SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Historical Development of Language I - OPBC2C114A
Title: Historický vývoj jazyka I
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / 2 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC2C105A, OPBC2C106A
Is pre-requisite for: OPBC2C117A
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (30.08.2022)
Cílem předmětu je seznámení s ranými etapami vývoje jazyka a základní slavistickou problematikou jako nezbytným základem pro prohloubené poznání bohemistické. Osnova: Teoretické vývojové zákonitosti jazyků. Praslovanština – datace, vývoj, nářeční štěpení, význam. Vznik slovanských jazyků. Slovanská srovnávací jazykověda, slovanské jazyky a jejich vztah k jazykům indoevropským, dělení slovanských jazyků a jejich typologie Staroslověnština – Velká Morava. Misie Konstantina a Metoděje – politické, ideologické základy misie, staroslověnská tvorba, konec misie a jeho dopady na slovanském území – redakce staroslověnštiny. Fonetický, fonologický, morfologický a syntaktický systém staroslověnštiny. Slovní zásoba. Písmo, četba a rozbor staroslověnských textů.
Descriptors - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (17.10.2022)

Moodle pro studenty prezenčního studia: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14291#section-5

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)

Elektronický slovník jazyka staroslověnského: http://gorazd.org/gulliver/

Hauptová, Zoe a Večerka, Radoslav. Staroslověnská čítanka. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 189 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0478-7. Online včetně slovníčku dostupné vydání z roku 1997: NKP - Zpřítupněno pod licencí Díla nedostupná na trhu – online.

Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 110 s. ISBN 978-80-210-6974-9. Dostupné také z: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/131101.

Pacnerová, Ludmila, Skalka, Boris (2017): CYRILICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik/CYRILICE (poslední přístup: 3. 11. 2019)

VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština [online]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984 [cit. 2020-09-29]. Učebnice pro vysoké školy. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html

Pro zájemce

Boček, Vít. Praslovanština a jazykový kontakt. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 432 s. Studia etymologica Brunensia; 17. ISBN 978-80-7422-272-6. Výběr.

Bogoczová, Irena. Úvod do studia slovanských jazyků a gramatika staroslověnštiny: (textová opora). Vyd. 2., rozš. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 87 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7464-142-8.

REJZEK, Jiří. Zrození češtiny: jazyková situace a jazykový vývoj v českých zemích mezi 6. a 11. stoletím. Vydání první. Praha: NLN, 2021. 167 stran. ISBN 978-80-7422-799-8.

Večerka, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 112 s. ISBN 80-210-0363-4.

VYKYPĚL, Bohumil et al. Staroslověnské dědictví ve staré češtině. Praha: NLN, 2021. 300 stran. Studia etymologica Brunensia; 26. ISBN 978-80-7422-779-0.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)

Aktivní účast v semináři (platí pouze pro prezenční formu studia), toleruje se jedna absence.

Aktivní účast v on-line kurzu (platí pouze pro kombinovanou formu studia).

Samostudium dle  zadané literatury, úspěšné plnění zadávaných kontrolních úkolů. Přesný rozpis témat bude prezentován na úvodním semináři.

ÚČAST NA POSLEDNÍM SEMINÁŘI JE POVINNÁ (UDĚLOVÁNÍ ZÁPOČTŮ).

Studijní opora pro kombinovanou formu studia je realizována prostřednictvím kurzu v LMS Moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13775 Studenti prezenční formy plní úkoly prezenčně přímo v semináři.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html