SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Educational Practice I - OKNS3S107A
Title: Oborová praxe SPPG I
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 48 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Co-requisite : OKNS3O101A, OKNS3Q102A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S105A, OKNS3S106A, OKNS3S123A
Is co-requisite for: OKNS3O101A, OKNS3Q102A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S133A, OKNS3S106A, OKNS3S123A, OKNS3S105A
Is pre-requisite for: OKNS3S115A
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (26.04.2020)
Cílem povinné odborné praxe ve studijním programu speciální pedagogika je upevnění pedagogických, psychologických, a především odborných speciálně pedagogických znalostí a didaktických dovedností studentů jejich ověřením praktickou aplikací. Povinné předměty odborné praxe jsou zařazeny do všech ročníků magisterského studijního programu tak, aby svým zaměřením umožňovaly systematické rozvíjení kompetencí studenta v oblasti speciální pedagogiky a didaktiky vyučování na základní škole speciální. Obsah jednotlivých předmětů odborné praxe je provázán s předměty profilujícího základu, čímž umožňuje v souladu s filozofií celého programu systémově aplikovat osvojené znalosti a dovednosti vzhledem ke specifikům v edukaci jednotlivých věkových skupin klientů (raného a předškolního věku, školního věku, dospělého věku a seniorů). Důraz je kladen na postupné zvyšování nároků na studenty při praktických činnostech a úzkou vazbu na profil absolventa. Aktivity studentů jsou průběžně reflektovány. Jako evaluační nástroj formativního hodnocení je využíváno Portfolio odborné praxe. Završením odborných praxí je předmět Souvislá praxe, zařazený do posledního semestru studia.
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (26.04.2020)

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996. ISBN 80–85801–65–5.

KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996. ISBN 80–85931–24–9.

SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018.

SVOBODOVÁ, J. Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC. Brno: Masarykova univerzita, 1997.

ŠMELOVÁ, Eva a kol. Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 152 stran. ISBN 978-80-244-5115-2.

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (26.04.2020)

Odborná praxe I je zaměřena na praktickou aplikaci speciálněpedagogických dovedností ve vztahu k edukačním specifikům raného a předškolního věku. Praxe probíhá na vybraných pracovištích (centra rané péče, mateřské školy, diagnostická centra apod.) pod supervizí garanta oborové praxe. Je organizována jako průběžná. Každý student se seznámí s konkrétním zařízením jako s organizací, získá základní představu o jeho fungování, aktivitách při diagnostice a podpoře klientů.  V rámci praxe student sleduje  působení speciálních pedagogů, kooperuje s nimi, rozvíjí své praktické dovednosti v oblasti speciálně pedagogické diagnostiky,  aktivně se podílí na rehabilitačním a edukačním procesu. Student zakládá vlastní reflektivní dokumentaci praxe (resp. Portfolio odborné praxe).  Své působení, závěry z praxe prezentuje formou, která je předem stanovena.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html