SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Contemporary History of the East Asia - JTB052
Title: Soudobé dějiny Východní Asie
Guaranteed by: Department of North American Studies (23-KAS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/10, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Teacher(s): doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Pre-requisite : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 3. Ročník, ZS, spec. SD}
Annotation - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (06.10.2022)
Kurz je zaměřen na objasnění charakteristických rysů vývoje zemí Východní Asie. Vzhledem k odlišnostem jejich historického vývoje v průběhu předmoderních a moderních dějin, stejně jako spletitosti společenských vztahů v poválečném období, je obsah výuky orientován spíše na pochopení klíčových problémů daného teritoria jako celku než na podrobnou analýzu vnitřního vývoje jednotlivých zemí.
Aim of the course - Czech
Last update: Bc. Jana Poskerová (13.10.2022)
Cílem předmětu je objasnění charakteristických rysů vývoje zemí Východní Asie. Vzhledem k odlišnostem jejich historického vývoje v průběhu předmoderních a moderních dějin, stejně jako spletitosti společenských vztahů v poválečném období, je obsah výuky orientován spíše na pochopení klíčových problémů daného teritoria jako celku než na podrobnou analýzu vnitřního vývoje jednotlivých zemí.
Literature - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (21.09.2021)

Povinná studijní literatura (konkrétní kapitoly z jednotlivých titulů budou upřesněny během přednášky v blokové výuce):

Eckert C. J.; Lee, Ki-baik; Lew, Young Ick; Robinson, M.; Wagner , E. W., Dějiny Koreje, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2001, IBSN 80-7106-411-4

Fairbank, J. F., Dějiny Číny, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1998, IBSN 80-7106-249-9 Pempel, T. J., Regime Shift: Comparative Dynamics of the Japanese Political Economy, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1998, ISBN 08-0143-532-3

Reischauer, E. O.; Craig, A. M, Dějiny Japonska, 2. doplněné vydání, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2009, IBSN 978-80-7106-513-5

Tituly k interpretaci jsou uvedeny v Čítance (Reader)

Teaching methods - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (06.10.2022)

Výuka probíhá formou přednášky (4 hod.), jejímž cílem je především uvedení posluchačů do problematiky moderních a soudobých dějin subregionu východní Asie a seznámení s  různými metodologickými přístupy k vybraným problémům, a následným samostudiem, během kterého posluchači průběžně konzultují s vyučujícím konkrétní problémy a otázky a následně i téma a obsahové zpracování své seminární práce.

Výuka bude probíhat distanční formou prostřednictvím platformy Zoom. - přislušný link bude zapslán zapsaným posluchačům mailem.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (14.09.2023)

Formy kontroly studia předmětu: Zkouška

a) studenti se účastní blokové výuky ve stanovených termínech

b) studenti jsou povinni v rámci samostudia jedenkrát za semestr přečíst a v písemné podobě (v rozsahu 3 normostran plus povinný poznámkový aparát) předložit interpretaci textu, který si vyberou ze studijního materiálu - "čítanky"). Po dohodě s vyučujícím mohou použít k interpretaci i jiný akademický text vztahující se k dané problematice. V případě vlastního textu je třeba odevzdat s intepretací i příslušný text.

c) předmět je ukončen písemnou zkouškou v podobě seminární práce (rozsah 15 normostran plus přílohy, tj. povinný poznámkový aparát, seznam literatury, tabulky, grafy atd.) na dohodnuté téma (nutná předchozí konzultace s vyučujícím), která bude odevzdána a vyhodnocena ve stanovených termínech v rámci řádného zkouškového období a oznámkována

d) termín pro odevzdání interpretace a seminární práce: 16. 2. 2024.   

Známkování se řídí opatřením děkanky č. 20/2019: https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019

  • 91% a více        => A
  • 81-90%             => B
  • 71-80%             => C
  • 61-70%             => D
  • 51-60%             => E
  • 0-50%               => F
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html