SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
General Chemistry - OPBE2E101A
Title: Obecná chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Incompatibility : OB2309034
Interchangeability : OB2309034
Is incompatible with: OPBY2P126B, OPBY2P121B
Is interchangeable with: OKBE2E101A
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (25.10.2019)
Obecná chemie zkoumá obecné zákonitosti nejrůznějších chemických dějů, podmínky, za nichž probíhají, a vnitřní stavbu látek, ze které vyplývají jejich vlastnosti. Předmět poskytuje informace z oblasti struktury atomů, molekul a látek, vzniku a vlastností chemické vazby, reakční kinetiky a chemické rovnováhy.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (25.10.2019)

Získat základní znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšné studium anorganické a organické chemie, biochemie a fyzikální chemie a dalších studovaných chemických oborů.

Descriptors - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (04.10.2020)

Přednášky budou organizovány po dobu nařízené distanční výuky  v rozvrhovaném čase v prostředí MS Teams. Všichni studenti byli zařazeni do týmu OC PS 2020. Ostatní zájemci mohou získat přístup zasláním e-mailu přednášejícímu - martin.bilek@pedf.cuni.cz. 

Strukturované materiály k přednáškám a přehled tematických okruhů ke zkoušce jsou dostupné v Moddle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8247. K přihlášení jsou třeba přihlašovací údaje stejné jako do SIS. Klíč k zápisu do kurzu byl sdělen všem zapsaným studentům.
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (25.10.2019)

VACÍK, J.: Obecná chemie. Praha: SPN, 1986.

POLÁK, R., ZAHRADNÍK, R.: Obecná chemie – Stručný úvod. Praha: ACADEMIA, 2000.

KLIKORKA, J., HÁJEK, B.,VOTINSKÝ, J.: Obecná a anorganická chemie. Praha: SNTL, 1985.
OLMSTED, J., WILLIAMS, G. M.: Chemistry, the molecular science. St.Luis: Mosby-Year Book, Inc., 1994.

BLEI, I., ODIAN, G.: General, Organic and Biochemistry – Part I. General Chemistry. New York: Freeman and Co., 1999, s. 1 – 258.

ČIPERA, J.: Základy obecné chemie. Praha: SPN, 1980.

MATĚJKA, P., SEDLÁČEK, J., HAVLÍČEK, D.: Příklady z obecné chemie. Praha: UK, 1994.

ŠÍPEK, M.: Sbírka příkladů z chemie. Praha: SNTL, 1974.

Teaching methods - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (25.10.2019)

Přednášky na témata uvedená v sylabu předmětu.

Semináře zaměřené na procvičování chemického názvosloví, vybraných chemických výpočtů a dalších chemických pojmů. Příprava a prezentace seminárních prací na zadaná témata.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (04.10.2020)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních a prezentování výstupu na zadané téma. Podmínkou připuštění ke zkoušce je udělení zápočtu z příslušného semináře.

Zkouška je ústní (otázky z témat přednášek, podmínkou je znalost a pochopení látky).

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (25.10.2019)

1.      Vývoj chemie a její postavení mezi přírodovědnými disciplínami

2.      Chemická nomenklatura, názvosloví anorganických látek

3.      Základní chemické pojmy

4.      Atom. Jádro atomu a jeho struktura

5.      Stavba elektronového obalu

6.      Periodický zákon, periodická tabulka prvků

7.      Chemická vazba. Teorie valenční vazby a MO

8.      Typy chemické vazby

9.      Skupenské stavy látek

10.  Reakční kinetika

11.  Chemická termodynamika - základní pojmy

12.  Rovnovážné stavy

13.  Rovnováhy v roztocích elektrolytů - základní pojmy

14.  Interakce látek s elektrickým a magnetickým polem

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (04.10.2020)

Zápočet - podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních a prezentování výstupu na zadané téma.
Zkouška - podmínkou připuštění ke zkoušce je udělení zápočtu z příslušného semináře. Obsahem ústní zkoušky jsou otázky z témat přednášek (znalost a pochopení látky).

Learning resources - Czech
Last update: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (25.10.2019)

Kurz v Moodle na linku: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8247

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html