SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Organic Chemistry I - MC280P66B
Title: Organická chemie I (b)
Czech title: Organická chemie I (b)
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Míšek, Ph.D.
Teacher(s): prof. Ing. Pavel Kočovský
Ing. Rafael Navrátil, Ph.D.
Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Incompatibility : MC270P61A, MC270P61B, MC270P80
Is incompatible with: MC270P76, MC270P61B, MC270P108A
In complex pre-requisite: MC270C87, MC270C92, MC270C93
Annotation -
Structure of organic compounds, properties of covalent bond, reactions on covalent bonds.
Nomenclature of organic compounds (main chain, group, locants, prefixes and suffixes) .
Spatial structures of organic compounds, double bond isomers, chirality, enantiomers and diastereomeric compounds. Configuration and conformation, relationships.
Lewis structures, formal charges, acidity, hard and soft acids and bases.
Resonance, aromaticity, classification of substituents, reactivity of polycyclic arenes.
Intermediates: carbocations, carbanions, carbenes, radicals - electronic structure.
Last update: Drahoňovský Dušan, Ing., Ph.D. (18.02.2013)
Literature - Czech

John McMurry: Organická chemie, 2015 (v češtině) nebo též anglické vydání.

Susan McMurry: Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice "John McMurry: Organická chemie", 2004

Další literatura:

Organic Chemistry (Clayden, Greeves, Warren), second edition, 2012

Sacharidy (Černý, Trnka, Buděšínský), 2 vydání, 2016

Last update: Urban Michal, Mgr., Ph.D. (01.12.2023)
Requirements to the exam - Czech

Organická chemie I(b) je zakončena zápočtem a zkouškou; podmínky se řídí zkušebním řádem PřF UK.

Zápočet: Pro úspěšné získání zápočtu se požaduje:

  • 70% účast na cvičeních,
  • Úspěšné složení souhrnného testu se ziskem alespoň 60% bodů, nebo úspěšné složení dvou dílčích zápočtových testů, kdy každý test musí být splněn se ziskem alespoň 60% bodů. V případě nenapsání 1. dílčího zápočtového testu, pak student už neskládá 2. dílčí zápočtový test, ale píše rovnou souhrnný zápočtový test. Pouze souhrnné zápočtové testy se počítají jako pokus o složení zápočtu. Dílčí zápočtové testy jsou vždy jen v jeden termín stanoveným přednášejícím. 

Zkouška: Je písemná a je podmíněna zápočtem. Rovněž je nutný zisk alespoň 60% bodů ze zkouškového testu.

Last update: Urban Michal, Mgr., Ph.D. (25.01.2024)
Syllabus -

Structure of organic compounds, properties of covalent bond, reactions on covalent bonds.

Nomenclature of organic compounds (main chain, group, locants, prefixes and suffixes) .

Spatial structures of organic compounds, double bond isomers, chirality, enantiomers and diastereomeric compounds. Configuration and conformation, relationships.

Lewis structures, formal charges, acidity, hard and soft acids and bases.

Resonance, aromaticity, classification of substituents, reactivity of polycyclic arenes.

Intermediates: carbocations, carbanions, carbenes, radicals - electronic structure. Electronic and steric effects on the stability of molecules and intermediates.

Mechanism of reactions: radical, nucleophilic and electrophilic substitution, radical and electrophilic addition, synchronous addition, cis- and trans- elimination.

Conversion of functional groups - main types of functional groups and their interconversion - substitution, addition, oxidation and reduction.

Skeleton building reactions (aldol, Grignard, malonester, cyanohydrine and so on).

Interesting rearrangements, photochemistry, enzymatic reactions.

The planning of organic synthesis, retrosynthetic approach. Relationship between structure of compounds and physicochemical properties and biological activity.

Last update: RENA (16.06.2003)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html