SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Czech Teach-in - OPBC2C101A
Title: Proseminář z českého jazyka
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
Interchangeability : OKBC2C101A
Is pre-requisite for: OPBC2C106A
Is interchangeable with: OB2303400
Annotation -
Last update: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (14.09.2020)
Practical seminar aimed at exercising of the Czech ortography and structural language analysis.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (14.09.2020)

Bezpečné ovládnutí českého pravopisu; upevnění a systemizace poznatků o struktuře jazyka získaných na základní a střední škole a jejich aplikace v úlohách analytického typu.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (25.01.2021)

Výuka se uskuteční distanční formou, a to prostřednictvím aplikací MS Teams či Zoom.

Vyučující vždy zašlou studentům přihlašovací údaje ke konkrétnímu distančnímu semináři.

Vyučující budou studentům průběžně zasílat studijní materiály prostřednictvím SISu (e-mailem) a/nebo je budou vkládat do Moodlu

Moodlový kurs dr. Sojky: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4251.

Moodlový kurs doc. Adama: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10639.

 

Ukončení: zápočet

Výuka bude probíhat distanční formou (přes aplikace Microsoft Teams či Zoom), a to podle stávajícího rozvrhu. 


Požadavky k zápočtu: závěrečný písemný test. Test je v případě neúspěchu možno dvakrát opakovat. Časový limit na vypracování testu je 50 minut.

Termíny testů:

11. ledna 2021 (10.00) - test proběhne distanční formou; student test absolvuje u vyučujícího své paralelky, a to dle instrukcí, které vyučující předem sdělí

18. ledna 2021 (10.00) - test proběhne distanční formou; student test absolvuje u vyučujícího své paralelky, a to dle instrukcí, které vyučující předem sdělí

25. ledna 2021 (10.00) - test proběhne distanční formou; student test absolvuje u vyučujícího své paralelky, a to dle instrukcí, které vyučující předem sdělí

1. února 2021 (10.00) - test proběhne distanční formou; student test absolvuje u vyučujícího své paralelky, a to dle instrukcí, které vyučující předem sdělí

Odkaz na zápočtový test v paralelkách dr. Sojky (platí pro termín 11. ledna i 18. ledna):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa2759749f2e4153a4df2cbc31149fdb%40thread.tacv2/1607973108473?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

Odkaz na zápočtový test v paralelkách dr. Sojky (termín 25. ledna):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa2759749f2e4153a4df2cbc31149fdb%40thread.tacv2/1610442986060?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

Odkaz na zápočtový test v paralelkách dr. Sojky (termín 1. února):


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa2759749f2e4153a4df2cbc31149fdb%40thread.tacv2/1611490661958?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

 

 

Zápočtový test v paralelkách doc. Adama bude zveřejněn v příslušném moodlovém kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10639.

Další termíny budou ještě upřesněny. Jistý je ještě jeden termín lednový a jeden únorový. 

 

Pro semináře dr. Sojky:

Seminář v čase 12.35-14.05: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa2759749f2e4153a4df2cbc31149fdb%40thread.tacv2/1600803101025?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

 

Seminář v čase 14.25-15.55:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa2759749f2e4153a4df2cbc31149fdb%40thread.tacv2/1600803707285?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

 

Seminář v čase 16.15-17.45:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa2759749f2e4153a4df2cbc31149fdb%40thread.tacv2/1600803707285?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

Studijní materiály budou postupně ukládány do týmu v MS Teams. Všichni studenti jsou do týmu přihlášeni jako členové, pro přístup do týmu je však nutné přihlásit se do MS Teams přes univerzitní doménu (@cuni.cz).

 

Pro semináře doc. Adama - odkazy na semináře ve středu 14. října:

8.55: https://cesnet.zoom.us/j/92671666352

10.45: https://cesnet.zoom.us/j/99372355286

12.35: https://cesnet.zoom.us/j/91724447167

Odkazy na další online semináře doc. Adama budou vždy včas zveřejňovány v moodlu (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10639).

Literature - Czech
Last update: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (24.09.2020)

ADAM, R., a kol. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019. (základní literatura; k dispozici i jako e-kniha)

ČECHOVÁ, M.; HAUSER, P.; HOŠNOVÁ, E.; STYBLÍK, V. Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN, 2004.

GREPL, M.; KARLÍK, P. Skladba češtiny. Cvičení a výklad. Praha: ISV, 1999.

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha: Fortuna, 2005. 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (14.12.2020)

Sylabus:

Jazyk jako hierarchicky uspořádaný systém vyjadřovacích prostředků. Jazykové roviny.

Pojem morfému, typy morfémů, morfematický rozbor.

Slovotvorné postupy a způsoby, vztah fundace, slovotvorný rozbor.

Slovnědruhová klasifikace, skloňování, časování, morfologický rozbor.

Věta a souvětí, větné členy, druhy vět a vztahy mezi větami, syntaktický rozbor.

Pravopisná kodifikace. Korekturní cvičení.

 

Ukončení: zápočet

Výuka bude probíhat distanční formou (přes aplikace Microsoft Teams či Zoom), a to podle stávajícího rozvrhu. 


Požadavky k zápočtu: závěrečný písemný test. Test je v případě neúspěchu možno dvakrát opakovat. Termíny konání testu viz položku Deskriptory.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html