SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Psychology - L0246
Title: Úvod do psychologie
Guaranteed by: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0643
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Interchangeability : L0643
Is pre-requisite for: L0637, L0290, L0245, L0263, L0262, L0323, L0314, L0241, L0264, L0326, L0244, L0235
Is interchangeable with: L0643, LPED02
Annotation - Czech
Tento kurz je zaměřený teoreticky, má umožnit studentům porozumění základním psychologickým pojmům a osvojení poznatků z disciplín obecné psychologie a psychologie osobnosti. Je přípravou k dalším kurzům z bloku psychologických přednášek v dalších semestrech, jeho absolvování je podmínkou pro realizaci většiny z nich. Absolvováním tohoto kurzu budete schopni vysvětlit rozdíly mezi základními psychologickými pojmy, pojmenovat souvislosti mezi jednotlivými psychologickými funkcemi a schopnostmi, porovnávat dílčí koncepce i komplexnější teorie různých psychologů a psychologických směrů.
Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (17.10.2022)
Syllabus - Czech

V předmětu "Úvod do psychologie" byste měli získat potřebné znalosti v těchto tématech:
1) základní pojmy, osobnost
2) různá pojetí vývoje lidské osobnosti. S. Freud, C. G. Jung
3) činitelé psychického vývoje, vztahy mezi tělesnem a duševnem, lidský mozek
4) vědomí, pozornost
5) temperament
6) citový základ osobnosti, empatie, neracionální poznávání
7) motivace
8) vůle
9) schopnosti, vnímání
10) inteligence
11) paměť
12) učení, racionální poznávání, myšlení

K PRŮBĚHU VÝUKY:
Pokud to půjde, bude výuka probíhat prezenčními přednáškami a společnými diskusemi o tématech. Docházka není povinná, ale velmi doporučuji, abyste se dostavili na první vyučovací hodinu kvůli potřebným informacím. Konzultace budou probíhat prezenčně (čtvrtky v 13-15 hod. v pracovně L-201). Většinu dotazů řešíme během výuky, protože se zpravidla jedná o záležitosti, které se týkají i ostatních studentů (mailem prosím zasílejte dotazy jen výjimečně).

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (17.10.2022)
Course completion requirements - Czech

Půjde o písemný test založený na otevřených otázkách, na něž studenti písemně volně dopisují vlastní odpovědi. Jeho konkrétní provedení bude závislé na vývoji epidemiologické situace, standardně však probíhá prezenční formou.

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (17.10.2022)
Requirements to the exam - Czech

Písemný test bude vycházet ze základní literatury: M. Vágnerová: Základy psychologie. Praha: Karolinum.
Test bude vycházet z prvních čtyř oddílů z této knihy (strany 9-271). Tento učební text vznikl přímo pro potřeby studentů prvního ročníku našich studijních programů: učitelství a sociální pedagogiky HTF UK. Je dostupný v knihkupectvích, v knihovnách i elektronicky.

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (17.10.2022)
Literature - Czech

Povinná:
VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004 nebo 2005. ISBN 978-80-246-0841-9.
Doporučená:
ATKINSON, Rita, L. a kol. Psychologie. Praha: Portál, 2003. 751 s. ISBN 80-7178-640-3.
BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010. 301 s. ISBN 978-80-247-3434-7.
NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998. 590 s. ISBN 80-200-0689-3
PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2013. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.
PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006. 328 s. ISBN 80-247-0871-X.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha: Grada Publishing, v tisku.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie - příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005. 286 s. ISBN 80-7178-923-2.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum, 2010. 467 s. ISBN 978-80-246-1832-6.

Last update: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (17.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html