SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Contemporary History of South-Eastern Europe - JTB048
Title: Soudobé dějiny jihovýchodní Evropy
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/10, Ex [HT]
Capacity: 36 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Co-requisite : {Skupina korekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, ZS, obě specializace}
Pre-requisite : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, ZS, obě specializace}
Incompatibility : JTB018
In complex pre-requisite: JTB052, JTB054, JTB056
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (12.09.2022)
Kurs se zabývá výkladem klíčových problémů dějin jihovýchodní Evropy (ve druhé polovině 20. století), zejména pak dynamikou změn, vyvolaných druhou světovou válkou a rozvíjejících se za války studené, krizovými jevy ve vývoji balkánských komunistických režimů, vznikem nezávislých aktivit a příčinami zániku těchto režimů v kontextu velmocenské, zejména sovětské politiky.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (12.09.2022)

1) Seznámit studenty s klíčovými parametry předmětu a jeho organizací
2) Vysvětlit základní vývojové trendy komunistických režimů v jihovýchodoevropských státech

3) Ověřit charakter a stupeň znalostí a pochopení probírané látky   

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (12.09.2022)

„Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).“

    

Literature - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (21.10.2022)

MOODLE

 

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3022

 

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Povinná literatura:

Vykoukal, J, Litera B., Tejchman, M, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha, Libri 2000, s. 95-103, 191-226, 239-243, 432-463, 607-643, 727-748 Dostupné online po přihlášení přes CAS na: https://ndk.cz/view/uuid:4c1b8530-d852-11e8-bc37-005056827e51?page=uuid:e6415e20-e700-11e8-9210-5ef3fc9bb22f

Tejchman, M. Balkán ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, s. 209-323. Dostupné online: http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE1NTYyMDdfX0FO0?sid=36c105d1-f83e-47f5-a8ba-49052e195b3b@sessionmgr4006&vid=0&format=EB&rid=1

  

Doporučená literatura:

Glenny, Misha, Balkán: 1804-1999: Nacionalismus, válka a velmoci, Praha, BB art 2003.

Hradečný P., Dějiny Albánie, Praha, LN 2008.

Hradečný, P., Dostálová, R., Hrochová, V., Oliva, P., Vavřínek, V., Dějiny Řecka, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998, s. 392-590
Pelikán J.,et.al.,Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje, Praha, Filosofická fakulta KU 2016, 464 s.

Rychlík, J., Dějiny Bulharska, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000.
Šesták, M., Tejchman, M., Havlíková, L., Hladký, L., Pelikán, J., Dějiny jihoslovanských zemí, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998, s. 445-663.
Treptow, K. (ed), Dějiny Rumunska, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000, s. 309-394.
Tejchman M, Litera B., Moskva a socialistické země na Balkáně 1964-1989. Praha 2009.

Tejchman Miroslav, Balkán ve válce a v revoluci 1939-1945, Praha, Karolinum 2008, s. 451-708 

Hradečný, P. Cesta do beznaděje. Albánie v závěrečných etapách stalinistické diktatury Envera Hoxhy. In: Slovanský přehled, 3, 1992, s. 13.

Hradečný, P. Zdrženlivý nacionalismus. Občanská válka v Řecku. In: Soudobé dějiny, X,1-2, 2003, s. 30.

Hupchick, D.P. The Balkans: from Constantinopole to communisms. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002, s. 369-388, 403-415, 416-443 (čítanka)

Pech, R., Rumunsko let sedmdesátých – od liberalismu k represi. In: Slovanský přehled, 1992, 3, s. 12.

Pelikán, J. Ante bellum aneb co předcházelo. In Pelikán, J.: Jihoslovanská krize, Praha 1996, s. 10.

Pirjevec, J., Tito, Stalinův nepřítel. In Prijevec, J., Jugoslávie 1918-1992: vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie. Praha: Argo, 2000, 21 s.

Tejchman M., Specifika vývoje Balkánu ve XX. Století. In: Bilá místa II. Ostrava 1996, 8 s.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (21.10.2022)
Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/2792415924

Meeting ID: 279 241 5924 
Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (21.10.2022)

Kurz se uskuteční online prostřednictví Zoomu 

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/2792415924

Meeting ID: 279 241 5924   

1. Recenze vybraného knižního titulu, zadání do 2.12.2022, odevzdat do 8.1.2023. Recenzí se rozumí text nepřesahující dvě normostrany, který posuzuje zvolený titul v kontextu dosavadního bádání; bibliografické záznamy vybraných titulů posílejte na email ondrej.zila@fsv.cuni.cz, v případě, že dojde ke dvojímu zadání jednoho titulu, má přednost student, který jej poslal jako první, další v pořadí si musí vybrat jiné tituly. Zadané publikace by neměly být starší deseti let.

2. Seminární práce v rozsahu 15 normostran, minimálně 10 zdrojů (z toho minimálně tři monografie a minimálně polovina zdrojů v cizích jazycích), zadání do 2.12.2022, odevzdat do 8.1.2023. 

3. Zkouška se skládá z připouštěcího testu, odevzdané recenze a seminární práce. test v podobě multiple choice, doplněný o 2 otázky k rozepsání, bude absolvován online dne 16.12. v 16:00 prostřednictvím moodle  2 systému. Bez úspěšně složeného testu (minimálně 7 z 15 bodů) nelze předmět absolvovat. 


4. Hotové recenze a seminární práce nahrávejte ve stanovených termínech do programu Turnitin prostřednictvím moodle. 

 

„Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).“

 

Hodnocení kurzu zahrnuje test (40 %), recenzi (10 %) a velkou seminární práci (50 %). Test i seminární práce musí získat hodnocení minimálně E.

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C 

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (12.09.2022)

1)    Úvodní informace

2)    Země jihovýchodní Evropy po skončení druhé světové války 

3)    Sovětizace jihovýchodní Evropy, její velmocenské a vnitropolitické předpoklady a období stalinismu (1944-1953)

4)    Poststalinský otřes – destalinizace a reformy (1953-1970)

5)    Vývoj komunistických režimů v jihovýchodní Evropě a jejich vztahy za Brežněvovské stabilizace (1970-1982)

6)    Přestavby, reformy a rozpad sovětského bloku

7)    Transformace zemí jihovýchodní Evropy   

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html