SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Substantive Civil Law III - HPOP3003
Title: Občanské právo hmotné III
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0003
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2023 - NEOPAKOVATELNÉ}
Co-requisite : HPOP3002
Incompatibility : HPOP0000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP3004, HPOP3105
Is complex co-requisite for: HSZK3310
Annotation - Czech
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Občanské právo hmotné I, II, IV a V.

V předmětu tvoří těžiště výkladu problematika věcných práv (práv k nehmotným statkům) a dědického práva.

Výuka dědického práva seznamuje posluchače s postavením dědického práva v rámci systému občanského práva. Pozornost je zaměřena na přechod práv a povinností zůstavitele na jeho právní nástupce. V rámci výkladu jsou vysvětleny předpoklady nabytí dědictví, včetně dědických titulů; zvláštní pozornost je věnována dluhům postihujícím dědice, aj. Předmětem výuky je i právní postavení nepominutelného dědice a jeho ochrana.

Absolvováním předmětu (zejména přednáškové a seminární výuky) a kontroly studia tohoto předmětu studenti získají zejména tyto znalosti a dovednosti:

- student zná základní instituty věcných práv, především VP k věci cizí
- student umí rozlišit mezi jednotlivými instituty VP k věci cizí, takže je schopen vyhledat relevantní právní ustanovení pro určitý skutkový stav
- student se orientuje v problematice zástavního práva, s důrazem na druhy zástavních práv a jejich vznik
- student zná základní pojmy institutu správy cizího majetku a je schopen vyhledat v občanském zákoníku místa, kde je třeba využít právní úpravu tohoto institutu (znalost i dovednost)
- student zná základní pojmy institutu svěřenského fondu a je schopen praktické aplikace tohoto institutu (znalost i dovednost)
- student zná základní pojmy práva duševního vlastnictví, orientuje je se především v autorském právu (znalost)
Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Teaching methods - Czech

https://www.youtu/playlist?list=PLaAC9FU2V9TTj0AJL3HGKV50ewEJ0iMZA 16.02.2022 04.05.2022 St
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TTj0AJL3HGKV50ewEJ0iMZA 16.02.2022 04.05.2022 St
Last update: Lederer Vít, JUDr., Ph.D. (18.02.2024)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Věcná práva k věci cizí – úvod; právo stavby

-        Věcná břemena

-        Zástavní a zadržovací právo (I. část)

-        Zástavní a zadržovací právo (II. část)

-        Správa cizího majetku. Svěřenský fond

-        Právo duševního vlastnictví

-        Zásady a funkce dědického práva. Předpoklady nabytí dědictví

-        Závěť, Odkaz

-        Smlouvy v dědickém právu (zřeknutí se dědictví, dědická smlouva, zcizení dědictví)

-        Nepominutelný dědic, povinný díl. Ochrana nepominutelného dědice. Započtení na povinný díl a na dědický podíl

-        Zákonná posloupnost. Přechod pozůstalosti na dědice. Potvrzení dědictví. Rozdělení pozůstalosti

-        Právní postavení věřitelů v dědickém právu (v pozůstalostním řízení)

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

2.      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015

3.      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Díl čtvrtý: Dědické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

4.      Katedra občanského práva PF UK (sestavila). Povinné předpisy ke studiu: občanské právo předepsané katedrou občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Praha: Leges, 2023. 640 s. ISBN 978-80-7502-686-6.

Ostatní literatura:

1.      PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)

2.      ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014

Základní právní předpisy:

1.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2.      ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

3.      usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku

4.      zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

5.      zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

6.      zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

7.      zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Ostatní právní předpisy:

1.      zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – zrušený předpis (jen pokud jde o nabývání vlastnického práva)

2.      zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

3.      zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html