SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Psychology - L0244
Title: Sociální psychologie
Guaranteed by: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Pre-requisite : L0246
Is pre-requisite for: L0262, L0264, L0263
Annotation - Czech
Last update: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (11.01.2024)
1. Sociální psychologie jako vědní disciplína a její předmět. 2. Metody sociální psychologie. Sociometrie, SO-RA-D, sémantický diferenciál. 3. Sebepojetí, self, odcizení, sociální deviace, anomie. Vulnerabilita a resilience. 4. Bronfenbrennerův ekologický model. 5. Rodina jakožto primární socializační prostředí. Citová deprivace, raná vazba, alexitymie. Nefunkčnost rodin. 6. Druhy sociálního učení. 7. Sociálně psychologický pohled na výukovou komunikaci. 8. Sociální skupina. Dělení, struktura a dynamika. Normy, role a status. Školní třída a její sociální klima. 9. Pedagog a syndrom vyhoření.
Syllabus - Czech
Last update: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (11.01.2024)

V tomto předmětu získáte znalosti o sociálním kontextu dětí a dospívajících školního věku, o socializačních mechanismech a skupinových procesech souvisejících se školním i s rodinným prostředím a o jejich proměnách z hlediska věku. Pozornost bude zaměřena také na vývoj vrstevnické skupiny, na skupinovou identitu a na implicitní sociální faktory, které se projevují v individuálním a skupinovém jednání (teorie sociálních domén, mechanismus morálního vyvazování). Budete také obeznámeni s problematikou sociálních postojů, sociální percepce (implicitní teorie osobnosti, schematizace, favoritismus apod.), s problematikou komunikace a komunikačních chyb. Porozumíte také principům a možnostem sociálně psychologických metod (včetně základních psychometrických ukazatelů) tak, abyste dokázali samostatně interpretovat takto nashromážděné nálezy. Během výuky je věnován čas na společnou diskusi o jednotlivých tématech. Budeme navzájem sdílet své zkušenosti a postoje týkající se dané oblasti a hledat optimální sociálně psychologický přístup k žákům. Znalosti získané v předmětu sociální psychologie vám pomohou rozpoznávat jednotlivé sociálně psychologické jevy v profesním i osobním životě.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (11.01.2024)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Prostudování základní literatury (Helus, Z.: Základy sociální psychologie) + materiálů z MOODLE pod webovou adresou [https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11558] a schopnost tyto poznatky aplikovat na různé sociální a výukové či vzdělávací situace.
Předpokladem pro studium sociální psychologie je absolvování zkoušky z úvodu do psychologie (příp. z obecné psychologie či z psychologie osobnosti).
Účast v prvním týdnu výuky je nutná pro ty, kteří chtějí letos předmět absolvovat.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (11.01.2024)

(1) Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha, Grada, 2007 (či pozdější další vydání).
(2) Doplňující studijní materiály k tématům, které nejsou zpracované v knize "Helus: Sociální psychologie pro pedagogy", najdete na stránkách MOODLE pod webovou adresou [https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11558].

Literature - Czech
Last update: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (11.01.2024)

Povinná:
HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1168-3.
Dále studijní materiály k tématům, které nejsou zpracované v knize "Helus: Sociální psychologie pro pedagogy", které najdete na stránkách MOODLE pod webovou adresou [https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11558].
Doporučená:
HAYES, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998. 166 s. ISBN 978-80-7367-283-6.
HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Grada, 2009. 286 s. ISBN 978-80-7367-628-5.
HEWSTONE, M. - STROEBE, W. Sociální psychologie - moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 80-7367-092-5.
HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele, vybraná témata. Praha: Karolinum, 2002. 125 s. ISBN 80-246-0436-1.
JANOŠOVÁ, P. Šikana a vyčleňování na základních školách. Liberec: TU, 2011. 58 s. ISBN 978-80-7372-779-6.
JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ, L., ZÁBRODSKÁ, K., KRESSA, J., DĚDOVÁ, M. Psychologie školní šikany. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-2992-3. (Kapitoly 3, 4, 5, 8, 13 a 14.)
JEŽEK, Stanislav, ed. Psychosociální klima školy I. Brno: [Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie], 2003. ISBN isbn80-86633-13-6.
JEŽEK, Stanislav, ed. Psychosociální klima školy II. Brno: MSD, 2004. ISBN isbn80-86633-29-2.
JEŽEK, Stanislav, ed. Psychosociální klima školy III. Brno: MSD, 2005. ISBN isbn80-86633-45-4.
ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6.
ŠEĎOVÁ, K. - ŠVAŘÍČEK, R. - ŠALAMOUNOVÁ, Z. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012, 292 s. ISBN 978-80-262-0085-7.
VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 80-246-1074-4.
VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001. 304 s. ISBN 80-246-0181-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html