SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Organic Chemistry II - MC280P67B
Title: Organická chemie II (b)
Czech title: Organická chemie II (b)
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Míšek, Ph.D.
Teacher(s): prof. Ing. Pavel Kočovský
Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Incompatibility : {Organic Chemistry}
Is incompatible with: MC270P61B
Annotation - Czech
Alkoholy, fenoly, ethery, thioly, sulfidy, karbonylové sloučeniny (aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, nitrily, estery, amidy, thioestery), aminy (vyjma aromatických), iminy. Enoly a enoláty, jejich pKa a reaktivita (aldolová reakce, Claisenova kondenzace, Michaelova reakce), enaminy (Storkova reakce). Biomolekuly: Sacharidy (prostorová stavba a funce), glykosidy, aminokyseliny, peptidy, bílkoviny (strutura, funkce, syntéza), aromatické heterocykly, nukleové kyseliny, lipdy, isoprenoidy, antibiotika, alkaloidy, neurotoxiny, vitaminy. Syntéza a vlastnosti vybraných léčiv.
Last update: Kočovský Pavel, prof. Ing. (12.10.2020)
Literature - Czech

John McMurry: Organická chemie, 2004 (v češtině) nebo též anglické vydání.

Susan McMurry: Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice "John McMurry: Organická chemie", 2004

V době pandemie se přednášky a cvičeni budou odehrávat distančně přes internet pomocí Google Meet (na živo; tabule/kamera, někdy powerpointová prezentace) a budou nahrávány (meet.google.com/urj-cxky-boo). Domáci úkoly bude přednášející zasílat e-mailem, řešení bude zasíláno zpět příslušnému vyučujícímu rovněž e-mailem, a budou diskutovány vždy na příštím cvičeni (opět na živo). Cviceni PK skupiny mohou na internetu navstevovat vschni (meet.google.com/qeq-tnjk-rmi); budou se rovnez nahravat.

Last update: Kočovský Pavel, prof. Ing. (12.10.2020)
Requirements to the exam - Czech

Předpokladem je úspěšné absolvování první část, tj. OCH I(b).

Organická chemie II(b) je zakončena zápočtem a zkouškou; podmínky se řídí zkušebním řádem PřF UK.

Zápočet: Pro úspěšné získání zápočtu se požaduje:

  • 75% účast na cvičeních,
  • odevzdání všech domácích úkolů v termínu stanoveném cvičícím. Neodevzdání domácího úkolu bez řádné předchozí omluvy je bráno jako nesplnění povinnosti. V tomto případě pak může cvičící rozhodnout o neudělení zápočtu. 
  • absolvování zápočtového testu se ziskem alespoň 60% bodů. 

V případě, že bude mít student splněn a řádně odevzdán každý z domácích úkolů a každý úkol hodnocen 25 a více body ze 30, tak bude udělen zápočet rovnou bez nutnosti psát zápočtový test. Rovněž se vyžaduje 75% účast na seminářích. 

Zkouška: Je písemná a je podmíněna zápočtem. Získat 60 % bodů z písemného testu. 

Last update: Urban Michal, Mgr., Ph.D. (23.08.2023)
Syllabus -
Classification of organic compounds
derivatives a their preparation and reactivity

Hydrocarbons, haloderivatives, alcohols, phenols,ethers

Aldehydes and ketones

Carboxylic acids and derivatives

Amines and nitrocompounds

Heterocycles

Natural compounds (saccharides,amino acids,nucleic acids,lipids,terpenes)

Last update: KROUTIL (21.03.2006)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html