SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Communication Skills in Pedagogical Practice - L0264
Title: Komunikační dovednosti v pedagogické praxi
Guaranteed by: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Procházková
Teacher(s): PhDr. Jana Procházková
Pre-requisite : L0244, L0246
Is interchangeable with: LPED21
Annotation - Czech
V průběhu kurzu studenti získají znalosti a dovednosti v komunikaci se zaměřením na pedagogickou praxi. Procvičí si základní druhy komunikace. Po absolvování kurzu dokáží aplikovat i jednotlivé komunikační kompetence, např. aktivní naslouchání, osvojí si jednotlivé styly jednání, dílčí složky verbální i neverbální komunikace. Při průběžně zadávaných úkolech si upevní reflexi svého jednání a vystupování v mezilidské komunikaci. Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni volit mezi jednotlivými strategiemi interpersonální komunikace. V průběhu kurzu studenti zároveň rozvíjejí svou sebeprezentační kompetenci. Na základě kurzu si ozřejmí kompetence sebe i dalších účastníků komunikace v pedagogické praxi. Kurz je zaměřen na porozumění získání zkušenosti s komunikačními specifiky různých účastníků komunikace v pedagogickém procesu (žáci, studenti, rodiče, kolegové, nadřízení, podřízení). Předpokladem pro vstup do kurzu je absolvování zkoušky z úvodu do psychologie, pedagogické a sociální psychologie. V závěrečné práci ověřují své porozumění a dovednosti v jejím kontextu a komplexitě.
Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Syllabus - Czech

Vymezení komunikace, komunikačních cílů a kontextů. Faktory podílející se na komunikaci. Složky verbální komunikace. Složky neverbální komunikace. Styly jednání a reflexe nejčastěji užívaných stylů. Kreativita v komunikaci. Překážky v komunikaci, řešení konfliktů. Práce se zpětnou vazbou a kritikou. Nácviky možných komunikačních stylů a reflexe jejich účinnosti v rámci pedagogické praxe. 
PŘÍPADNÉ DOTAZY PIŠTE PROSÍM NA MŮJ MAIL HTF (viz Karolina a web HTF).

POZOR: VÝUKA V TOMTO SEMESTRU ZAČNE 19.10.- KDY JE ALE ÚČAST PŘIHLÁŠENÝCH STUDENTŮ POVINNÁ 

Last update: Procházková Jana, PhDr. (07.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast v diskusích během výuky. Znalost studijní literatury. Plnění průběžně zadávaných úkolů. Vypracování seminární práce v rozsahu 7-10 stran.
Průběžné úkoly studenti odevzdávají při výuce, seminární práci nejpozději v zápočtovém týdnu odevzdávají osobně ve vytištěné podobě na katedru učitelství (L-201).

Last update: Procházková Jana, PhDr. (07.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Docházka s aktivní účastí a zpracováním průběžných úkolů. Vypracování seminární práce v rozsahu min.7 stran na studentem zvolené téma z oblasti komunikace- část teoretická ( s obvyklými odkazy a citacemi relevantní literatury) a praktická ( ilustrace zvolené problematiky na praktické kazuistice)-

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Literature - Czech

Povinná:
MAREŠ, Jiří a KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Komunikace ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 s., obr. příl. ISBN 80-210-1070-3.
VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 263 s. ISBN 80-7178-291-2.
Doporučená:
BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 198 s. Spektrum. ISBN 978-80-7367-992-7.
NAVARRO, Joe a POYNTER, Toni Sciarra. Jak prokouknout kolegy i obchodní partnery: [příručka bývalého experta FBI]. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 199 s. ISBN 978-80-247-3894-9.
ŠTĚPANÍK, Jaroslav, 1941-. Umění jednat s lidmi 2. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 161 s. Psychologie pro každého (Grada). ISBN 80-247-0844-2.
TEGZE, Oldřich. Neverbální komunikace: [co vám prozradí lidské chování a jednání, a jak toho využít]. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2004. IX, 482 s. Business books. Praxe manažera. ISBN 80-251-0183-5.

Last update: Procházková Jana, PhDr. (07.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html