SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Specifics of School Age Education - OKNSP18125
Title: Edukační specifika školního věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Is provided by: OKNS1S134B
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Co-requisite : OKNSP18121
Pre-requisite : OKNSP18120
Interchangeability : ONSP18125, ONSP18849
K//Is co-requisite for: OKNSP18126, OKNSP18121
P//Is pre-requisite for: OKNSP18310
Annotation - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)
Školní věk jedince s postižením, variabilita vývoje ve školním věku, typy znevýhodnění ve školním prostředí ,edukace, školní podpora, speciální vzdělávací potřeby, jejich identifikace a variabilita, školský systém v ČR, volba vzdělávací cesty, stav českého školství z hlediska integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, současná školská legislativa. Vzdělávání osob s kombinovaným postižením, systém tříd a škol zřízených pro osoby se speciálními vzděl.potřebami, speciální didaktické pomůcky, technické pomůcky, vybavení učeben. Odlišnost v běžném školním prostředí- akceptace, nonakceptace, integrační modely v ČR a v zahraničí. Příprava dítěte s postižením na školu a školní zralost, nástup školní docházky, možnosti odladů, požadavek individualizace a diferenciace cílů i metodických postupů.
Literature - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

ČERNÁ, M: A KOL. Kapitoly z psychopedie. Praha, UK 1995

BAJO, I., VAŠEK, Š. Pedagogika mentálně postihnutých. Bratislava, Sapientia 1994

CANGELOSI, J.S. Strategie řízení třídy. Praha, Portál 1994

LANG,G. A KOL. Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha, Portál 1998

MULLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc, UP 2001

VÍTKOVÁ, M. A KOL. Integrativní speciální pedagogika. Brno, Paido 1998

VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html