SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special-educational Assessment and Counselling - School Age - OKNSP18126
Title: Speciálně pedagogické poradenství a diagnostika školního věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Is provided by: OKNS1S133B
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Co-requisite : OKNSP18121, OKNSP18125
Pre-requisite : OKNSP18111, OKNSP18115, OKNSP18120
Interchangeability : ONSP18126, ONSP18842
P//Is pre-requisite for: OKNSP18251, OKNSP18310, OKNSP18130, OKNSP18241
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (01.02.2019)
Systém školského poradenství v ČR (legislativní úprava poskytování poradenských služeb, standardní činnosti PPP, SPC, SVP, poradenští pracovníci školy) Identifikace míry podpory a vhodných podpůrných opatření a jejich stupňů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Plán pedagogické podpory Dynamická diagnostika Diagnostika rozumových schopností Diagnostika vztahů ve třídě Diagnostika specifických poruch učení Diagnostika autismu
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (01.02.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejčastějšími diagnostickými a intervenčními postupy, které se vážou k období docházky do ZŠ a se systémem služeb v rámci školského poradenství.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (01.02.2019)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině. Praha: Grada

Publishing, a. s., 2010. ISBN 978-80-247-2697-7.

LANGMEIER, J. KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-

247-1284-9.

MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. a kol. Výchovné poradenství. Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-356-2.

MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. a kol. Problémy s chováním ve škole - jak na ně: individuální výchovný plán.

Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-026-4.

POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vydání čtvrté. Praha: Portál, 2010. ISBN

978-80-7367-817-3.

SVOBODA, M (ED.), KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Vyd. 2.

Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-566-0.

VÁGNEROVÁ, M., KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha:

Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1538-7.

On-line dostupné publikační záznamy:

BARVÍKOVÁ, J. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu

sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v

Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4616-5. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

ČADOVÁ, Eva. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného

postižení nebo závažného onemocnění: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.

ISBN 978-80-244-4615-8. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

FELCMANOVÁ, L., HABROVÁ, M. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání

z důvodu sociálního znevýhodnění. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-

244-4655-4. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

MICHALÍK, J, BASLEROVÁ, P., FELCMANOVÁ, L. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou

podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. 1. vydání. Olomouc:

Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4654-7. Dostupné z:

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

VALENTA, M. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního

postižení nebo oslabení kognitivního výkonu: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,

2015. ISBN 978-80-244-4614-1. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

VRBOVÁ, R. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4648-6. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

ŽAMPACHOVÁ, Z., ČADILOVÁ, V. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4669-1. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Vyhláška č. 72/2005 Sb. Zákon č. 101/2000 Sb.

Zákon č. 359/1999 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

B. SINDELAR. Deficity dílčích funkcí, Psychodiagnostika, 2007.

MAREŠ, J., JEŽEK, S. Klima školní třídy. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-79-8 dostupné na: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/15_klima_skolni_tridy.pdf

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (01.02.2019)

Zkušební individuální administrace diagnostického materiálu a vyhodnocení výsledků, příprava reedukační nebo diagnostické pomůcky.

Písemný test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html