SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Crisis Intervention in Pedagogical Practice - L0262
Title: Krizové intervence v pedagogické praxi
Guaranteed by: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (18)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
PhDr. Jana Procházková
Teacher(s): PhDr. Jana Procházková
Pre-requisite : L0244, L0246
Is interchangeable with: LPED25
Annotation - Czech
Studijní předmět se zaměřuje na objasnění a aktivní pochopení frekventantů problematiky krizových intervencí v jednotlivých oblastech-rodině, škole a poradenství. V průběhu si frekventanti osvojí podstatu a souvislosti krizových intervencí jak na straně klientů, tak na straně těch, kdož zasahují. Frekventanti se naučí vymezení, stanovení krize, získají dovednost zvažování možných příčin a důsledků. Na základě absolvování kurzu dokáží rozpoznat jednotlivá specifika individuálně zaměřených intervencí. Praktické nácviky jednotlivých kroků krizové intervence poskytnou frekventantům sebezkušenostní dovednost. Součástí kurzu jsou i návštěvy specializovaných pracovišť, které se zaměřují na krizové intervence, a tím studenti získají reflektivní zkušenost. Absolvováním tohoto kurzu budou studenti schopni rozpoznat možné krizové situace v pedagogické praxi, budou schopni vymezit jejich interferující faktory a ze své role pedagoga je i aktivně řešit. Předpokladem pro účast v kurzu je absolvování Bc. studia s adekvátními psychologickými disciplínami (např. úvod do psychologie, pedagogická a sociální psychologie). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem po splnění zadaných úkolů, které budou studentům sděleny.
Last update: Procházková Jana, PhDr. (11.01.2024)
Syllabus - Czech

Stanovení krize a vymezení základních pojmů. Reaktivita na straně účastníků krize včetně intervenujícího pracovníka. Fáze krize. Jednotlivé kroky krizové intervence. Praktické nácviky různých postupů a řešení s ohledem na specifika a individuální potřeby účastníků.

Last update: Procházková Jana, PhDr. (11.01.2024)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast v diskusích během výuky a v návštěvách specializovaných pracovišť. Prostudování základní studijní literatury. Vypracování seminární práce v rozsahu 7-10 stran.

Last update: Procházková Jana, PhDr. (11.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

Docházka s aktivní účastí i na specializovaná pracoviště v rámci kurzu. Zpracování průběžně zadaného úkolu. Vypracování seminární práce na studentem zvolené téma v problematice s částí teoretickou ( s odkazy a citacemi relevantní literatury)a praktickou ( ilustrující kazuistika s návrhy dalších možných řešení) - v rozsahu min 7 stran.

Last update: Procházková Jana, PhDr. (11.01.2024)
Literature - Czech

Povinná:
ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 195 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2624-3.
Doporučená:
HONZÁK, Radkin a NOVOTNÁ, Vladimíra. Krize v životě, život v krizi. Praha: Portál, 2013. 129 s. Psyché; 5.
KAST, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní: typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. Překlad Jana Vašková. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 167 s. Spektrum; 11. ISBN 978-80-7367-800-5.
KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 7. vydání. Praha: Portál, 2017. 403 stran. ISBN 978-80-262-1227-0.
MATĚJČEK, Zdeněk a DYTRYCH, Zdeněk. Krizové situace v rodině očima dítěte: dětská závist - žárlivost, nevěra a rozvod - nový partner v rodině, nevlastní sourozenci - vzpomínky z dětství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 128 s. Pro rodiče. ISBN 80-247-0332-7.
VIZINOVÁ, Daniela a PREISS, Marek. Psychické trauma a jeho terapie (PTSD): psychologická pomoc obětem válek a katastrof. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 158 s. ISBN 80-7178-284-X.
SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Překlad Petr Patočka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 171 s. ISBN 80-7178-312-9.
SVOBODA, Jan, NĚMCOVÁ,Leona. Krizové situace výchovy a výuky. Vyd.1.Praha, TRITON,2015.ISBN978-80-7387-935-8.
VODÁČKOVÁ, Daniela a kol. Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 543 s. ISBN 978-80-262-0212-7.
VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 176 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2510-9.

Last update: Procházková Jana, PhDr. (15.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html