SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
General Chemistry - OB2309034
Title: Obecná chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBE2E101A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Classification: Teaching > Chemistry
Incompatibility : OB2309001, O02309001, O02309018
Interchangeability : OB2309001
Is co-requisite for: OB2309019
Is incompatible with: OB2317114, OBUZ09001, OBUZ09V001, OBPP14006, OB2317105, OPBE2E101A, OB2309001
Is pre-requisite for: OB2309012
Is interchangeable with: OPBE2E101A, OB2309001
Annotation - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (02.06.2009)
Úvodní teoretická disciplina studia učitelství chemie, která má navázat na středoškolskou chemii, prohloubit základní chemické poznatky a vytvořit předpoklady pro navazujícíc studium. Obsah je zaměřen na stavbu a složení látek, studium soustav a přeměn látek při chemických reakcích. V semináři se procvičuje názvosloví a symbolika anorganických látek, dovednost sestavovat a upravovat chemické rovnice, zvládnout nejdůležitější typy výpočtových úloh.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (07.10.2015)

RUSSELL, John B. General Chemistry. 2nd Ed. Hong Kong: McGraw-Hill, 1992, 969 s. ISBN 00-705-4445-X.
Vacík,J.: Obecná chemie. Praha, SPN 1986
Lukeš,I.-Mička,Z.: Anorganická chemie I., skriptum. Praha, Karolinum 1998
Štablová,R.-Vulterin,J.: Názvosloví a příklady z obecné a anorganické chemie, skriptum. Praha, SPN 1988

 

ATKINS, P a Julio DE PAULA. Fyzikální chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013, 915 s. ISBN 978-80-7080-830-6. Dostupné také z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-830-6/anotace/

HOUSECROFT, Catherine E a A SHARPE. Anorganická chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014, 1119 s. ISBN 978-80-7080-872-6. Dostupné také z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-872-6/anotace/

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (09.09.2015)

Tematické okruhy ke zkoušce
1. Základní pojmy obecné chemie: hmota, pole, látky, fyzikální veličiny, hmotnost a energie, soustava (systém).
2. Atom: stavba atomu, atomové jádro, modely atomu, nuklidy, izotopy, izobary, izotony, atomová hmotnostní konstanta, radioaktivita, elektronový obal, korpuskulárně-vlnová teorie, Heisenbergův princip neurčitosti, vlnová funkce, atomový orbital, kvantová čísla, Pauliho princip, Výstavbový princip, Hundovo pravidlo, elektronová konfigurace atomu, základní a excitovaný stav atomu.
3. Stavba molekul a chemická vazba: vazebné vztahy mezi atomy, chemická vazba - typy vazeb, kovalentní vazba, teorie valenčních vazeb, parametry kovalentní vazby, vazebná a disociační energie vazby, délka vazby, vaznost, elektronegativita, polarita kovalentní vazby, ionizační energie, elektronová afinita, násobné vazby, teorie molekulových orbitalů, nevazebné soudržné síly.
4. Chemické reakce: klasifikace chemických reakcí.
5. Plyny a kapaliny: model ideálního plynu, stavové veličiny, stavová rovnice ideálního plynu, jednoduché stavové změny v ideálním plynu, kinetická teorie ideálního plynu, směsi ideálních plynů, reálný plyn, kapaliny - charakteristika, pára nad kapalinou, vypařování, kondenzace, teplota varu.
6. Termodynamika: termodynamická soustava, termodynamické veličiny, rovnováha a děj, první termodynamický zákon a jeho aplikace na izotermický, izochorický, izobarický děj, tepelné kapacity, druhý termodynamický zákon, tepelný a chladicí stroj.
7. Základy termochemie: termochemické zákony, reakční entalpie, slučovací entalpie, spalná entalpie.
8. Chemická reakční kinetika: rychlost chemické reakce, rychlostní rovnice (Guldberg, Waage), Arrheniova rovnice, reakce 1. a 2.řádu, poločas reakce, srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu, katalýza.
9. Chemická rovnováha: chemická rovnováha, odvození rovnovážné konstanty, Le Chatelierův princip a jeho aplikace (vliv teploty, tlaku, koncentrace, inertu na polohu chemické rovnováhy).
10. Kyseliny a báze; Acidobazické rovnováhy: protolytické reakce, teorie kyselin a zásad, síla kyselin podle chemického složení, autoprotolýza vody, iontový součin vody, definice pH, disociace v roztocích kyselin a zásad, disociační konstanta kyseliny, disociační konstanta zásady, disociace v roztocích solí, hydrolýza, tlumivé roztoky, výpočty pH, stupeň disociace.
11. Elektrochemie: rovnováhy v roztocích elektrolytů, rozpustnost, součin rozpustnosti, disociační konstanta, stupeň disociace, vodivost elektrolytů, elektrická dvojvrstva, elektrochemické články (galvanické, elektrolytické), elektrolýza.


Podmínkou k udělení zápočtu je splnění zápočtového testu minimálně na 60 %, test je možné opakovat pouze jednou.

U ústní zkoušky si student(ka) vylosuje jeden z tematických okruhů, druhý okruh si zvolí. Hodnocení zahrnuje také úroveň mluveného projevu a užívání odborné terminologie.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html