, Stanislav. Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu: se zaměřením na učení Hanse-Georga Gadamera a Otto Friedricha Bollnowa. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-7380-012-8.
 • STARK, Stanislav. Filozofie člověka v historickém kontextu. Plzeň: Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity, 2008. ISBN 978-80-7043-711-7.
 • SOKOL, Jan a Zdeněk PINC. Antropologie a etika. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-372-5.
 • SOKOL, Jan. Člověk jako osoba: filosofická antropologie. Třetí, rozšířené vydání. Praha: Vyšehrad, 2016. Moderní myšlení. ISBN 978-80-7429-682-6.
 • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. V Praze: Herrmann & synové, 1995. 199 s. ISBN 80-238-0473-1.
 • PELCOVÁ, Naděžda a Ilona SEMRÁDOVÁ. Fenomén výchovy a etika učitelského povolání. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2636-9.
 • ZICHA, Zbyněk. Vybrané otázky filosofie výchovy. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7290-658-

Literatura doporučená k ‚pomalému čtení‘

 • ARENDTOVÁ, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Překlad Martin Palouš. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1995. 428 s. Souvislosti; sv. 5. ISBN 80-204-0549-6.
 • ARISTOTELÉS. O duši. 2. nezm. vyd. Praha: P. Rezek, 1995. ISBN 80-901796-4-9.
 • BUBER, M. Já a Ty. Praha: Kalich 2005. ISBN 80-7017-020-4.
 • CALLOIS, R. Hry a lidé. Maska a opojení. Praha: Nakl. Studia Ypsilon 1998. ISBN 80-902482-2-5.
 • CONRADU, Gion. Sigmund Freud & Martin Heidegger: daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-74-8.
 • ČÁLEK, Oldřich. Skupinová daseinsanalýza: [možnost být sebou]. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-539-6.
 • ČERNÝ, V. Rasismus, jeho základy a vývoj. Olomouc: Votobia 1995. ISBN 80-85885-69-7.
 • FINK, E. Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta 1992. ISBN 80-204-0224-1.
 • Fink, Eugen. Hra jako symbol světa. Vyd. 1. V Praze: Český spisovatel, 1993. 268 s. Orientace. ISBN 80-202-0410-5.
 • FINK. E. Hra jako symbol světa. Praha: Čsl. spisovatel 1999. ISBN 80-202-0410-5.
 • Frankl, Viktor Emil. A přesto říci životu ano: psycholog prožívá koncentrační tábor. Překlad Josef Hermach. 5. vydání. V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2018. 191 stran. Osudy; svazek 21.
 • GADAMER, H.-G. Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH 1999, ISBN 80-86005-76-3.
 • GADAMER, Hans-Georg. Člověk a řeč: (výbor textů). Praha: Oikoymenh, 1999. Oikúmené. ISBN 80-86005-76-3.
 • Grof, Stanislav. Dobrodružství sebeobjevování. V českém jazyce vyd. 2., dopl. a aktualiz. Praha: Perla, 2000. 303 s. ISBN 80-902156-5-3.
 • HEIDEGGER, M. O humanismu. Praha: Ježek 2000. ISBN 80-85996-32-4.
 • HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk: německo-česky. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2006. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-7298-165-X.
 • HEIDEGGER, Martin. O humanismu. Překlad Petr Kurka. Vyd. 1. [Praha]: Ježek, 2000. 55 s. Filosofické texty. ISBN 80-85996-32-4.
 • HOGENOVÁ, Anna. K filosofii výkonu. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 575 s. ISBN 80-86861-35-X.
 • HUIZINGA, J. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Liberec: Dauphin 2000. ISBN 80-7272-020-1.
 • Husserl, Edmund a Novák, Aleš, ed. Filosofie jako přísná věda. Překlad Aleš Novák. Vyd. 1. Praha: Togga, 2013. 83 s. Vita intellectiva. ISBN 978-80-7476-035-8.
 • ISBN 978-80-7566-022-0.
 • Koťa, Jaroslav, ed. Dobro, zlo a řeč v psychoterapii: kolektivní monografie Pražské vysoké školy psychosociálních studií: Psychoterapie VII. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7387-273-1.
 • Koťa, Jaroslav, ed., Lipertová, Pavla, ed. a Dorotíková, Soňa, ed. Filosofie - výchova - hodnoty: sborník k významnému životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslavy Peškové, CSc. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1999. 114 s. Studia paedagogica, 25. ISBN 80-86039-88-9.
 • Kouba, Petr. Fenomén duševní poruchy: perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2006. 263 s. Oikúmené; sv. 127. ISBN 80-7298-188-9.
 • LÉVI-STRAUSS, C. Myšlení přírodních národů. Liberec: Dauphin 1996. ISBN 80_86019-25-X.
 • LÉVI-STRAUSS, C. Rasa a dějiny. Brno: Atlantis 1999. ISBN 80-7108-138-8.
 • MICHÁLEK, Jiří. Topologie výchovy: místo výchovy v životě člověka. Praha: Oikoymenh, 1995. Oikúmené. ISBN 80-86005-01-1.
 • MICHŇÁK, Karel. Ke kritice antropologismu ve filosofii a teologii. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1969.
 • NOVÁK, Aleš. Dělník, nadčlověk, smrtelník: tři podoby lidství ve filosofické antropologii. Praha: UK FHS, 2006. Agora. ISBN 80-239-8973-1.
 • NOVÁK, Aleš. Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger. Praha: Togga, 2008. Vita intellectiva. ISBN 978-80-87258-01-9.
 • PALOUŠ, Radim. Čas výchovy. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-25415-2.
 • PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém. Praha: Čsl. spisovatel 1992. ISBN 80-202-0365-6.
 • PATOČKA, Jan, Pavel KOUBA a Ivan CHVATÍK. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. III, Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Oikoymenh, 2002. Sebrané spisy Jana Patočky. ISBN 80-7298-054-8.
 • PATOČKA, Jan. Péče o duši. 1, Stati z let 1929-1952. Praha: Oikoymenh, 1996. Sebrané spisy Jana Patočky. ISBN 80-86005-24-0.
 • PATOČKA, Jan. Péče o duši. 2. Praha: Oikoymenh, 1999. Sebrané spisy Jana Patočky. ISBN 80-86005-91-7.
 • Perls, Frederick S., Hefferline, Ralph F. a Goodman, Paul. Gestalt terapie: vzrušení lidské osobnosti a její růst. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004. 491 s.ISBN 80-7254-507-8.
 • PEŠEK, Jiří. Proměny času ve vztahu k bytí a jeho možnému smyslu: příspěvek k dějinám ontologického smyslu temporality. Vyd. 1. Praha: Ježek, 1995. 144 s. Filosofické texty. Velká řada; sv. 5. ISBN 80-85996-00-6.
 • PEŠKOVÁ, Jaroslava, Anna HOGENOVÁ, David KRÁMSKÝ a David RYBÁK. Vybrané spisy Jaroslavy Peškové. Praha: Pro Univerzitu Karlovu v Praze, Pedagogickou fakultu vyrobilo vydavatelství a nakl. Kreace, 2010. ISBN 978-80-902125-6-5.
 • Poněšický, Jan. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2006. 266 s.ISBN 80-7254-861-1.
 • Rogers, Carl Ransom. Způsob bytí: klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Překlad Jiří Krejčí. Vyd. 2., rev., V této řadě 1. Praha: Portál, 2014. 340 s. Klasici. ISBN 978-80-262-0597-5.
 • SCHELER, M. Místo člověk v kosmu. Praha: Academia 1968.
 • SCHELER, M. Řád lásky. Praha: Vyšehrad 1971.
 • SCHELER, Max. Místo člověka v kosmu. Praha: Academia, 1968. Filosofická knihovna.
 • SYNEK, Stanislav. Duše jako místo dění světa: studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela. Praha: Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií, 2014. Scholia. ISBN 978-80-7476-071-6.
 • TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Místo člověka v přírodě: výbor studií. Praha: Svoboda, 1967. Filosofie a současnost.
 • TRESMONTANT, C. Bible a antická tradice. Praha: Vyšehrad 1998. ISBN 80-7021-270-5.
 • Vyskočil, Ivan. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Vyd. 1. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2005. 135 s.ISBN 80-86928-02-0.

 (Jiné) Elektronické zdroje:

 Další doporučená literatura:

 •  PROUZOVÁ KVĚTOŃOVÁ, R. Význam jinakosti pro speciálně pedagogické myšlení. Praha: Pedf UK, 2011. ISBN 978-80-7290-534-8.
 • ABDALATI, H. Zaostřeno na islám. Ústředí muslimských obcí. Praha: 2010. ISBN 978-80-904373-6-4.
 • ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0953-1.
 • CASSIRER, E. Filosofie symbolických forem II. Praha: OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-11-9.
 • BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-212-7.
 • ECO, U. Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-893-0.
 • ELIADE, M. Dějiny náboženského myšlení I. Praha: OIKOYMENH, 1995.
 • KOMENSKÝ, J. A. Didaktika velká. Praha: Dědictví Komenského v Praze, 1930.
 • KOMENSKÝ, J. A. Labyrint světa a ráj srdce. Praha: Wald Press, 2005. ISBN 80-903232-3-5.
 • NIETZSCHE, F. Ecce homo. Praha: Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0270-4.
 • PLATÓN Ústava. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0347-1.
 • TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2000. ISBN 80-86039-90-0.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (10.09.2022)

Pro prezenční studium:

Absolvování tohoto jednosemestrálního předmětu je oceněno 2 kredity (odpovídá cca 50 - 60 hodinám studijní zátěže). Kurz probíhá v podobě přímé výuky (cca 20 hodin) a nepřímé výuky mající podobu samostudia (cca 30 hodin). Předmět je zakončen zkouškou.

Studující si může zvolit mezi dvěma způsoby absolovování zkoušky. Může zvolit 1) individuální ústní zkouškou (bližší informace viz níže), nebo 2) ústně v průběhu výuky referovat kolegům o zvoleném prolému a odpovídat na doplňující otázky vyučujícího a studnetů (prokázat porozumění dané problematice).

Ad 1) Ústní zkouška

Zkouška se sestává z ústního pohovoru týkajícího se a) odpřednášených témat kurzu (či témat z povinné literatury) a b) z pohovoru nad výstupy nepřímé výuky (tedy nad excerpty s četby, zpracovanou zápočtovou prací, referátem). V rámci přípravy na zkoušku má student za povinnost prostudovat monografii povinné literatury (Vzorce lidství od N. Pelcové - po dohodě je možný ekvivalent /odpovídá 20 hodinám studia/) a jeden odborný text odpovídající tématu kurzu (viz. literatura pro 'pomalé čtení' a doporučená literatura /po dohodě je možné zvolit jiný pramen/) v rozsahu cca 5 - 10 hodin četby (může tedy jít o článek, kapitolu či jnou část publikace), z něhož si student pořídí excerpta či konspekt (jež donese ke zkušce) a promyslí si, jakým (jedinečným) způsobem je v daném textu pojednáno o člověku a jaké může mít taková perspektiva vliv na jeho budoucí profesi. (V případě  aktivního přístupu studujícího, tedy při pravidelné aktivní účasti studujícího na diskusích, při splnění dobrovolného referátu a při prokázání základních znalostí může vyučující upustit od ústní zkoušky.) 

Ústní zkouška proběhne tedy jako pohovor (může mít též podobu kolokvia)

a) nad tematikou přednášek (a/či povinné literatury) - je možné si sebou vzát vlastní zápisky z přednášek či excerpta z knihy;

b) nad obsahem prostudovaného textu - je třeba mít s sebou excerpta z textu, konspekt či předložit esej, seminární práci. (Tuto část zkoušky je možné nahradit ústním referátem předneseným během přednášek).

Studentovi náleží jeden opravný pokus tohoto typu přezkoušení.

Ad 2) Ústní referát

Časový rozsah: 10 - 15 min         

Referát: realizovaný samostatně či v týmu do 3 osob ,ideálně 2 osoby (každá osoba musí promluvit)

Podmínky referátu:        

Opřený o min. tři relevantní prameny    

Referát mám podobu vlastního zamyšlení           

Podněcuje k diskusi a inspiruje zamyšlení            

Musí být schválen vyučujícím.   

Orientační kritéria pro hodnocení zkoušky:

 • dobře: student zvládl základní podmíny absolvování předmětu, rámcově se orientuje ve zvolené problematice (např. v pojmech) a rozumí jejím dílčím problémům;
 • velmi dobře: student obstojně rozumí problematice a chápe též náročnější souvislosti problematiky, prokazuje schopnost samostatného myšlení.
 • výborně: student prokazuje schopnost vhledu do problematiky, myslí originálně a je na zkoušku výtečně připraven.

Poznámka: V případě kvalitní aktivní účasti na výuce, při níž studující (samostatně či týmově) prokáží velmi dobrou orientaci v problematice (např. představením a obhájením referátu), může tato aktivita nahradit ústní zkoušku a vést získání atestace.

Pro kombinované studium:

zkouška proběhne a) na způsob obhajoby seminární práce intepretující filosoficko-antropologický text (v rozsahu 3 - 6 NS) a jako pohovor nad tematikou povinné literatury. ((V případě  aktivního přístupu studujícího, tedy při pravidelné aktivní účasti studujícího na diskusích, při splnění dobrovolného referátu a při prokázání základních znalostí může vyučující upustit od ústní zkoušky.)

U kombinovaného studia se předpokládá účast na 4 dvohodiných blocích.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (10.09.2022)

Upřesnění anotace: Kurz je věnovaný filosofickému a transdisciplinárnímu tázání po člověku. Smyslem předmětu je uvádět studenty do situace, v níž se stávají schopni doopravdy a v odpovídající vážnosti tázat po člověku, po podstatných záležitostech lidství, a to ve vztahu k jejich budoucímu pedagogickému poslání. Těžiště kurzu spočívá ve filosofickém myšlení, avšak v zorném poli myslitelské péče se nebudou nacházet pouze obvyklá témata filosofická (duše, existence, bytí, čas atd.) či filosoficky a pedagogicky antropologická (paradigmata lidství, paradigmata výchovy), ale též témata, jež vyvstávají v odborných diskurzech (např. kulturní a sociální antropologie, psychologie apod.) a v oblasti porozumění přirozenému světu.

Souhrn tematických možných okruhů předmětu členěných do dvou pilířů:

 • Člověk jako téma reflexe (člověk v ohnisku různých perspektiv - běžná zkušenost, umění, sport, věda, oblasti profesní praxe atd.); kultruní, sociální, pedagogická a filosfická antrolpolgie;
 • Uvedení do filosofického myšlení - aneb co znamená filosofovat (myslet)?
 • Základní filosoficko-antropologická paradigmata (vzorce lidství): zoon logon echon, animal rationale, imago Dei a ego cogito; dále: Homo mensura, homo educandus, homo faber, homo ludens, homo viator, homo sacer. Bio-psycho-sociálně-duchovní jednota osobnosti.
 • Vybraná (inspirativní) filosofická uchopení člověka a lidské existence v dějinách myšlení

 

 

 Temata budou vybírána s ohledem na obeznámenost studentů s tematickou a na jejich zájem.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (05.11.2019)

Předmět je zakoncčen zkouškou - viz podmínky získání zkoušky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html