Czech Republic in the European Union - JMB533
Title: Česká republika v integračních procesech
Guaranteed by: Department of European Studies (23-KZS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 9
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: 36 / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Teacher(s): prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Incompatibility : JMB001
Pre-requisite : JMB525, JMB526, JMB527, JMB528, JMB529, JMB530
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download JMB533_TS_Slosarcik_ceskarepublikavintegracnich procesech_reader.pdf Monika Nigrinová
Annotation - Czech
Last update: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (22.09.2019)
Kurz "Česká republika v integračních procesech" analyzuje chování České republiky jako aktéra v Evropské unii; zaměřuje se na fázi formování českého postoje, české chování v unijních institucích a proces domácí implementace unijních politik.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (22.09.2019)

Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními aktéry a procesními postupy určujícími chování České republiky v Evropské unii.

Důraz je kladen na: a) rozlišení pravidel chování v odlišných fázích české participace na integračním procesu (formování pozice - vyjednávání - implementace)

                              b) napětí mezi formálními a neformálními pravidly, včetně řešení neočekávaných a krizových situací. 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (29.01.2024)

Studenti musí vypracovat práci v rozsahu 10 NS (+/-10%) analyzujícící chování České republiky ve vztahu ke konkrétní unijní normě, programu nebo iniciativě, která byla zahájena po květnu 2004 (tj. po českém vstupu do EU) a která je již ve fázi implementace (tj. nesmí jít o normu, program nebo iniciativu, která se teprve projednává na unijní úrovni či o které se teprve uvažuje).

 

Práce musí pokrývat všechny tři fáze české participace - tj. formování české pozice, české chování v unijních institucích při vyjednávání a následnou implementaci v České republice (včetně případné soudní dohry).

Lhůty:

10.prosinec 2023 - navržení tématu ke schválení přednášejícím (pomocí emailu)

9 únor 2024 - odevzdání práce (ve formátu pdf, zaslat emailem s jasným označením v názvu emailu i názvu přiloženého pdf souboru - název pdf souboru musí obsahovat jméno studenta)

16.únor 2024 -   opožděné odevzdání práce (práce bude akceptována, ale opožděné odevzdání způsobuje snížení hodnocení o jeden stupeň (tj. napr. z B na C)

Práce odevzadané po 16.únoru 2024 nebudou považovány za splnění podmínky zakončení předmětu.

 

Při hodnocení předmětu bude využívána stupnice A-F ve smyslu příslušných předpisů vydaných dekanátem FSV.

 

 

.

 

Literature - Czech
Last update: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (20.09.2022)

Ivo Šlosarčík. Právní a poltický rámec EU (5.vyd.) Praha: Wolters Kluwer 2020, kapitoly 2 a 4.

Ivo šlosarčík, Tomáš Weis, Mitchell, Young. Europeizace státní správy České republiky. Praha: Leges 2020.

Teaching methods - Czech
Last update: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (20.09.2022)

Přednáška a navazující diskuze. Platforma zoom

 Syllabus - Czech
Last update: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (20.09.2022)

Struktura přednasek: 

 1. Koncept europeizace

2. České priority v EU

3. Proces formování české pozice a europeizeace české exekutivy a parlamentu

4. Vyjednavaní na unijní úrovni - české vazby na Evropskou radu/Radu, Evropský parlament a Soudní dvůr EU

5. Implementace v České republice, včetně soudní kontroly ze strany SDEU a českých soudů 

Podrobneji moodle kurzu.